Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Omvårdnadens grunder 7,5 Högskolepoäng

Fundamental principles in nursing
Grundnivå, O0055H
Version
Kursplan gäller: Vår 2018 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Omvårdnad
Ämnesgrupp (SCB)
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap
Ingår i huvudområde
Omvårdnad

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A14). Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16)


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

- förklara olika filosofiska och etiska synsätt relaterat till omvårdnadens värdegrund
- redogöra för de centrala begreppen i ämnet omvårdnad och hur de är relaterade till varandra
- analysera och reflektera över människans värde och värdighet, med utgångspunkt i mänskliga möten
- redogöra för utvecklingen inom yrkesprofessionen
- beskriva sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen
- redogöra för grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp
- identifiera och beskriva forskningsprocessens olika delar
- genomföra informationssökning
- redogöra för och tillämpa relevanta lagar och författningar

Kursinnehåll
Omvårdnad som sjuksköterskans ansvarsområde
Omvårdnadens värdegrund – med fokus på humanism
Omvårdnadens etiska grund – teorier och principer
Yrkesprofessionens utveckling
Fältstudier – med fokus på yrkesprofessionen
Omvårdnad i ett vetenskapsteoretiskt perspektiv
Forskningsprocessen
Informationssökning
Aktuella lagar och författningar

Genomförande
Undervisning och lärande sker genom egna studier, studieuppgifter, gruppdiskussioner, seminarier med skriftlig och muntlig presentation samt fältstudier. Föreläsningar ges inom valda kursavsnitt. Deltagande i informationssökning, seminarier och fältstudier är obligatoriskt.

Examination
•    Individuell skriftlig tentamen
•    Seminarium med rapport
•    Informationssökning
•    Litteraturseminarium
•    Fältstudier
 
Betygskriterier för G och VG anges i studiehandledningen

Övrigt
Kursens ges på grundnivå inom sjuksköterske- och röntgensjuksköterskeprogrammet. Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.

Godkänt kursbetyg för denna kurs utgör särskild behörighet för VFU-kurser.
Godkänt kursbetyg för denna kurs utgör särskild behörighet för examensarbete i Sjuksköterskeprogrammet.


Övergångsbestämmelser
Kursen ersätter O0001H

Examinator
Päivi Juuso

Litteratur. Gäller från Vår 2018 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Ehrenberg, A., & Wallin, L. (Red.). (2014). Omvårdnadens grunder: Ansvar och utveckling (2. uppl.). Lund: Studentlitteratur.
Friberg, F., & Öhlen, J. (Red.). (2014). Omvårdnadens grunder: Perspektiv och förhållningssätt (2. uppl.). Lund: Studentlitteratur.
Henricson, M. (Red.). (2017). Vetenskaplig teori och metod, från idé till examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur.
Raadu, G. (Red.). (senaste uppl.). Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvård. Stockholm: Liber.
(Lagar och författningar kan även hämtas via nätet)
Sandman, L., & Kjellström, S. (2013). Etikboken. Etik för vårdande yrken. Lund: Studentlitteratur.


Förteckning över artiklar finns i studiehandledningen

Sök böcker på biblioteket »

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0006Informationssökning0.5TG U G#
0008Litteraturseminarium0.5TG U G#
0009Rapport och seminarium1.0TG U G#
0010Indivuduell skriftlig tentamen5.0TG U G VG
0011Fältstudier0.5TG U G#

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2008-02-21

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2017-11-07