Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Omvårdnad, Omvårdnad inom äldrevård 7,5 Högskolepoäng

Nursing, Nursing in Elderly Care
Grundnivå, O0006H
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG
Ämne
Omvårdnad
Ämnesgrupp (SCB)
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap
Ingår i huvudområde
Omvårdnad

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande behörighet samt Kursen förutsätter kunskaper motsvarande: O0083H Omvårdnad vid Med/Kir sjukdom inkl. omvårdnadstekniker, 7,5hp O0082H Kommunikation och undervisning i omvårdnad, 7,5hp O0005H Hälsa och lidande i sjukdom, 7,5hp M0082H Medicinska och kirurgiska sjukdomar, 7,5 hp. Kursen kräver dessutom följande godkända kurser eller prov. O0055H Omvårdnadens grunder, 7,5hp O0047H Hälsa, 7,5hp O0003H Omvårdnadshandlingar, 7,5hp O0078H Omvårdnad, miljö och prevention 7,5hp, M0048H Anatomi och fysiologi, 7,5hp M0002H Mikrobiologi och hygien, 7,5 hp M0039H Allmän farmakologi, fysiologi och läkemedelsräkning, 7,5hp A0018H Psykologi inriktning omvårdnad, 7,5hp Prov 0004 Verksamhetsförlagd utbildning i O0029H Omvårdnadshandlingar vid med/kir sjukdomstillstånd, 7,5hp


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter avslutad kurs utifrån ett etiskt förhållningssätt kunna:
 
 • skapa förutsättningar för en trygg och tillitsfull omvårdnadsrelation med den äldre och dennes närstående
 • tillämpa intervju- och observationsmetodik för att identifiera och bedöma behov av omvårdnad hos de äldre
 • utföra, dokumentera och värdera omvårdnadsinterventioner i avsikt att stärka och bibehålla hälsa hos den äldre människan
 • stödja och hjälpa människan att uppleva ett värdigt slut i livet
 • utföra omvårdnadstekniker och handha medicinteknisk utrustning med säkerhet utifrån hygieniska principer
 • hantera läkemedel på ett adekvat sätt samt kunna informera patienten om läkemedlets effekter och biverkningar
 • förklara och tillämpa lagar och författningar gällande äldrevård
 • skriftligt sammanställa och värdera kunskaper i omvårdnad utgående från en äldre person i sin livssituation
 • dokumentera på ett vetenskapligt sätt
 • kritiskt granska och värdera eget och andras rapportarbete
 • visa självkännedom och empatisk förmåga
 • identifiera behov av ytterligare kunskap för att fortlöpande kunna utveckla sin kompetens

Kursinnehåll
 • Etik med fokus på relation och handling
 • Omvårdnadsprocessen
 • Omvårdnadsinterventioner
 • Omvårdnadstekniker
 • Läkemedelshantering
 • Aktuella lagar och författningar
 • Vetenskaplig dokumentation

Genomförande
Undervisning och lärande sker genom egna studier, seminarier och verksamhetsförlagd utbildning under handledning. Föreläsningar ges inom valda kursavsnitt. Deltagande i rapportarbete, seminarium och verksamhetsförlagd utbildning är obligatoriskt.

Examination
Individuell skriftlig rapport som examineras vid seminarium med opponent och respondentskap. Bedömning av yrkeskompetens. Betygskriterier för G och VG anges i studiehandledningen.
Endast ett omtentamenstillfälle/en omplacering ges för kurs avseende den verksamhetsförlagda utbildningen. Om särskilda skäl föreligger kan ytterligare omtentamen/omplacering beviljas. Med särskilda skäl avses skäl som anges i Föreskrifter från Högskoleverket, HSVFS 1999:1.

Övrigt
Kursen ges på grundnivå inom sjuksköterskeprogrammet och är verksamhetsförlagd.

Särskild behörighet innebär att samtliga behörighetsgivande kurser ska ha godkända kursbetyg .

Krav om Särskild behörighet när VFU-kursen är förlagd till Lp4 ska vara uppfyllda senast tentamensperioden i Lp 2. Gällande Prov 4 i O0029H ska detta vara godkänt första dagen i kurs O0006H/O0019H.
Krav om Särskild behörighet för när VFU-kursen är förlagd till Lp2 ska vara uppfyllda senast omtentamensperioden i augusti. Gällande Prov 4 i O0029H ska detta vara godkänt första dagen i kurs O0006H.

Denna kurs, innehållande moment med verksamhetsförlagd utbildning (VFU-moment), omfattas av Särskilda regler för Verksamhetsförlagd utbildning enligt prefektbeslut vid Institutionen för Hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet.  

Godkänt kursbetyg för denna kurs utgör särskild behörighet för VFU-kurser och examensarbete.  
Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.

Övergångsbestämmelser
Kursen ersätter HOV012 (Omvårdnad B). Kursens benämning har reviderats 2009-12-14. Nivåbeteckning B borttagen.

Examinator
Silje Gustafsson

Övergångsbestämmelser
Kursen O0006H motsvarar kursen HOV012

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
*Almås, H., Stubberud, D.-G., & Grønseth, R. (Red.). (2011). Klinisk omvårdnad. Del 1, 2. (2 uppl.). Stockholm: Liber
*Björvell, C. (2011). Sjuksköterskans journalföring och informationshantering: en praktisk handbok. Lund: Studentlitteratur.
Blomqvist, K., Edberg, A., Ernsth Bravell, M., & Wijk, H. (Red.) (2017). Omvårdnad & äldre. (1:a uppl.). Lund: Studentlitteratur.
*Dehlin, O., & Rundgren, Å. (2014). Geriatrik. (3., rev. och uppdaterade uppl.) Lund: Studentlitteratur.
*Edberg, A., & Wijk, H. (Red.). (2014). Omvårdnadens grunder. Hälsa och ohälsa (2. uppl.). Lund: Studentlitteratur.
*Ehrenberg, A., & Wallin, L. (Red.), (2014). Omvårdnadens grunder. Ansvar och utveckling. (2:a uppl.). Lund: Studentlitteratur.
*Friberg, F., & Öhlén, J. (Red). (2014). Omvårdnadens grunder. Perspektiv och förhållningssätt. (2:a uppl). Lund: Studentlitteratur.
*Raadu, G. (Red). (senaste uppl.). Författningshandbok. För personal inom hälso- och sjukvård. Stockholm: Liber.


*Litteraturen har använts i tidigare kurser
Förteckning över artiklar och avhandlingar finns i studiehandledningen

Sök böcker på biblioteket »

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0005Individuell skriftlig rapport+bedömning av yrkeskompetens7.5TG U G VG

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2007-05-15

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2018-06-14