Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Omvårdnad, Omvårdnad vid med- och kir sjukdomstillstånd 15 Högskolepoäng

Nursing, Nursing in medical- and surgical ill-health
Grundnivå, O0056H
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 2 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G VG
Ämne
Omvårdnad
Ämnesgrupp (SCB)
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande behörighet samt Kursen förutsätter kunskaper motsvarande: O0072H Att leva med sjukdom I, 7,5hp O0071H Att leva med sjukdom II, 7,5hp O0069H Omvårdnadens ledning och utveckling, 7,5hp M0075H Medicinsk vetenskap, Traumatologi och akutsjukvård, 7,5 hp Kursen kräver dessutom följande godkända kurser: O0055H Omvårdnadens grunder, 7,5hp O0047H Hälsa, 7,5hp O0003H Omvårdnadshandlingar, 7,5hp O0078H Miljö och prevention, 7,5hp O0082H Kommunikation och undervisning i omvårdnad 7,5 hp O0005H Hälsa och lidande i sjukdom, 7,5hp O0083H Omvårdnad vid Med/Kir sjukdom inkl. omvårdnadstekniker 7,5hp O0029H Omvårdnadshandlingar vid med/kir sjukdomstillstånd, 7,5hp O0006H Omvårdnad inom äldrevård, 7,5hp O0019H Omvårdnad vid psykiatriska sjukdomstillstånd, 7,5hp A0018H Psykologi inriktning omvårdnad, 7,5hp M0048H Anatomi och fysiologi, 7,5hp M0002H Mikrobiologi och hygien, 7,5 hp M0039H Allmän farmakologi, fysiologi och läkemedelsräkning, 7,5hp M0082H Medicinska och kirurgiska sjukdomar M0006H Psykiatri, Geriatrik, Neurologi, Rehabilitering, 7,5hp


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter avslutad kurs ha uppnått en yrkeskompetens som innebär att utifrån ett etiskt förhållningssätt självständigt kunna:
 • ansvara för omvårdnad av patient och närstående inom sjuksköterskans ansvarsområde
 • tillvarata det friska hos personer med sjukdom
 • tillämpa intervju-, observations- och samtalsmetodik för att identifiera och bedöma behov av omvårdnad hos personer med sjukdom och deras närstående samt dokumentera
 • planera, genomföra, dokumentera och värdera omvårdnadsinterventioner hos personer med sjukdom och deras närstående
 • uppmärksamma och möta människans upplevelse av sjukdom och lidande och så långt som möjligt lindra detta
 • utföra eller medverka i undersökningar och behandlingar samt utföra ordinationer
 • hantera läkemedel på ett adekvat sätt samt kunna informera patienten om läkemedlets effekter och biverkningar
 • bedöma behov av och ge information och undervisning och handledning
 • leda och fördela omvårdnadsarbetet och samverka med andra professioner
 • kritiskt reflektera över befintliga rutiner och metoder och verka för en omvårdnad i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet
 • tillämpa alla lagar och författningar inom sjuksköterskans ansvarsområde
 • identifiera behov av ytterligare kunskap för att fortlöpande kunna utveckla sin kompetens
 • visa självkännedom och empatisk förmåga
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående

Kursinnehåll
 • Bedömning av behov av omvårdnad, planering, genomförande, utvärdering och dokumentation av omvårdnad hos personer med sjukdom och deras närstående (tillämpning av intervju-, observations- och samtalsmetodik)
 • Omvårdnadsinterventioner
 • Undersökningar och behandlingar
 • Relations- och handlingsetik
 • Läkemedelshantering och - beräkning
 • Ledarskap i omvårdnad
 • Handledning i omvårdnad
 • Riktade studier inom akutsjukvård och närliggande specialiteter
 • Presentation av examensarbete
 • Aktuella lagar och författningar

Genomförande
Undervisning och lärande sker genom egna studier, laborationer, seminarier och verksamhetsförlagd utbildning under handledning. Obligatoriska delar är laborationer, seminarium, deltagande i handledning i omvårdnad, verksamhetsförlagd utbildning och presentation av examensarbete vid studenternas omvårdnadskonferens.

Examination
Skriftlig individuell tentamen i läkemedelsberäkning. Bedömning av yrkeskompetens. Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen (NKSE). Examinationen är individuell och utformad i två delar; skriftligt prov och praktiskt prov. Betygskriterier för G och VG anges i studiehandledningen. Endast ett omtentamenstillfälle/en omplacering ges för kurs avseende den verksamhetsförlagda utbildningen. Om särskilda skäl föreligger kan ytterligare omtentamen/omplacering beviljas. Med särskilda skäl avses skäl som anges i Föreskrifter från Högskoleverket, HSVFS 1999:1.

Övrigt
Kursen ges på grundnivå i Sjuksköterskeprogrammet.  
Särskild behörighet innebär att samtliga behörighetsgivande kurser ska ha godkända kursbetyg.
Krav om Särskild behörighet när VFU-kursen är förlagd till Lp4 ska vara uppfyllda senast tentamensperioden i Lp 2. Krav om Särskild behörighet för när VFU-kursen är förlagd till Lp2 ska vara uppfyllda senast omtentamensperioden i augusti. 
Denna kurs, innehållande moment med verksamhetsförlagd utbildning (VFU-moment), omfattas av Särskilda regler för Verksamhetsförlagd utbildning enligt prefektbeslut vid Institutionen för Hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet. 

Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.

Övergångsbestämmelser
Kursen O0056H motsvarar kursen O0020H. Kursens benämning har reviderats 2009-12-14. Nivåbeteckning C borttagen.

Examinator
Malin Olsson

Litteratur. Gäller från Höst 2017 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
*Almås, H., Stubberud, D-G., & Grönseth, R. (Red.). (2011). Klinisk omvårdnad 1-2. Stockholm: Liber.
*Andersson, R., Jeppsson, B., Rydholm, A. (red.) (2012). Kirurgiska sjukdomar. (2., [rev. uppdaterad] uppl.) Lund:Studentlitteratur.
*Björvell. C. (2011). Sjuksköterskans journalföring (4 uppl). Lund: Studentlitteratur.
*Borgfeldt, C. (2010). Obstetrik och gynekologi. (4., [uppdaterad] uppl.) Lund: Studentlitteratur.
*Edberg, A-K., & Wijk, H. (Red.). (2014). Omvårdnadens grunder. Hälsa och ohälsa. (2uppl.). Lund: Studentlitteratur.
*Ehrenberg, A., & Wallin, L. (Red.). (2014). Omvårdnadens grunder. Ansvar och utveckling. (2uppl.). Lund: Studentlitteratur.
*Ericson, E. & Ericson, T. (2012). Medicinska sjukdomar: patofysiologi, omvårdnad, behandling. (4., [rev. och utökad] uppl.) Lund: Studentlitteratur.
*Friberg, F., & Öhlen, J. (Red.). (2014). Omvårdnadens grunder. Perspektiv och förhållningssätt. (2uppl.). Lund: Studentlitteratur.
*Kihlgren, M. (Red.). Engström, B., & Johansson. G. (2009). Sjuksköterska med uppdrag att leda. Lund: Studentlitteratur.
*Kvale, S., & Brinkman, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun (2. uppl.). Lund: Studentlitteratur.
*Lindskog, B.I. (2008). Medicinsk terminologi. (5., [rev.]uppl.) Stockholm: Norstedts Akademiska.
*Nordeng,H., & Spigset, O. (2009). Farmakologi och farmakologisk omvårdnad. Lund: Studentlitteratur.
Olsen, L.A. & Hälleberg Nyman, M. (2015). Säker läkemedelsberäkning: dos, styrka, mängd. (1 uppl.). Stockholm: Natur & kultur.
*Polit, D.F., & Beck, C.T. (2012). Nursing research: Generating and assessing evidence for nursing practice (9th ed.). Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins.
Alternativt
Henricson, M. (Red.). (2012). Vetenskaplig teori och metod: Från idé till examination inom omvårdnad. (1. uppl.). Lund: Studentlitteratur.
*Raadu, G. (Red). (senaste uppl.). Författningshandbok. För personal inom hälso- och sjukvård. Stockholm: Liber.
Sandman, L., & Kjellström, S. (2013). Etikboken. Etik för vårdande yrken. Lund: Studentlitteratur
*Söderberg, S. (Red.). (2009). Att leva med sjukdom. Stockholm: Nordstedts Akademiska förlag.
*Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad - en bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.

*Litteraturen har använts i tidigare kurser

Sök böcker på biblioteket »

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen i läkemedelsberäkning0.0U G#
0004Bedömning av yrkeskompetens13.0U G VG
0005Individuell skriftlig tentamen, Del I NKSE0.5U G#
0006Individuell skriftlig tentamen, Del II NKSE0.5U G#
0007Individuell praktisk tentamen, NKSE1.0U G#

Kursplanen fastställd
av Institutionen för hälsovetenskap 2009-12-01

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2017-08-18