Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Omvårdnad, Examensarbete 15 högskolepoäng

Nursing, Thesis
Grundnivå, O0009H
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2E
Betygskala
U G VG *
Ämne
Omvårdnad
Ämnesgrupp (SCB)
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap
Ingår i huvudområde
Omvårdnad

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande behörighet samt Kursen förutsätter kunskaper motsvarande O0072H Att leva med sjukdom I, 7,5hp, O0071H Att leva med sjukdom II, 7,5hp, O0069H Omvårdnadens ledning och utveckling, 7,5hp, M0075H, Traumatologi och akutsjukvård, 7,5 hp Kursen kräver dessutom följande godkända kurser O0055H Omvårdnadens grunder, 7,5hp, O0047H Hälsa, 7,5hp, O0003H Omvårdnadshandlingar, 7,5hp, O0078H Omvårdnad, miljö och prevention, 7,5hp, O0082H Kommunikation och undervisning i omvårdnad, 7,5 hp, O0005H Hälsa och lidande i sjukdom, 7,5hp, O0083H Omvårdnad vid Med/Kir sjukdom inkl. omvårdnadstekniker, 7,5hp, O0029H Omvårdnadshandlingar vid med/kir sjukdomstillstånd, 7,5hp, O0006H Omvårdnad inom äldrevård, 7,5hp, O0019H Omvårdnad vid psykiatriska sjukdomstillstånd, 7,5hp, A0018H Psykologi inriktning omvårdnad, 7,5hp, M0048H Anatomi och fysiologi, 7,5hp, M0002H Mikrobiologi och hygien, 7,5 hp, M0039H Allmän farmakologi, fysiologi och läkemedelsräkning, 7,5hp, M0082H Medicinska och kirurgiska sjukdomar, 7,5hp, M0006H Psykiatri, Geriatrik, Neurologi, Rehabilitering, 7,5hp


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Studenten skall efter avslutad kurs kunna:

 • formulera en vetenskaplig omvårdnadsfrågeställning
 • systematiskt söka vetenskaplig litteratur i elektroniska databaser
 • kritiskt granska och värdera rapporter och vetenskapliga artiklar
 • tillämpa forskningsetiska principer
 • planera, genomföra, dokumentera och försvara ett vetenskapligt arbete i ämnet omvårdnad
 • dokumentera ett vetenskapligt arbete
 • kritiskt granska, argumentera för förslag till förändringar och bedöma andra studenters examensarbete samt försvara sitt eget arbete
 • identifiera behov av ytterligare kunskap för att fortlöpande kunna utveckla sin kompetens

Kursinnehåll
 • Planera, genomföra och dokumentera ett vetenskapligt arbete.
 • Sökning av vetenskaplig litteratur i för ämnet omvårdnad relevanta databaser
 • Kritisk granskning och analys av insamlad data
 • Träna och genomföra opponent- respektive respondentskap.

Genomförande
Kursen genomförs som ett självständigt vetenskapligt arbete med obligatorisk handledning. Studenterna arbetar i par. Regelbundna seminarier i handledningsgrupper som följer arbetsprocessen är ett viktigt inslag i kursen. Handledare utses av institutionen. Närvaro är obligatorisk vid seminarium.

Examination

Skriftlig rapport och seminarium med opponent-/respondentskap. 

Betygskriterier för G och VG anges i studiehandledningenÖvrigt

Kursen ges på grundnivå inom sjuksköterskeprogrammet.

Studiehandledning finns i kursrummet Canvas.


Förkunskapskraven till kursen ska vara fullgjorda senast sista vardagen innan läsperioden med examensarbeteskursen startar.Övergångsbestämmelser
Kursen ersätter HOV040 (Omvårdnad C). Kursens benämning har reviderats 2009-12-14. Nivåbeteckning C borttagen.

Examinator
Birgitta Lindberg

Övergångsbestämmelser
Kursen O0009H motsvarar kursen HOV040

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
*Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser (2. uppl.). Lund: Studentlitteratur.
Friberg, F. (red.) (2017). Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. (3., uppl.). Lund: Studentlitteratur.
*Henricson, M. (Red.) (2012). Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur.
*Holloway, I., & Wheeler, S. (2010). Qualitative research in nursing and healthcare (3rd. [updated] ed.). Chichester, West Sussex: Wiley-Blackwell.
*Willman, A. (Red.) (2016). Evidensbaserad omvårdnad: en bro mellan forskning och klinisk verksamhet. (4., [rev.] uppl.). Lund: Studentlitteratur.


* Litteraturen har använts i tidigare kurser
Förteckning över vetenskapliga artiklar finns i studiehandledningen.

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap (HLV)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001ExamensarbeteU G VG *15.00ObligatoriskH07Ja

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) » 
Kursplanen fastställd
av prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2007-05-15

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2019-10-31