Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Tillämpad geofysik, grundkurs 7,5 högskolepoäng

Applied Geophysics, basic course
Grundnivå, O0001K
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Geofysik
Ämnesgrupp (SCB)
Geovetenskap och naturgeografi
Ingår i huvudområde
Naturresursteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt O0035K Geologi, grundkurs eller motsvarande kurs.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
• förklara innebörden av begreppen geofysisk modell, geofysiska data och anomalier
• redogöra kvantitativt för petrofysiska egenskaper av vanliga bergarter och mineraliseringer
• förklara innebörden av begreppet ekvivalenta modeller med användning av allmänna statistiska verktyg
• redogöra kvalitativt för jordens magnetfält
• redogöra kvalitativt för jordens tyngdkraftfält och geoiden
• förklara allmänna principer (fysik, mätmetodik och tolkning) för geofysiska metoder som ingår i kursen
• beskriva partikelrörelse för seismiska vågor
• härleda formler för reflektions- och refraktionsseismiska löptider för simple två-skikts fall och identifiera och tolka seismiska löptider i ett seismogram
• härleda formler för reflektion av radarvågor för ett två-skikts fall och identifiera och tolka löptidskurvar i ett radargram 

Kursinnehåll
Seismologi-seismik-akustisk profilering: De olika typerna av seismiska vågor. Sambandet mellan elastiska materialparametrar och P- och S-våghastigheter. Reflektion och refraktion. Tolkning av refraktionsseismiska data. Tillämpningar av refraktions- och reflektionsseismik.
Jordens magnetfält-magnetometri: Jordens magnetfält. Bergarters och lösa jordarters magnetiska egenskaper. Mätmetodik och framställning av mätresultat. Prospektering efter malmer.
Jordens gravitation-gravimetri: Geodesi med huvudvikt på jordens tyngdkraftsfält. Bergarters och jordarters densitet. Korrektioner av gravimetriska data och beräkning av Bouguer anomalier, regional- och residual-anomali separation. Gravimetri och prospektering.
Elektriska och elektromagnetiska metoder: Elektrisk ledningsförmåga hos jordar och bergarter. Dielektricitets-konstant hos jord och bergarter. Elektriska metoder med naturliga och artificiella strömmar. Elektrisk sondering och kartering. Exempel från mineralprospektering, miljö-tekniska problem, vattenresursplanering och spårning av föroreningar i grundvatten. Elektromagnetiska fält. Inträngningsförmåga. Olika elektromagnetiska metoder med exempel från prospektering och miljöundersökningar. Markradar och borrhålsradar med tillämpningar vid miljöundersökningar.
Magnetisk resonsans sondering.
Radiometriska metoder: Mättning av gamma-strålning och tillämpningar.
Borrhålsmetoder och borrhålsloggning: akustisk loggning (sonic-logg), caliperlogg, densitetslogg, gammastrålningslogg, induktionslogg/konduktivitetslogg, neutronlogg, resistivitetslogg, SP-logg (självpotential), temperaturlogg, IP-logg (inducerad polarisations-) och magnetisk logg. Exempel från loggning i urberg och sediment. 

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen ges i form av föreläsningar, lektioner och fältövningar. Deltagande i fältövningar är obligatoriskt. Lektionerna ägnas åt genomgång av grundläggande teori samt tillämpning på konkret geofysiskt material. Fältövningarna ägnas åt genomgång av ett antal geofysiska fältinstrument samt fältmätningar med åtföljande bearbetning och tolkning.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Skriftlig tentamen med differentierade betyg anordnas efter läsperioden och omfattar såväl redogörelse för kursens teoretiska delar som problemlösning. Betygssättning sker enligt betygsskala G U 3 4 5.
Fältövningen examineras genom en rapport enligt betygsskala G/U.
Rapporten ska innehålla genomgång av mätmetodik och tolkning av data.
Samtliga ingående examinationsmoment ska vara avklarade för slutbetyg på kursen.
Fältövningen är obligatorisk. 

Övrigt
O0001K motsvarar KGG001 och kan ej kombineras i examen.

Examinator
Thorkild Maack Rasmussen

Övergångsbestämmelser
Kursen O0001K motsvarar kursen KGG001

Litteratur. Gäller från Vår 2015 Lp 4 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Kompendium i tillämpad geofysik. LTU.
Alan E. Mussett & M. Aftab Khan: Looking into the Earth: An Introduction to Geological Geophysics. Cambridge University Press.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001TentamenG U 3 4 56.00ObligatoriskH07
0002LaborationsrapportU G#1.50ObligatoriskH07

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för Tillämpad kemi och geovetenskap 2007-02-28 att gälla från H07.

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2021-02-17