Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Omvårdnad, Att leva med sjukdom II 7,5 högskolepoäng

Nursing, The illness experience II
Grundnivå, O0071H
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Omvårdnad
Ämnesgrupp (SCB)
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap
Ingår i huvudområde
Omvårdnad

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande behörighet samt Kursen förutsätter förkunskaper motsvarande: O0055H Omvårdnadens grunder, 7,5hp, O0047H Hälsa, 7,5hp, O0003H Omvårdnadshandlingar, 7,5hp, O0078H Miljö och prevention, 7,5hp, O0005H Hälsa och lidande i sjukdom, 7,5hp, O0082H Kommunikation och undervisning i omvårdnad, 7,5 hp, O0083H Omvårdnad vid Med/Kir sjukdom inkl. omvårdnadstekniker, 7,5hp, O0006H Omvårdnad inom äldrevård, 7,5hp, O0019H Omvårdnad vid psykiatriska sjukdomstillstånd, 7,5hp, O0029H Omvårdnadshandlingar vid med/kir sjukdomstillstånd, 7,5hp eller motsvarande behörighet.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

 • redogöra för vad det betyder att leva med sjukdom ur både den sjuke personens/patientens och dennes närståendes perspektiv
 • redogöra för omvårdnad som vetenskap, och relatera denna till ett vetenskapsteoretiskt perspektiv med fokus på en beskrivande och tolkande ansats
 • motivera och försvara betydelsen av ett vetenskapligt förhållningssätt
 • förklara och tillämpa forskningsprocessen med en kvalitativ ansats
 • värdera, jämföra och föreslå relevanta metoder för datainsamling och analys i förhållande till skiftande forskningsfrågor
 • förklara och tillämpa kvalitativ innehållsanalys som metod för att analysera data
 • kategorisera och sammanställa data i syfte att identifiera behov hos den sjuke personen/patienten och dennes närstående
 • utifrån ett vetenskapligt förankrat resonemang föreslå och ta ställning till hur identifierade behov i dagligt liv kan stödjas hos den sjuke personen/patienten och dennes närstående
 • dokumentera på ett vetenskapligt sätt och ta ställning till kvalitetskriterier i syfte att säkerställa trovärdighet gällande forskning med kvalitativ ansats
 • kritiskt granska och värdera forskningsresultat

 


Kursinnehåll
 • Att leva med sjukdom
 • Att vara närstående till en person med sjukdom
 • Att beskriva och förstå behov hos personer med sjukdom baserat på kvalitativa forskningsmetoder
 • Forskningsetik
 • Vetenskapsteori
 • Den kvalitativa forskningsprocessen
 • Metoder för datainsamling med fokus på kvalitativ forskningsintervju
 • Metoder för analys av data med fokus på kvalitativ innehållsanalys
 • Vetenskaplig dokumentation och kritisk granskning

Genomförande
Undervisning och lärande sker genom egna studier, studieuppgifter och seminarier. Föreläsningar ges inom valda kursavsnitt. Deltagande i vissa seminarier är obligatoriskt, vilka anges i studiehandledning.

Examination
 •    Skriftlig individuell  tentamen, inlämningsuppgift I och II, litteraturseminarium

Betygskriterier för G och VG anges i studiehandledningen.
Övrigt
Kursen ges på grundnivå inom sjuksköterskeprogrammet.

Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.
Kursen kan komma att ges på engelska. 

Övergångsbestämmelser
Kursen ersätter O0007H

Examinator
Birgitta Lindberg

Litteratur. Gäller från Vår 2020 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
*Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser (2. rev. och utök. uppl.). Lund: Studentlitteratur.
Holloway, I., & Wheeler, S. (2010). Qualitative research in nursing and healthcare (3., [updated] ed.). Chichester, West Sussex: Wiley-Blackwell.
*Henricson, M. (Red.) (2012). Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur.
*Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. (3. [rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur.
*SBU (2017). Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården: En handbok (2. uppl.). Stockholm: Statens beredning for medicinsk utvärdering.
*Söderberg, S. (Red.). (2014). Att leva med sjukdom (2. rev och utök. uppl.). Lund: Studentlitteratur.
*Willman, A. (red.) (2016). Evidensbaserad omvårdnad: en bro mellan forskning och klinisk verksamhet. (4., [rev.] uppl.). Lund: Studentlitteratur.

* Litteratur från tidigare genomgångna kurser.
Förteckningar över vetenskapliga artiklar finns i studiehandledningen

Sök böcker på biblioteket »

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap (HLV)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002Skriftlig individuell tentamenU G VG *5.50ObligatoriskH13
0003Skriftlig inlämningsuppgift IU G#0.50ObligatoriskH13
0004Skriftlig inlämningsuppgift IIU G#1.00ObligatoriskH13
0005LitteraturseminariumU G#0.50ObligatoriskH13

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2010-08-06

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2019-10-30