Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Ledning och organisation av affärsverksamhet 7,5 högskolepoäng

Management of business
Grundnivå, O0017N
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygsskala
U G VG *
Ämne
Företagsekonomi
Ämnesgrupp (SCB)
Företagsekonomi
Ingår i huvudområde
Företagsekonomi

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter genomgången kurs kunna
  • beskriva en organisations uppbyggnad och verksamhet
  • förklara centrala begrepp och teorier inom organisationsområdet
  • analysera hur centrala problem i organisationer kan hanteras

Kursinnehåll
Kursen behandlar centrala områden inom organisationsteori såsom integration mellan organisation och omvärld; organisationers struktur, mål och strategier; samt ledning och förändring av organisationer. Kursen behandlar även organisationers roll och ansvar att agera på ett etiskt och hållbart sätt.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
I kursens genomförande ingår följande aktiviteter:
  • självstudier
  • föreläsningar
  • projektarbete som presenteras skriftligt och muntligt
  • seminarium/seminarier

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Examinationen sker i form av fullgörande av projektuppgift och genom skriftlig tentamen. Såväl projektuppgift som tentamen berör samtliga lärandemål. Tentamen har dock särskilt fokus på att examinera förmågorna att kunna beskriva en organisations uppbyggnad och verksamhet samt förklara centrala begrepp och teorier inom organisationsområdet, medan projektuppgiften har särskilt fokus på att examinera förmågan att analysera hur centrala problem i organisationer kan hanteras.

Övrigt
Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med O0019N, E0006N, O0004N, O0013N, IEO036, IEO345, IEO601 eller IEO617 eller annan kurs med liknande innehåll.
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.
Delar av genomförandet av kursen kan komma att ske på engelska. Tentamen ges på svenska.

Examinator
Wiebke Reim

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1
Alvehus, J. & Jensen, T. (2020). Organisation (andra upplagan). Studentlitteratur.
Ytterligare litteratur kan tillkomma.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Obligatorisk inlämningsuppgift samt muntlig presentationU G#2.50ObligatoriskV09
0002Skriftlig tentamenU G VG *5.00ObligatoriskV09

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2009-02-28

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2020-06-18