Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Industriell organisation II 7,5 högskolepoäng

Industrial organisation II
Avancerad nivå, N7002N
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Nationalekonomi
Ämnesgrupp (SCB)
Nationalekonomi
Ingår i huvudområde
Nationalekonomi

Behörighet

Minst 180 hp avklarade kurser med minst godkänt resultat, varav minst 90 hp ska vara inom ämnet nationalekonomi med progression. Följande kurser ska däri ingå; Nationalekonomi A, Mikroteori (N0008N) 7,5 hp, Nationalekonomi A, Tillämpad mikroekonomi (N0030N) 7,5 hp, Nationalekonomi, Resursfördelningsteori (N0004N) 7,5 hp samt Nationalekonomi B, Tillämpad matematik för nationalekonomer (N0005N) 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper. Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter avklarad kurs:

a)    visa kunskap att självständigt lösa frågeställningar inom ämnet
b)    visa förmåga att skriftligt redovisa och tolka empiriska resultat
c)    kunna redogöra för och lösa utfallet av olika marknadsstrukturer och funktionssätt
d)    besitta en fördjupad förmåga att analysera hur olika marknadsformer påverkar prisbildningen samt hur olika strategival påverkar företaget och marknaden givet olika marknadsformer
e)    kunna tillgodogöra sig vetenskapliga artiklar och tillämpa dess innehåll
f)    Visa förmåga att självständigt formulera samt med hjälp av lämplig teori och metod besvara en välavgränsad nationalekonomisk frågeställning
g)    visa förmåga att beskriva och analysera, med hjälp matematiska modeller, marknadens funktion som resursfördelare samt hur olika marknadsformer och strategiskt beteende påverkar resursfördelningen

Kursinnehåll
Kursen är en fördjupningskurs inom industriell organisation och behandlar marknader med imperfekt konkurrens. Olika oligopolmodeller analyseras vars marknadsutfall jämförs med monopol och fullständig konkurrens. Vidare analyseras marknadsmakt samt hur olika strategier som exempelvis prisdiskriminering, marknadsföring, sammanslagningar, investeringar, kapacitetsutnyttjande och teknisk utveckling påverkar marknadsstrukturen. Kursen inkluderar även empiriska kvantitativa inslag där olika modeller tillämpas och utvärderas.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Föreläsningar.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Tentamen 7,5 hp U G VG.
Kursens mål examineras genom tentamen.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig eller kontaktat ETS utbildningsadministration, eduets@ltu.se under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Robert Lundmark

Övergångsbestämmelser
Kursen N7002N motsvarar kursen IEN321

Litteratur. Gäller från Höst 2012 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Artikelkompendium.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001TentamenU G VG *7.50ObligatoriskH07

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2007-02-28

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-02-17