Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Effektivt ledarskap 7,5 högskolepoäng

Leadership skills
Grundnivå, O0014N
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygsskala
U G VG *
Ämne
Ledarskap och organisation
Ämnesgrupp (SCB)
Ledarskap, organisation och styrning

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Kursen vänder sig till den som i sin nuvarande eller framtida yrkesroll har eller kommer att ha en ledande funktion, och därför önskar utveckla sin kunskap och förmåga inom området. Efter avslutad kurs skall kursdeltagarna ha ökat sin potential för ett effektivt ledarskap i sin roll som ledare.

Studenten skall efter avslutad kurs:
  • Känna till centrala ledarskaps- och motivationsteorier samt kunna tillämpa dessa för analys av eget och andras ledarskap i olika situationer.
  • Känna till centrala teorier inom området gruppbeteende och kunna tillämpa dessa för analys av faktorer av betydelse för grupprestation.
  • Kunna analysera hur olika kulturella sammanhang och kris/förändring påverkar aspekter på ledarskap och gruppbeteende.
  • Kunna, med stöd av teori, presentera egna reflektioner kring hur olika faktorer hos individer, grupper och organisationer utgör förutsättningar, eller hinder, för ett effektivt ledarskap.

Kursinnehåll
Kursen bygger på tre till varandra relaterade moment, där hinder och förutsättningar för effektivt ledarskap utgör det genomgående temat.
De tre momenten kan kortfattat beskrivas enligt följande:
Moment 1: Ledarskap med utgångspunkt från ledarskapsteorier och motivationsteorier.
Moment 2: Ledarskap med utgångspunkt från teori inom områdena gruppdynamik, grupputveckling och effektiva grupper.
Moment 3: Ledarskap med utgångspunkt från situationsbaserad teori. Hur påverkas ledarskapet av sammanhanget, med betoning på situationsfaktorerna kultur och press (förändring/stress/kris)?

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Under kursen arbetar kursdeltagarna med att utveckla sin förmåga att analysera och reflektera kring sitt eget och andras ledarskap. Med koppling till de tre momenten erbjuder vi kursdeltagare tre introduktions- och inspirationsföreläsningar. Dessa föreläsningar följs av obligatoriska lektionstillfällen där kursdeltagarna individuellt och i grupp diskuterar och utvecklar kursens genomgående tema med utgångspunkt från innehållet i respektive moment. Kursens seminarier, kopplade till de tre momenten, är kursens primära examinationstillfällen samtidigt som de utgör tillfällen för deltagarna att lära sig av varandras lösningar. Inför varje obligatoriskt tillfälle (lektioner och seminarier) skall kursdeltagarna förbereda sig genom att arbeta med individuella eller gruppuppgifter kopplade till de olika momenten.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen examineras genom godkänt genomförda obligatoriska moment (lektioner) samt genom godkända/väl godkända skriftliga inlämningsuppgifter och presentationer vid seminarier. Lektion och seminarium kopplat till moment 1 examinerar det första lärandemålet, lektion och seminarium kopplat till moment 2 examinerar det andra lärandemålet, medan det tredje lärandemålet examineras av lektion och seminarium kopplat till moment 3. Samtliga seminarier, med betoning på seminarium 3 examinerar det fjärde lärandemålet.

Övrigt
Mer detaljerad information om kursens bakgrund, innehåll och genomförande presenteras i kursens studiehandledning, som finns tillgänglig för kursdeltagare via kursrummet i Canvas i samband med kursstart.
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Mats Westerberg

Övergångsbestämmelser
Kursen O0014N motsvarar kursen IEO346

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1
Kurskompendium ”Effektivt ledarskap”

Robbins, Stephen P. & Judge, Timothy (2017). Organizational behavior [Elektronisk resurs]. 17. ed. Boston: Pearson. ISBN: 978-1-292-14631-7
Robbins, Stephen P. & Judge, Timothy (2017). Organizational behavior. 17th edition. [S.l.]: Pearson Education Limited. ISBN: 1292146303
Ovanstående två publikationer har exakt samma innehåll – det enda som skiljer är formen (elektronisk / fysisk). Du väljer själv den version som passar dig bäst.

Ytterligare litteratur kan tillkomma.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Individuella uppgifter och gruppuppgifterU G VG *7.50ObligatoriskH07

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2007-02-28

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2019-06-14