Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Omvårdnad C 15 Högskolepoäng

Nursing C
Grundnivå, O0034H
Version
Kursplan gäller: Höst 2013 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2E
Betygskala
U G VG
Ämne
Omvårdnad
Ämnesgrupp (SCB)
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Legitimerad sjuksköterska samt kurser i: Vetenskapsteori, forskningsprocessen, vetenskaplig metod, evidensbaserad omvårdnad, vetenskaplig dokumentation och informationssökning relaterat till ämnet omvårdnad, 31,5-75 hp (tidigare Omvårdnad B)


Urval

Högskolepoäng 1-165 hp



Mål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter avslutad kurs självständigt under handledning kunna: - formulera en vetenskaplig omvårdnadsfrågeställning - systematiskt söka vetenskaplig litteratur i elektroniska databaser - kritiskt granska och värdera rapporter och vetenskapliga artiklar -tillämpa forskningsetiska principer - planera, genomföra och dokumentera ett vetenskapligt arbete i ämnet omvårdnad

Kursinnehåll
I kursen skall studenten planera, genomföra och dokumentera ett vetenskapligt arbete. I detta ingår sökning av vetenskaplig litteratur i för ämnet omvårdnad relevanta databaser samt kritisk granskning och analys av insamlad data. I kursen ingår även att träna och genomföra opponent- respektive respondentskap.

Genomförande
Kursen genomförs som ett självständigt arbete med obligatorisk handledning. Studenterna arbetar i par. Regelbundna seminarier i handledningsgrupper som följer arbetsprocessen är ett viktigt inslag i kursen. Handledare utses av institutionen. Närvaro är obligatorisk vid seminarium.

Examination

Det vetenskapliga arbetet examineras i form av skriftlig rapport och seminarium med opponent/respondentskap. För godkänd kurs krävs att kursens alla delar är genomgångna och godkända.



Övrigt
Kursen ersätter kursen HOV607 (Omvårdnad C) Kursen ges på grundnivå som fristående kurs.

Studiehandledning finns i kursrummet i Fronter.

Examinator
Inger Lindberg

Övergångsbestämmelser
Kursen O0034H motsvarar kursen HOV607

Litteratur. Gäller från Höst 2013 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur.
Holloway, I., & Wheeler, S. (2010). Qualitative research in nursing. Oxford: Blackwell Sciences.
Polit, D.F., & Beck, C.T. (2012). Nursing research: Generating and assessing evidence for nursing practice (9th ed.). Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins.
Trost, J. (2002). Att vara opponent. Lund: Studentlitteratur.
Willman, A., Stoltz, P. & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad: en bro mellan forskning & klinisk verksamhet. (3. rev. uppl.). Lund: Studentlitteratur.

Förteckning över vetenskapliga artiklar finns i studiehandledningen.

Litteratur relevant för det vetenskapliga arbetet tillkommer.

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Vetenskapligt arbete15.0U G VG

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) » 
Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2007-05-15

Reviderad
av Prefekt vid Institution för hälsovetenskap 2013-02-18