Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Omvårdnadens ledning och utveckling 7,5 högskolepoäng

Leadership and development in nursing
Grundnivå, O0069H
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygsskala
U G VG *
Ämne
Omvårdnad
Ämnesgrupp (SCB)
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet samt O0055H Omvårdnadens grunder, 7,5hp O0047H Hälsa, 7,5hp O0003H Omvårdnadshandlingar, 7,5hp O0004H Miljö och prevention i primärvården, 7,5hp O0068H Omvårdnadsrelation, 7,5hp O0005H Hälsa och lidande i sjukdom, 7,5hp O0006H Omvårdnad inom äldrevård, 7,5hp O0019H Omvårdnad vid psykiatriska sjukdomstillstånd, 7,5hp O0022H Omvårdnadshandlingar primärvård, 7,5hp/O0029H Omvårdnadshandlingar vid med/kir sjukdomstillstånd, 7,5hp O0072H Att leva med sjukdom I, 7,5hp O0071H Att leva med sjukdom II, 7,5hp A0018H Psykologi inriktning omvårdnad, 7,5hp


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs utifrån ett etiskt förhållningssätt kunna:

 • redogöra för och reflektera över vårdkulturens betydelse för omvårdnadsarbetet
 • definiera och redogöra för sjuksköterskans kompetensområde och  ansvar
 • beskriva, reflektera över och argumentera för sjuksköterskans ansvar och roll gällande att leda och  fördela omvårdnadsarbetet och att samverka med andra professioner
 • kritiskt granska hälso- och sjukvårdens organisation och  föreslå förändringar med relevans för omvårdnadsarbetet
 • beskriva och tillämpa metoder för kvalitetssäkring och förändringsarbete
 • redogöra för och tillämpa relevanta lagar och författningar för området

Kursinnehåll
 • Vårdkultur
 • Ledarskap
 • Teamsamverkan
 • Organisationsmodeller
 • Evidensbaserad omvårdnad
 • Förbättringskunskap
 • Patientsäkerhet
 • Aktuella lagar och författningar

Genomförande
Undervisning och lärande sker genom egna studier, seminarier och föreläsningar. Föreläsningar ges inom valda kursavsnitt. Deltagande i seminarier är obligatoriskt.

Examination
Individuell skriftlig tentamen, seminarium och inlämningsuppgift.

Betygskriterier för G och VG anges i studiehandledningen.Övrigt
Kursen ges på grundnivå inom sjuksköterskeprogrammet. Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.

Examinator
Eva Lindgren

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 1
*Ehrenberg, A., & Wallin, L. (2014) Omvårdnadens grunder – Ansvar och utveckling. Lund: Studentlitteratur.
Henricsson, M. (Red.). (2017). Vetenskaplig teori och metod. Lund: studentlitteratur
Kihlgren, M. (Red.). (2009). Sjuksköterska med uppdrag att leda. Lund: Studentlitteratur.
*Raadu, G. (Red.). (senaste uppl.). Författningshandbok. För personal inom hälso- och sjukvård. Stockholm: Liber.
Rönnberg, L. (2016). Hälso- och sjukvårdsrätt. Lund: Studentlitteratur.
*Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2016). Evidensbaserad omvårdnad - en bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur
*Wheelan, S.A. (2017). Att skapa effektiva team. Lund: Studentlitteratur.


*Litteratur från tidigare genomgångna kurser.

Förteckning över valbar litteratur, artiklar och avhandlingar finns i studiehandledningen.

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap (HLV)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0004Individuell skriftlig tentamenU G VG *5.00ObligatoriskH14
0005SeminariumU G#1.00ObligatoriskH14
0007InlämningsuppgiftU G#1.50ObligatoriskH19

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2009-08-04

Reviderad
av HUL HLV 2019-02-26