Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Geologi 7,5 Högskolepoäng

Geology
Grundnivå, O0039K
Version
Kursplan gäller: Vår 2013 Lp 3 - Vår 2015 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Malmgeologi
Ämnesgrupp (SCB)
Geovetenskap och naturgeografi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt K0016K Kemiska principer eller motsvarande kurs.


Urval

Högskolepoäng 1-165 hpMål/Förväntat studieresultat

Efter genomförd kurs skall studenten
- Kunna förklara grundläggande geologiska begrepp och processer som är av betydelse för dem som kommer att arbeta med frågor som rör berg och naturresurser.


- Kunna identifiera de vanligaste mineralen och bergarterna, samt redogöra för deras bildningssätt samt ha kunskap om deras användningsområden.

- Kunna förklara och använda begrepp som: enhetscell, kristallsystem, Bravaisgitter, vakans, defekt,
tätpackning och strukturhål.

 - Kunna uppskatta densitet från atom- eller jonradier och känd kristallstruktur liksom den omvända beräkningen.

- Kunna förstå och kunna använda termodynamiska cykler liksom utföra gitterenergiberäkningar med Born – Landes/Kapustinskiis ekvation.

- Behärska millerindex – notation för kristallplan. Förstå sambandet mellan röntgendiffraktogram och kristalltyp samt atomavstånd.

 - Kunna förklara och förstå betydelsen av bildningen av konduktions- och valensband, inre- och yttre halvledare, dopning samt Ferminivå.


Kursinnehåll

Jordens uppbyggnad, jordskorpan samt plattektonik. Grundläggande geologiska processer.
Mineral och mineralgrupper, metoder för mineralkännedom.
Bergartsbildande processer samt magmatiska, sedimentära och metamorfa bergarter.
Metoder för bestämning av bergarter.

Malmer, industrimineral och energiråvaror.

Grundläggande kristallografi.
Kristallografi ur energisynpunkt.
Termodynamiska cykler – beräkning av okända energistorheter.
Kristallplan och Röntgendiffraktion.
Bandteori


Genomförande
Undervisningen består av lektioner och obligatoriska övningar. Vid frånvaro första lektionen, var god meddela kursansvarig för att underlätta fortsatt planering av kursen.

Examination
Godkända övningar. Skriftlig tentamen med differentierade betyg. Student som underkänts vid fem provtillfällen har ej rätt att genomgå ytterligare prov.

Övrigt
Kursen kan ej ingå i examen tillsammans med O0035K.

Examinator
Christina Wanhainen

Litteratur. Gäller från Vår 2013 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Geoff Rayner-Canham: Descriptive Inorganic Chemistry. Senaste upplagan.
Material från kursens hemsida
Kemiska data

Geologi, Material, Processer och Sveriges berggrund, 6e uppl. 1999. Norstedts Akademiska Förlag, ISBN 978-91-7297-635-1

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen kristallografi3.0G U 3 4 5
0004Tentamen allmän geologi2.5G U 3 4 5
0005Praktiska prov mineral och bergarter2.0G U 3 4 5

Kursplanen fastställd
av Institutionen för Tillämpad kemi och geovetenskap 2009-05-19

Reviderad
av Eva Gunneriusson 2012-11-09