Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Petrologi 7,5 högskolepoäng

Petrology
Grundnivå, O0008K
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Malmgeologi
Ämnesgrupp (SCB)
Geovetenskap och naturgeografi
Ingår i huvudområde
Naturresursteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt O0035K Geologi, grundkurs och O0036K Mineralogi eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter genomförd kurs skall studenten kunna beskriva, identifiera och klassificera de vanligaste sedimentära, magmatiska och metamorfa bergarterna och deras strukturer i fält och i mikroskop samt kunna relatera strukturer till bergartsbildande processer. Dessutom ska studenten kunna relatera bergartsbildande processer till plattektoniska processer och olika geologiska bildningsmiljöer. Studenten ska även kunna grundläggande metodik i fältkartering.

Kursinnehåll
De viktigaste bergartsbildande mineralen och bergarters strukturer och texturer. Magmatiska, sedimentära och metamorfa bergarters bildningsbetingelser och bildningsmiljöer. Identifieringsmetoder för bergarter inkluderande mikroskopi och mineralogiska samt geokemiska klassificeringsdiagram. Praktiska övningar i fältarbete samt geologisk dokumentering och rapportering.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen omfattar föreläsningar där grundläggande teori presenteras och förklaras. Praktiska övningar fokuserar på studentens färdigheter i att fält och i mikroskop beskriva, tolka och förklara bergarters texturer och strukturer samt att klassificera bergarter. Exkursion och fältövningar med fokus på magmatiska och sedimentära bergarter samt geologisk dokumentering och rapportering.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Skriftlig tentamen vid kursens slut eller alternativt tre deltentamina under läsperioden med graderat betyg. Godkända praktiska övningar, fältarbete och fältrapport.

Examinator
Olof Martinsson

Övergångsbestämmelser
Kursen O0008K motsvarar kursen KGO005

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Blatt, Tracy & Owens, Petrology, Freeman 2006, 3e upplagan, ISBN-10: 0-7167-3743-4.
Kompendium om bergarter, LTU.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001TentamenG U 3 4 54.50ObligatoriskH07
0002ÖvningarU G#1.50ObligatoriskH07
0011Exkursion, fältövningar och fältrapportU G#1.50ObligatoriskH21

Kursplanen fastställd
av Institutionen för Tillämpad kemi och geovetenskap 2007-02-28

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2021-02-17