Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Omvårdnad, Hälsa och lidande i sjukdom 7,5 Högskolepoäng

Nursing, Health and Suffering in illness
Grundnivå, O0005H
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygsskala
U G VG
Ämne
Omvårdnad
Ämnesgrupp (SCB)
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande behörighet samt O0055H Omvårdnadens grunder, 7,5hp O0047H Hälsa, 7,5hp O0003H Omvårdnadshandlingar, 7,5hp O0078H Omvårdnad, Miljö och prevention, 7,5hp eller motsvarande


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

 • identifiera hälsa i sjukdom och identifiera lidande i sjukdom med fokus på livslidande, vårdlidande samt medlidande i olika kulturer samt utifrån genusaspekter
 • identifiera behov och ge exempel på stödjande interventioner till människor för deras upplevelse av hälsa och värdighet i sjukdom och till människor i livets slut
 • utifrån forskningsprocessen urskilja och jämföra kvantitativa och kvalitativa studier om hälsa och lidande i sjukdom och studier av människors upplevelser i livets slut
 • dokumentera på ett vetenskapligt sätt
 • Tillämpa aktuella lagar och författningar

Kursinnehåll
 • Hälsa i sjukdom och lidande
 • Etik med fokus på värdighet i hälsa och lidande i sjukdom
 • Livslidande i sjukdom
 • Vårdlidande i sjukdom
 • Medlidande i sjukdom
 • Vård i livets slut
 • Forskningsprocessen och vetenskaplig dokumentation
 • Aktuella lagar och författningar

Genomförande
Undervisning och lärande sker genom egna studier av litteratur, studieuppgifter, laborationer, gruppdiskussioner och seminarier. Föreläsningar ges inom valda kunskapsavsnitt. Deltagande i laborationer och seminarier är obligatoriskt. Kursen kan komma att ges på engelska.

Examination
Individuell skriftlig tentamen, inlämningsuppgift, rapport och seminarium.
Betygskriterier för G och VG anges i studiehandledningen.

Övrigt
Kursen ingår i grundnivå i omvårdad. Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas. Godkänt kursbetyg för denna kurs utgör särskild behörighet för VFU-kurser och examensarbete.

Övergångsbestämmelser
Kursens benämning har reviderats 2009-12-14. Nivåbeteckning B borttagen.

Examinator
Päivi Juuso

Övergångsbestämmelser
Kursen O0005H motsvarar kursen HOV010

Litteratur. Gäller från Höst 2017 Lp 1
Andershed, B., Ternestedt, B-M., & Håkansson, C. (2013). Palliativ vård. Begrepp & perspektiv i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur.
*Antonovsky, A. (2005). Hälsans mysterium (2 uppl.). Stockholm: Natur och Kultur.
Dahlborg-Lyckhage, E., Lyckhage G., & Tengelin, E. (2015). Jämlik vård. Normmedvetna perspektiv. Lund: Studentlitteratur.
*Ehrenberg, A., & Wallin, L. (Red.). (2014). Omvårdnadens grunder. Ansvar och utveckling (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur.
*Friberg, F., & Öhlén, J. (Red). (2014). Omvårdnadens grunder. Perspektiv och förhållningssätt (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur.
*Henricson, M. (Red.). (2012). Vetenskaplig teori och metod: Från idé till examination inom omvårdnad. (1. uppl.). Lund: Studentlitteratur.
*Raadu, G. (Red.). (senaste uppl.). Författningshandbok. För personal inom hälso- och sjukvård. Stockholm: Liber.(Lagar och författningar kan även hämtas via nätet).
Söderberg, S. (Red.). (2014). Att leva med sjukdom. Lund: Studentlitteratur.

Förteckning över artiklar lämnas ut vid kursstart. Om kursen ges på engelska lämnas engelsk litteraturförteckning ut vid kursstart till internationella studenter.
* Litteraturen har använts i tidigare kurser

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0002Skriftlig individuell tentamen5.0U G VG
0003Inlämningsuppgift1.0U G#
0004Rapport med seminarium1.5U G#

Kursplanen fastställd
av prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2007-05-15

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2017-02-15