Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Miljöekonomi 7,5 högskolepoäng

Advanced environmental economics
Avancerad nivå, N7011N
Version
Kursplan gäller: Höst 2022 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygsskala
U G VG *
Ämne
Nationalekonomi
Ämnesgrupp (SCB)
Nationalekonomi

Behörighet

Minst 180 hp avklarade kurser med minst godkänt resultat, varav minst 90 hp ska vara inom ämnet nationalekonomi med progression. Följande kurser ska däri ingå; Nationalekonomi A, Mikroteori (N0008N) 7,5 hp, Nationalekonomi A, Tillämpad mikroekonomi (N0030N) 7,5 hp, Nationalekonomi, Resursfördelningsteori (N0004N) 7,5 hp samt Nationalekonomi B, Tillämpad matematik för nationalekonomer (N0005N) 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper. Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Studenten ska med hjälp av de teoretiska verktyg som presenteras på kursen kunna:
 
a)    Beskriva och kritiskt förhålla sig till olika synsätt på begreppet hållbar utveckling samt till ett antal olika etiska skolbildningar som behandlar kopplingen mellan miljön och det ekonomiska systemet.
b)    Identifiera samt med hjälp av grafiska och matematiska verktyg analysera förekomsten av olika marknadsmisslyckanden som ger upphov till miljöproblem i en marknadsekonomi.
c)    Identifiera och härleda samhällsekonomisk effektiva miljömål för olika kategorier av miljöproblem.
d)    Använda grafiska och matematiska verktyg för att analysera effekterna av och effektiviteten hos olika miljöpolitiska styrmedel såsom utsläppshandel, miljöskatter och gränsvärden.
e)    Beskriva och kritiskt förhålla sig till olika typer av ekonomiska modeller (t.ex. allmän jämviktsmodeller) som kan användas för att analysera miljöpolitiska styrmedels effekter på samhällsekonomin.
f)    Analysera förekomsten av gränsöverskridande miljöproblem samt hur dessa kan – och har – hanterats genom internationella överenskommelser.
g)    Beskriva och kritiskt förhålla sig till grunderna för metoder som syftar till att värdera miljöeffekter och förändringar i ekonomiska termer samt de begränsningar som finns i dessa metoder, samt med hjälp av dessa kunskaper kunna genomföra en enklare miljövärderingsstudie.
h)    Beskriva och kritisk förhålla sig till grunderna för metoder som syftar till att bedöma de samhällsekonomiska kostnaderna och intäkterna av olika handlingsalternativ (cost-benefit analys).
i)    Skriftligt och muntligt sammanfatta, diskutera och kritiskt förhålla sig till olika vetenskapliga arbeten inom området.

Kursinnehåll
  • Hållbarhetsproblemet
  • Etiska synsätt på ekonomi och miljö
  • Välfärdsekonomiska grunder och marknadsmisslyckanden på miljöområdet
  • Miljömål och samhällsekonomisk effektivitet
  • Styrmedel i miljöpolitiken
  • Ekonomiska modeller för att analysera de samhällsekonomiska effekterna av miljöpolitiska styrmedel
  • Gränsöverskridande miljöproblem och internationella avtal
  • Värdering av miljöskador och kollektiva nyttigheter i teori och praktik
  • Samhällsekonomiska kostnads- och intäktskalkyler

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Undervisningen genomförs i form av föreläsningar och seminarier. Kursen ges vid behov på engelska.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Kursen examineras genom skriftlig tentamen motsvarande 3,0 Hp. Den skriftliga tentamen examinerar i huvudsak målen a-f ovan. Vidare genomförs en muntlig examination motsvarande 1,5 Hp där vetenskapliga artiklar kring miljövärdering behandlas. Denna examinerar i huvudsak målen g och i ovan. På ett obligatoriskt seminarium, 1,5 Hp, diskuteras samhällsekonomiska kostnads- och intäktskalkyler, och detta seminarium examinerar målen h samt i ovan. Till slut examineras studenten genom en skriftlig uppgift kopplat till användningen av olika miljöpolitiska styrmedel. Denna uppgift motsvarar 1,5 Hp, och detta moment examinerar i huvudsak mål d, e och i ovan.

För betyget VG krävs att studenten har VG på åtminstone totalt 3,0 Hp av kursen.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.
 
Kursen kan inte ingå i examen med kursen N0024N Miljöekonomi I eller kursen N7008N Miljö- och naturresursekonomi.

Examinator
Patrik Söderholm

Litteratur. Gäller från Höst 2022 Lp 1
Vetenskapliga artiklar som tillhandahålls via Canvas

Referenslitteratur
Perman, R m.fl. (2011). Natural Resource and Environmental Economics, fjärde upplagan, Addison Wesley.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002Muntlig examinationU G VG *1.50ObligatoriskH16
0003Skriftlig rapportU G VG *1.50ObligatoriskH16
0004Skriftlig tentamenU G VG *3.00ObligatoriskH22
0005Seminarium cost-benefit analysU G#1.50ObligatoriskH22

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2016-02-15

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2022-02-11