Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Omvårdnad, miljö och prevention 7,5 Högskolepoäng

Nursing, Environment and Prevention
Grundnivå, O0078H
Version
Kursplan gäller: Vår 2018 Lp 4 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2012-12-12

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2018-01-15

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG
Ämne
Omvårdnad
Ämnesgrupp (SCB)
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap
Ingår i huvudområde
Omvårdnad

Behörighet

Grundläggande behörighet samt O0055H Omvårdnadens grunder, 7,5hp O0047H Hälsa, 7,5hp M0048H Anatomi och fysiologi, 7,5 hp M0002H Mikrobiologi och hygien, 7,5 hp O0003H Omvårdnadshandlingar, 7,5 hp


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter avslutad kurs utifrån ett etiskt förhållningssätt kunna:
 • förklara miljöns betydelse för människans upplevelse av hälsa
 • stödja människans hälsa utifrån ålders-, köns- och kulturella aspekter
 • planera, genomföra, följa upp samt dokumentera omvårdnad med inriktning mot prevention
 • planera, genomföra och reflektera över en intervju med fokus på prevention
 • beskriva motiverande samtal och dess betydelse för omvårdnad
 • planera, genomföra och reflektera över en systematisk observation med fokus på miljöns betydelse för hälsa
 • redogöra för och tillämpa lagar och författningar med fokus på att förhindra förväxlingar inom hälso- och sjukvården, sekretess samt patientdatalagen
 • planera, genomföra och utvärdera omvårdnadstekniker på ett patientsäkert arbetssätt
 • visa självkännedom och empatisk förmåga
 • identifiera behov av ytterligare kunskap för att fortlöpande kunna utveckla sin kompetens

Kursinnehåll
 • Miljöns betydelse i omvårdnad
 • Närstående i ett omvårdnadsperspektiv
 • Preventiv omvårdnad
 • Etik med fokus på människans rätt till respekt och integritet
 • Intervju- och observationsmetodik
 • Motiverande samtal
 • Dokumentation av omvårdnad
 • Omvårdnadstekniker
 • Aktuella lagar och författningar

Genomförande
Undervisning och lärande sker genom egna studier, laborationer, studieuppgifter, reflektion och verksamhetsförlagd utbildning under handledning. Föreläsningar ges inom valda kursavsnitt. Deltagande i laborationer före VFU, samt deltagande vid seminarium och verksamhetsförlagd utbildning är obligatoriskt

Examination
 • Individuell skriftlig tentamen
 • Seminarium  
 • Bedömning av yrkeskompetens.
 Betygskriterier för G och VG anges i studiehandledningen.

Endast ett omtentamenstillfälle/en omplacering ges för kurs avseende den verksamhetsförlagda utbildningen. Om särskilda skäl föreligger kan ytterligare omtentamen/omplacering beviljas. Med särskilda skäl avses skäl som anges i Föreskrifter från Högskoleverket, HSVFS 1999:1.

Övrigt
Kursen ges på grundnivå inom sjuksköterskeprogrammet och är verksamhetsförlagd.
Godkänt kursbetyg för denna kurs utgör särskild behörighet för VFU-kurser.  
Godkänt kursbetyg för denna kurs utgör särskild behörighet för examensarbete i Sjuksköterskeprogrammet.   
 
Denna kurs, innehållande moment med verksamhetsförlagd utbildning (VFU-moment), omfattas av Särskilda regler för Verksamhetsförlagd utbildning enligt prefektbeslut vid Institutionen för Hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet. 

Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.

Du som är ny student vid LTU hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid LTU hittar info om kursstart via schema på studentwebben alt via kursrummet i Canvas.

Övergångsbestämmelser
Kursen ersätter O0004H fr o m V13

Examinator
Carina Nilsson

Litteratur. Gäller från Vår 2018 Lp 4 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
*Boman, L., & Wikström, C. (2014). Medicinsk teknik: [teori, planering och genomförande]. (1. uppl.). Lund: Studentlitteratur.
*Edberg, A-K., & Wijk, H. (Red.). (2014). Omvårdnadens grunder. Hälsa och ohälsa (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur.
*Ehrenberg, A., & Wallin, L. (Red.). (2014). Omvårdnadens grunder: Ansvar och utveckling (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur.
*Friberg, F., & Öhlen, J. (Red.). (2014). Omvårdnadens grunder: Perspektiv och förhållningssätt (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur.
*Henricson, M. (Red). (2012). Vetenskaplig teori och metod. Från idé till examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur.
Holloway, I., & Wheeler, S. (2010). Qualitative research in nursing and health care (3rd ed.). Oxford: Blackwell Sciences.
*Lindholm, C. (2012). Sår. Lund: Studentlitteratur.
*Medin, J., & Alexandersson, K. (2001). Begreppen hälsa och hälsofrämjande. En litteraturstudie. Lund: Studentlitteratur.
*Raadu, G. (Red.). (senaste uppl.). Författningshandbok. För personal inom hälso- och sjukvård. Stockholm: Liber. www.socialstyrelsen.se/regelverkochforordningar
*Sandman, L., & Kjellström, S. (2013). Etikboken: Etik för vårdande yrken. Lund: Studentlitteratur.
Vårdhandboken: www.vardhandboken.se


* Litteraturen har använts i tidigare kurser.

Förteckning över artiklar finns i studiehandledningen.

Tillgänglig som full text
Holloway, I. & Wheeler, S. (2010). Qualitative research in nursing and healthcare [Electronic resource]. (3rd [updated] ed.) Chichester, West Sussex: Wiley-Blackwell

Sök böcker på biblioteket

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0002Individuell tentamen1.0TG U G VG
0003Seminarium0.5TG U G#
0004Bedömning av yrkeskompetens6.0TG U G VG