Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Ekonomisk geologi 7,5 högskolepoäng

Economic Geology
Grundnivå, O0038K
Version
Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Malmgeologi
Ämnesgrupp (SCB)
Geovetenskap och naturgeografi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt O0035K Geologi, grundkurs samt O0036K Mineralogi eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter kursen ska studenten kunna: 1) redogöra för de viktigaste malmbildande processerna, 2) redogöra de viktigaste malmtypernas karaktär och bildningsbetingelser, 3) ha kännedom om de viktigaste malmregionerna i Sverige, 4) utföra enklare kartering av borrkärnor, 5) förstå tillämpningarna av minerallagen och användandet av olika prospekteringsmetoder.

Kursinnehåll
Klassificering av malmtyper. Malmbildande processer och de viktigaste malmtypernas bildningsbetingelser, karaktär, geologiska uppträdande och koppling till plattektoniska miljöer. Industrimineral, deras förekomst, bildningsbetingelser och användning. Ballast, natursten och energiråvaror av geologiskt ursprung. Prospekteringsmetoder och minerallagen. Sveriges viktigare malmdistrikt och mineralförekomster. Metoder för kärnkartering.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen omfattar föreläsningar där grundläggande teori presenteras och förklaras och omfattar malmbildande processer, de viktigare malmtypernas karaktär och bildningsprocess, industrimineral, ballast, natursten och energiråvaror samt grundläggande prospekteringsmetoder, minerallagar och arbetsplaner. Praktiska övningar är kopplade till föreläsningarna och fokuserar på studentens färdigheter i att beskriva, tolka och förklara malmer och industriminerals karaktär och geologiska uppträdande samt prospekteringsmetodik. Svenska malmdistrikt och mineralförekomster presenteras i föreläsningar och genom studentens eget projektarbete med muntlig redovisning. Studiebesök vid Mineralkontoret i Malå och övning i kärnkartering.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Skriftlig tentamen med graderat betyg samt godkända övningar och muntlig redovisning av projektarbete.

Examinator
Olof Martinsson

Litteratur. Gäller från Vår 2022 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Kompendium som pdf-fil på Canvas. Ekonomisk geologi, Olof Martinsson, Ltu 2016

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0011Projektuppgift fyndighetsgeologiU G#1.00ObligatoriskH21
0012Skriftlig tentamenG U 3 4 55.50ObligatoriskH21
0013ÖvningsuppgifterU G#1.00ObligatoriskH21

Kursplanen fastställd
av Institutionen för Tillämpad kemi och geovetenskap 2009-02-19

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2021-11-02