Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Omvårdnad, Omvårdnadshandlingar vid kirurgiska sjukdomstillstånd, 15 Högskolepoäng

Nursing in surgical illness
Grundnivå, O0081H
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Mai Lindström 2013-06-20

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2017-06-16

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG
Ämne
Omvårdnad
Ämnesgrupp (SCB)
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Pågående sjuksköterskeutbildning, lägst andra studieåret, med godkända studieresultat


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter avslutad kurs utifrån ett etiskt förhållningssätt kunna:

  • tillämpa intervju- och observationsmetodik för att identifiera och bedöma behov av   omvårdnad hos personer med kirurgiska sjukdomar
  • utföra, dokumentera och värdera omvårdnadsinterventioner som stödjer personer med kirurgiska  sjukdomstillstånd och deras närstående
  • stödja människan att uppleva ett värdigt slut i livet
  • utföra omvårdnadstekniker och handha medicinteknisk utrustning med säkerhet och utifrån hygieniska principer
  • förklara och tillämpa lagar och författningar med fokus på säkerhetsföreskrifter som förhindrar förväxlingar inom hälso- och sjukvård och patientjournallagen
  • hantera läkemedel på ett adekvat sätt samt kunna informera patienten om läkemedlets effekter och biverkningar
  • visa självkännedom och empatisk förmåga
  • identifiera behov av ytterligare kunskap för att fortlöpande kunna utveckla sin kompetens

Kursinnehåll
Etik med fokus på handlingsetik och relationsetik
Omvårdnadsprocessen
Omvårdnadsinterventioner
Omvårdnadsdokumentation
Omvårdnadstekniker
Läkemedelshantering
Kirurgisk vård
Palliativ vård
Aktuella lagar och författningar

Genomförande
Undervisning och lärande sker genom egna studier och verksamhetsförlagd utbildning under
handledning. Deltagande i verksamhetsförlagd utbildning är obligatoriskt.

Examination
Bedömning av yrkeskompetens

Endast ett omtentamenstillfälle/en omplacering ges för kurs avseende den verksamhetsförlagda utbildningen. Om särskilda skäl föreligger kan ytterligare omtentamen/omplacering beviljas. Med särskilda skäl avses skäl som anges i Föreskrifter från Högskoleverket, HSVFS 1999:1.

Övrigt
Kursen ges på grundnivå.

Studiehandledning finns i kursrummet i Fronter.

Övergångsbestämmelser
Kursen ges på grundnivå inom sjuksköterskeprogrammet och är verksamhetsförlagd.
Kursens benämning har reviderats 2013-05-05 för att gälla utbytesstudent inom Nordkvist nätverk,
Nordplus

Examinator
Päivi Juuso

Litteratur. Gäller från Höst 2013 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
* Almås, H. (Red.). (2001). Klinisk omvårdnad. Del 1-2. Stockholm: Liber.
* Birkler, J. (2007). Filosofi och omvårdnad. Etik och människosyn. Stockholm:Liber.
*Björkman, E., & Karlsson, K. (2008). Medicinsk teknik för sjuksköterskor (3:e uppl.). Lund:
Studentlitteratur.
* Ehnfors, M., Ehrenberg, A., & Thorell-Ekstrand, I. (2000). VIPS-boken. Om en forskningsbaserad
modell för dokumentation av omvårdnad i patientjournalen. FoU 48. Lund: Studentlitteratur.
* Fossum, B. (Red.). (2007). Kommunikation. Samtal och bemötande i vården. Lund:
Studentlitteratur.
*Kristoffersen, N. J., Nortvedt, F., & Skaug, EA. (Red.). (2005). Grundläggande omvårdnad. Del 1,
3. Stockholm: Liber.
*Kristoffersen, N. J., Nortvedt, F., & Skaug, EA. (Red.). (2006). Grundläggande omvårdnad. Del 2,
4. Stockholm: Liber.
* Polit, D.F., & Beck, C.T. (2008). Nursing research. Generating and assessing evidence for
nursing practice. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
*Raadu, G. (Red). (senaste upplagan). Författningshandbok. För personal inom hälso- och
sjukvård. Stockholm: Liber.
*Sarvimäki, A., & Stenbock-Hult, B. ( 2008). Omvårdnadens etik. Sjuksköterskan och det moraliska
rummet. Stockholm: Liber
* Söderberg, S. (Red.). (2009). Att leva med sjukdom. Stockholm: Nordstedts Akademiska Förlag.
*Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2006). Evidensbaserad omvårdnad – en bro mellan
forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.
* Litteratur från tidigare genomgångna kurser.
Förteckning över artiklar och avhandlingar finns i studiehandledningen.
Eller motsvarande litteratur från eget lärosäte

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Bedömning av yrkeskompetens15.0U G VG