KURSPLAN

Miljöekonomi 7,5 Högskolepoäng

Advanced environmental economics
Avancerad nivå, N7011N
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2016-02-15

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2017-02-15

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Nationalekonomi
Ämnesgrupp (SCB)
Nationalekonomi

Behörighet

Akademisk examen om minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 hp i nationalekonomi. Minst 15 hp ska vara ett självständigt arbete inom nationalekonomi. Studenter som läser på civilekonomprogrammet (eller likvärdigt) och har motsvarande kursfodringar är också behörig.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Studenten ska med hjälp av de teoretiska verktyg som presenteras på kursen kunna:
a)    Beskriva och kritiskt förhålla sig till olika synsätt på begreppet hållbar utveckling samt till ett antal olika etiska skolbildningar som behandlar kopplingen mellan miljön och det ekonomiska systemet.
b)    Identifiera samt med hjälp av grafiska och matematiska verktyg analysera förekomsten av olika marknadsmisslyckanden som ger upphov till miljöproblem i en marknadsekonomi.
c)    Identifiera och härleda samhällsekonomisk effektiva miljömål för olika kategorier av miljöproblem.
d)   Använda grafiska och matematiska verktyg för att analysera effekterna av och effektiviteten hos olika miljöpolitiska styrmedel såsom utsläppshandel, miljöskatter och gränsvärden.
e)   Beskriva och kritiskt förhålla sig till olika typer av ekonomiska modeller (t.ex. allmän jämviktsmodeller) som kan användas för att analysera miljöpolitiska styrmedels effekter på samhällsekonomin.
f)   Analysera förekomsten av gränsöverskridande miljöproblem samt hur dessa kan – och har – hanterats genom internationella överenskommelser.
g)  Beskriva och kritiskt förhålla sig till grunderna för metoder som syftar till att värdera miljöeffekter och förändringar i ekonomiska termer samt de begränsningar som finns i dessa metoder, samt med hjälp av dessa kunskaper kunna genomföra en enklare miljövärderingsstudie.
h)   Skriftligt och muntligt sammanfatta, diskutera och kritiskt förhålla sig till olika vetenskapliga arbeten inom området.

Kursinnehåll
  • Hållbarhetsproblemet
  • Etiska synsätt på ekonomi och miljö
  • Välfärdsekonomiska grunder och marknadsmisslyckanden på miljöområdet
  • Miljömål och samhällsekonomisk effektivitet
  • Styrmedel i miljöpolitiken
  • Ekonomiska modeller för att analysera de samhällsekonomiska effekterna av miljöpolitiska styrmedel
  • Gränsöverskridande miljöproblem och internationella avtal
  • Värdering av miljöskador och kollektiva nyttigheter i teori och praktik

Genomförande
Undervisningen genomförs i form av föreläsningar och seminarier. Kursen ges vid behov på engelska.

Examination
Kursen examineras genom skriftlig tentamen motsvarande 4,5 Hp. Den skriftliga tentamen examinerar i huvudsak målen a-f ovan. Vidare genomförs en muntlig examination motsvarande 1,5 Hp där vetenskapliga artiklar kring miljövärdering behandlas. Denna examinerar i huvudsak målen g och h ovan. Till slut examineras studenten genom en skriftlig uppgift kopplat till användningen av olika miljöpolitiska styrmedel. Denna uppgift motsvarar 1,5 Hp, och detta moment examinerar i huvudsak mål d, e och h ovan. På alla ovan nämnda prov ges betyget U, G eller VG.

För VG krävs att studenten har VG på den skriftliga tentamen. I samband med gränsfall på den skriftliga tentamen kan VG på de andra momenten leda till VG på kursen som helhet.


Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.
 
Kursen kan inte ingå i examen med kursen N0024N Miljöekonomi I eller kursen N7008N Miljö- och naturresursekonomi.

Examinator
Patrik Söderholm

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Perman, R m.fl. (2011). Natural Resource and Environmental Economics, fjärde upplagan, Addison Wesley.
Urval av vetenskapliga artiklar.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Skriftlig tentamen4.5U G VG
0002Muntlig examination1.5U G VG
0003Skriftlig rapport1.5U G VG

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.