Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Nationalekonomi A, Mikroekonomiska tillämpningar 7,5 högskolepoäng

Microeconomic applications
Grundnivå, N0040N
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG
Ämne
Nationalekonomi
Ämnesgrupp (SCB)
Nationalekonomi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt avklarat kursen Nationalekonomi A, Mikroteori (N0008N) 7,5 hp med minst godkänt resultat, eller motsvarande kunskaper.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kursen är på grundnivå men bygger vidare på kursen Mikroekonomisk teori. Kursen behandlar marknadsmisslyckanden (ofullständig konkurrens och miljöekonomi) och internationell handel. Under kursen används främst grafer men även matematiska modeller för att illustrera och analysera ekonomiska samband. Studenternas kommunikation genomförs muntligt och skriftligt under kursen. Efter avslutad kurs ska studenterna kunna:

Kunskap och förståelse
•    redogöra för olika definitioner av hållbar utveckling
•    förklara hur olika marknadsmisslyckanden uppstår
•    förklara varför internationell handel uppkommer, vilka faktorer som är av betydelse för ett lands utrikeshandel, samt redogöra för olika slags handelspolitik och dess effekter

Färdighet och förmåga
•    analysera välfärdseffekter av olika marknadsmisslyckanden, hur olika politiska styrmedel kan användas för att korrigera dessa samt för- och nackdelar med olika styrmedel
•    analysera hur internationell handel och handelspolitiska begränsningar påverkar välfärden i samhället och enskilda grupper.
•    söka, analysera och presentera ekonomisk information om internationell handel och olika marknadsmisslyckanden
•    arbeta i grupp med att tillämpa mikroekonomiska modeller för att analysera mikroekonomiska problemställningar
•    presentera, motivera och diskutera analyser och lösningar av olika mikroekonomiska problemställningar

Värderingsförmåga och förhållningssätt
•    värdera och kritiskt reflektera över olika argument rörande hållbar utveckling och politik som adresserar marknadsmisslyckanden samt handelspolitik

Kursinnehåll
Inom marknadsmisslyckanden, ofullständig konkurrens, behandlas:
•    olika marknadsformer som kännetecknas av ofullständig konkurrens, dvs. monopol, monopsoni, monpolistisk konkurrens, oligopol och kartell
•    strategier som kan tillämpas av företagen vid ofullständig konkurrens (till exempel prisdiskriminering)
•    politiska styrmedel som kan användas för att korregiera för välfärdseffekter som uppstår vid ofullständig konkurrens

Inom marknadsmisslyckanden, miljöekonomi, behandlas:
•    externa effekter och kollektiva varor
•    ekonomiska styrmedel som kan användas för att korrigera för välfärdseffekter som uppstår vid miljöproblem
•    ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling

Inom internationell handel behandlas:
•    utvecklingen av internationell handel
•    absoluta och komparativa fördelar, handelsmodeller med fokus på stordriftsfördelar och på företaget i en global ekonomi
•    handelns betydelse för strukturomvandling samt dess effekter på välfärd och inkomstfördelning
•    internationell handelspolitik, effekterna av handelsbegränsande åtgärder som tullar, kvoter och subventioner

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisning sker i form av föreläsningar och seminarier där studenterna i grupp diskuterar och presenterar lösningar till aktuella problem med koppling till kursens områden. Inför föreläsningarna har studenterna möjlighet att genomföra individuella duggor (mindre förberedande prov), vilka främst behandlar grundläggande begrepp och problem.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
I kursen ingår obligatoriska seminarier motsvarande 1,5 högskolepoäng. Vid seminarierna ska studenterna muntligt, i grupp och individuellt, presentera, motivera och diskutera lösningar på ekonomiska problem med koppling till kursens olika områden. På seminarierna ges betygen G eller U. Seminarierna examinerar i huvudsak generiska förmågor som samarbete i grupp och muntlig presentation

Kursen avslutas med en skriftlig individuell tentamen motsvarande 6 högskolepoäng. På tentamen ges betygen U, G, VG. Tentamensresultatet avgör kursens betyg.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Kursen kan på grund av överlappning ej ingå i examen tillsammans med N0030N eller annan kurs med liknande innehåll.

Examinator
Kristina Ek

Övergångsbestämmelser
Kursen N0040N motsvarar kursen N0030N

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Krugman, P.R., Obstfeld, M., Meltz, M.J. 2018. International Economics Theory and Policy. Global Edition. 11th edition. Pearson.
Larsson, M., Bratt, L. 2014. Modern miljöekonomi – Ekonomiska teorier om hållbar utveckling. 1:a upplagan. Studentlitteratur
Lundmark, R. 2017. Mikroekonomi. 3:e upplagan. Studentlitteratur.

Ytterligare litteratur kan tillkomma.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001SeminarierU G#1.50ObligatoriskH20
0002TentamenU G VG6.00ObligatoriskH20

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2020-02-14

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-02-17