Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Omvårdnad vid psykiatriska sjukdomstillstånd 7,5 högskolepoäng

Nursing in Psyciatric ill-health
Grundnivå, O0019H
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 2 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Omvårdnad
Ämnesgrupp (SCB)
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande behörighet samt Kursen förutsätter kunskaper motsvarande: O0083H Omvårdnad vid Med/Kir sjukdom inkl. omvårdnadstekniker 7,5hp O0082H Kommunikation och undervisning i omvårdnad, 7,5hp O0005H Hälsa och lidande i sjukdom, 7,5hp M0082H Medicinska och kirurgiska sjukdomar 7,5 hp Kursen kräver dessutom följande godkända kurser eller prov. O0055H Omvårdnadens grunder, 7,5hp O0047H Hälsa, 7,5hp O0003H Omvårdnadshandlingar, 7,5hp O0078H Omvårdnad, miljö och prevention 7,5hp M0048H Anatomi och fysiologi, 7,5hp M0002H Mikrobiologi och hygien, 7,5 hp M0039H Allmän farmakologi, fysiologi och läkemedelsräkning, 7,5hp A0018H Psykologi inriktning omvårdnad, 7,5hp Prov 0004 Verksamhetsförlagd utbildning i O0029H Omvårdnadshandlingar vid med/kir sjukdomstillstånd, 7,5hp


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter avslutad kurs utifrån ett etiskt förhållningssätt kunna:

 • identifiera tecken på psykisk ohälsa
 • skapa förutsättningar för en trygg och tillitsfull omvårdnadsrelation
 • bedöma patienters behov av, utföra , dokumentera och värdera omvårdnadsinterventioner som främjar psykisk hälsa
 • förklara och ge exempel på tillämpning av lagar och författningar gällande psykiatrisk tvångsvård
 • hantera läkemedel på ett adekvat sätt samt kunna informera patienten om läkemedlets effekter och biverkningar
 • visa  självkännedom och empatisk förmåga
 • identifiera behov av ytterligare kunskap för att fortlöpande kunna utveckla sin kompetens

Kursinnehåll
 • Etik med fokus på autonomi/paternalism
 • Omvårdnadsprocessen
 • Omvårdnadsinterventioner
 •  Läkemedelshantering
 • Aktuella lagar och författningar
 • Vetenskaplig dokumentation

Genomförande
Undervisning och lärande sker genom egna studier, laborationer, seminarier och verksamhetsförlagd utbildning under handledning. Föreläsningar ges inom valda kursavsnitt. Deltagande i laborationer, seminarium och verksamhetsförlagd utbildning är obligatoriskt.

Examination
Individuell skriftlig rapport. Bedömning av yrkeskompetens.  Betygskriterier för G och VG anges i studiehandledningen.

Endast ett omtentamenstillfälle/en omplacering ges för kurs avseende den verksamhetsförlagda utbildningen. Om särskilda skäl föreligger kan ytterligare omtentamen/omplacering beviljas. Med särskilda skäl avses skäl som anges i Föreskrifter från Högskoleverket, HSVFS 1999:1.


Övrigt
Kursen ges på grundnivå inom sjuksköterskeprogrammet och är verksamhetsförlagd.

Särskild behörighet innebär att samtliga behörighetsgivande kurser ska ha godkända kursbetyg .

Krav om Särskild behörighet när VFU-kursen är förlagd till Lp4 ska vara uppfyllda senast tentamensperioden i Lp 2. Gällande Prov 4 i O0029H ska detta vara godkänt första dagen i kurs O0006H/O0019H.
Krav om Särskild behörighet för när VFU-kursen är förlagd till Lp2 ska vara uppfyllda senast omtentamensperioden i augusti. Gällande Prov 4 i O0029H ska detta vara godkänt första dagen i kurs O0019H.

Denna kurs, innehållande moment med verksamhetsförlagd utbildning (VFU-moment), omfattas av Särskilda regler för Verksamhetsförlagd utbildning enligt prefektbeslut vid Institutionen för Hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet.  

Godkänt kursbetyg för denna kurs utgör särskild behörighet för VFU-kurser och examensarbete.  
Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.

Examinator
Sebastian Gabrielsson

Övergångsbestämmelser
Kursen O0019H motsvarar kursen HOV065

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Ejneborn Looi, G. (2015). Omvårdnad som reflekterande praktik [Elektronisk resurs] : att se och använda alternativ till tvång i psykiatrisk vård. Doc. avh. Luleå: Luleå tekniska univ., 2015. Luleå.
Gabrielsson, S. & Ejneborn Looi, G. (2018). Bemötande i psykiatrin: möten som främjar återhämtning. Stockholm: Gothia fortbildning.
*Heise Löwgren, C. (Red.). (senaste uppl.). Författningshandbok. För personal inom hälso- och sjukvård. Stockholm: Liber.
Wiklund Gustin, L. (Red.). (2019). Vårdande vid psykisk ohälsa: på avancerad nivå. (2. uppl.). Lund: Studentlitteratur.

*Litteraturen har använts i tidigare kurser
Förteckning över artiklar finns i studiehandledningen.

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap (HLV)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0004Individuell skriftlig rapport + bedömning av yrkeskompetensU G VG *7.50ObligatoriskH14

Kursplanen fastställd
av Institutionen för hälsovetenskap 2007-05-15

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2019-08-22