KURSPLAN

Omvårdnad , Omvårdnadsrelation 7,5 Högskolepoäng

Nursing , Nurse-client interaction
Grundnivå, O0068H
Version
Kursplan gäller: Höst 2013 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2009-02-16

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för Hälsovetenskap 2013-06-20

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG
Ämne
Omvårdnad
Ämnesgrupp (SCB)
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet, grundnivå

Särskild behörighet

O0055H Omvårdnadens grunder, 7,5hp
O0047H Hälsa, 7,5hp
A0018H Psykologi inriktning omvårdnad, 7,5hpMål/Förväntat studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs och utifrån ett etiskt förhållningssätt kunna:
- beskriva och förklara relationens betydelse i mötet med andra människor
- beskriva kommunikationen och samspelets betydelse i mötet med personer med sjukdom och dennes närstående
- förklara och tillämpa pedagogiska teorier av betydelse för patienters lärande
- förklara och tillämpa samtalet som omvårdnadsintervention utifrån genus, ålders och kulturella aspekter
- identifiera möjligheter och risker vid användandet av informations- och kommunikationsteknologi i omvårdnad
- förklara lagar och författningar med fokus på respekt, integritet och delaktighetKursinnehåll

Relationsetik
Omvårdnadsrelationens förutsättningar och hinder
Kommunikation
Pedagogiska teorier
Samtalsmetodik
Informations- och kommunikationsteknologi i omvårdnad
Aktuella lagar och författningar


Genomförande
Undervisning och lärande sker genom egna studier, laborationer, seminarier och föreläsningar. Föreläsningar ges inom valda kursavsnitt. Deltagande i laborationer och seminarier är obligatoriskt.

Examination

Individuell skriftlig tentamen.

Betygskriterier för G och VG anges i studiehandledningen.Övrigt
Kursen ges på grundnivå inom sjuksköterskeprogrammet.

Studiehandledning finns i kursrummet i Fronter.

Övergångsbestämmelser
Kursen ersätter S0014H (vårdpedagogik)

Examinator
Lisa Skär

Litteratur. Gäller från Höst 2013 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Andersson Lilja, P, (2012). Vården inifrån- när sjuksköterskan blir patient. Stockholm: Natur & Kultur.
*Birkler, J. (2007). Filosofi och omvårdnad. Stockholm: Liber.
*Edberg, A., & Wijk, H. (Red.). (2009). Omvårdnadens grunder. Hälsa och ohälsa (1. uppl.). Lund: Studentlitteratur.
*Ehrenberg, A., & Wallin, L. (Red.). (2009). Omvårdnadens grunder. Ansvar och utveckling (1. uppl.). Lund: Studentlitteratur.
Fossum, B. (Red.). (2013). Kommunikation. Samtal och bemötande i vården. Lund: Studentlitteratur.
*Friberg, F., & Öhlén, J. (Red.). (2009). Omvårdnadens grunder. Perspektiv och förhållningssätt (1. uppl.). Lund: Studentlitteratur.
Pilhammar, E. (Red.). (2012). Pedagogik inom vård och handledning. Lund: Studentlitteratur.
*Raadu, G. (Red). (senaste uppl.). Författningshandbok. För personal inom hälso- och sjukvård. Stockholm: Liber.
*Sarvimäki, A., & Stenbock, B. (2008). Omvårdnadens etik. Sjuksköterskan och det moraliska rummet. Stockholm: Liber.
* Söderberg, S. (Red.). (2009). Att leva med sjukdom. Stockholm: Nordstedts Akademiska förlag.

*Litteraturen har använts i tidigare kurser

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0003Individuell skriftlig tentamen7.5U G VG