Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Geologi, grundkurs 7,5 Högskolepoäng

Geology, basic course
Grundnivå, O0035K
Version
Kursplan gäller: Vår 2017 Lp 4 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Geovetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Geovetenskap och naturgeografi

Behörighet

Grundläggande behörighet + Naturkunskap 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A6a). Eller: Engelska B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6a)


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter genomför kurs skall studenten. - Kunna förklara grundläggande geologiska begrepp och processer som är av betydelse för dem som kommer att arbeta med frågor som rör miljö, naturresurser, berg och jord. - Kunna identifiera de vanligaste mineralen, jord- och bergarterna, samt redogöra för deras bildningssätt samt ha kunskap om deras användningsområden.

Kursinnehåll

Jordens uppbyggnad, jordskorpan samt plattektonik.
Mineral och metoder för mineralkännedom.
Bergartsbildande processer samt magmatiska, sedimentära och metamorfa bergarter.
Metoder för bestämning av bergarter.
Jordskorpans strukturformer och strukturgeologiska övningar.
Den geologiska tidsskalan och regional geologi.
Kvartärgeologi och recenta exogena processer.
Istider och förändringar av havsnivåer.
Jordarterna, deras bildning och något om deras fysikaliska och kemiska egenskaper.
Tolkning av geologiska kartor.
Malmer, industrimineral och energiråvaror.
Geologisk exkursion omfattande kvartärgeologiska lokaler, berggrund och mineral (t ex dagbrott och grustag).


Genomförande
Undervisningen består av föreläsningar, övningar och laborationer jämte fältövningar. Obligatoriska moment är laborationer,fältövningar, exkursion och vissa övningar.

Examination
Kursen examineras dels genom en skriftlig tentamen vid läsperiodens slut och dels genom laborationer, fältövningar och praktiskt prov i mineral- och bergartskännedom. Laborationer och obligatoriska övningar redovisas genom inlämningsuppgifter. Student som underkänts vid fem provtillfällen har ej rätt att genomgå ytterligare prov.

Övrigt
Kursen O0035K ersätter tidigare grundkurser i geologi.

Examinator
Olof Martinsson

Övergångsbestämmelser
Kursen O0035K motsvarar kursen KGO006

Litteratur. Gäller från Vår 2017 Lp 4 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteraturen finns tillgänglig på kursens hemsida i pdf-format senast från och med kursstart.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Övningar med inlämningsuppgifter1.0U G#
0002Tentamen allmän geologi4.5G U 3 4 5
0004Praktiska prov mineral1.0G U 3 4 5
0005Praktiska prov bergarter1.0G U 3 4 5

Kursplanen fastställd
av Institutionen för Tillämpad kemi och geovetenskap 2008-01-22 att gälla från H08. 2008-01-22

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2017-01-11