KURSPLAN

Examensarbete i nationalekonomi, magister 15 högskolepoäng

Degree project in economics, Master
Avancerad nivå, N7010N
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2013-06-17

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2019-02-18

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1E
Betygskala
U G VG *
Ämne
Nationalekonomi
Ämnesgrupp (SCB)
Nationalekonomi
Ingår i huvudområde
Nationalekonomi

Behörighet

N7002N Industriell organisation II och N7011N Miljöekonomi eller motsvarande kunskaper.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Kursens övergripande mål är att studenten skall öva, utveckla och visa färdigheter i att på ett korrekt sätt tillämpa teori och metod för att lösa ostrukturerade problem med relevans för en verksamhet som nationalekonomi med fokus på miljö, naturresurser eller energi.

Detta innebär att studenten efter kursen ska kunna:
• Formulera en relevant problemställning utifrån ett valt ämne inom ämnesområdet nationalekonomi med fokus på miljö, naturresurser eller energi.
• Tillgodogöra sig vetenskapliga studier och bedöma dess relevans för den egna studien.
• Behandla olika teoribildningar inom ämnet på en avancerad nivå.
• Utföra ett tydligt motiverat och relevant val av teoretisk grund för det egna arbetet
• Välja och motivera metod för studien med tydlig förståelse för valens inverkan på studiens resultat.
• Med tydlig koppling till vald teori och metod samla in information relevant för problemformuleringen.
• På ett relevant sätt skriftligt redovisa den insamlade informationen.
• Utifrån vald teori och metod på ett vetenskapligt korrekt sätt analysera och besvara formulerad problemställning.
• Bedöma den vetenskapliga och praktiska relevansen av erhållna resultat.
• Uttrycka sig väl i skrift på ett språkligt och vetenskapligt korrekt sätt.
• Muntligt kommunicera resultat såväl inomvetenskapligt som till individer utan specifika ämneskunskaper.
• Försvara och diskutera sina resultat utifrån olika perspektiv.
• Kritiskt granska andra studier på ett konstruktivt och vetenskapligt sätt.

Kursinnehåll
Examensarbetet är en uppsats som skrivs av en student. Inom ramen för examensarbetet behandlas frågeställningar inom nationalekonomi med ett vetenskapligt angreppssätt. Arbetet presenteras därefter skriftligt och muntligt. Varje student ska också kritiskt granska och opponera på ett annat examensarbete.

Genomförande
Undervisningen ges i form av sammankomster, seminarier och individuell handledning. Kursen inleds med att studenten författar en kortare uppsatspromemoria (PM) där uppsatsens problemställning och syfte diskuteras. Detta PM ska sedan vidareutvecklas i en planeringsrapport. Både det första PM:et och planeringsrapporten diskuteras vid särskilt anordnade sammankomster. Var student ska sedan individuellt skriva en uppsats och där tillämpa relevanta vetenskapliga metoder. Handledning tillhandahålls inom en tidsrymd av 3 terminer efter att studenten första gången registrerats på kursen,

Examination
I den skriftliga rapporten skall studenten visa förmåga att:
•    Logiskt och/eller med användande av referenser motivera den valda problemställningen.
•    Utifrån den valda problemställningen söka, presentera och utföra motiverade val av teoretisk bas för den egna studien.
•    Välja och motivera metod för studien med tydlig förståelse för valens inverkan på studiens resultat.
•    Med tydlig koppling till vald teori och metod samla in information relevant för problemformuleringen.
•    På ett relevant sätt skriftligt presentera den insamlade informationen.
•    Utifrån vald teori och metod på ett korrekt sätt analysera och besvara formulerad problemställning.
•    Med ett kritisk förhållningssätt bedöma den vetenskapliga och praktiska relevansen av erhållna resultat.
•    Uttrycka sig väl i skrift på ett språkligt och vetenskapligt korrekt sätt.

Vid den muntliga presentationen och oppositionen skall studenten visa förmåga att:
•    Muntligt kommunicera resultat såväl inomvetenskapligt som till individer utan specifika ämneskunskaper.
•    Försvara sina resultat.

Vid oppositionen på annat arbete skall student visa förmåga att:
•    Kritiskt granska andra studier på ett konstruktivt och vetenskapligt sätt och att kommunicera den utförda granskningen såväl muntligt som skriftligt.

För godkänt på kursen krävs deltagande i obligatoriska sammankomster och seminarier, inkluderande ett seminarie där studenten presenterar och försvarar sitt arbete och ett där studenten opponerar på ett annat arbete. Övrigt deltagande i obligatoriska sammankomster och seminarier beslutas av handledare i samråd med studenten. För godkänt på kursen krävs vidare e-publicering av arbetet enligt LTUs regler samt att arbetet är färdigställt senast 12 kalendermånader efter det att kursen formellt har avslutats.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig eller kontaktat ETS utbildningsadministration, eduets@ltu.se under läsperiodens första fem dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Arbetet kan, efter överenskommelse med examinator, få skrivas på engelska.

Examinator
Jesper Stage

Övergångsbestämmelser
Kursen N7010N motsvarar kursen N7001N

Litteratur. Gäller från Vår 2014 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Varierar beroende på arbetets karaktär och intriktning. Val av litteratur sker i samråd mellan handledare, examinator och deltagande studenter.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Start av examensarbeteU G#0.00ObligatoriskV14
0002Opponering av annat examensarbeteU G#0.00ObligatoriskV14
0003Muntlig presentationU G#0.00ObligatoriskV14
0004Godkänd rapportU G VG *15.00ObligatoriskV14Ja

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) »