Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Kommunikation och undervisning i omvårdnad 7,5 Högskolepoäng

Nursing, Communication and education in nursing
Grundnivå, O0082H
Version
Kursplan gäller: Vår 2017 Lp 4 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG
Ämne
Omvårdnad
Ämnesgrupp (SCB)
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kunskaper motsvarande: O0055H Omvårdnadens grunder 7,5hp O0047H Hälsa 7,5hp A0018H Psykologi inriktning omvårdnad 7,5hp


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter avslutad kurs och utifrån ett etiskt förhållningssätt kunna:
 • förklara och motivera kommunikationens betydelse i sjuksköterskans undervisande roll
 • identifiera och beskriva nyckelbegrepp i sjuksköterskans pedagogiska uppgift och dess betydelse i mötet med personer med sjukdom och dennes närstående
 • beskriva och jämföra olika kommunikationsmodeller och deras betydelse för samtal med personer med sjukdom med utgångspunkt utifrån genus, ålder och kulturella aspekter
 • förklara och värdera pedagogiska teorier av betydelse för patienters lärande
 • identifiera möjligheter och risker vid användandet av informations- och kommunikationsteknologi i omvårdnad
 • planera och genomföra patientundervisning baserat på ett personcentrerat förhållningssätt
 • förklara lagar och författningar med fokus på respekt, integritet och delaktighet

Kursinnehåll
 • Kommunikationsteorier och modeller
 • Pedagogiska teorier
 • Lärandeprocesser
 • Bemötande och delaktighet
 • Samtalsmetodik
 • Patientundervisning
 • Informations- och kommunikationsteknologi i omvårdnad
 • Aktuella lagar och författningar

Genomförande
Individuell skriftlig tentamen, rapport, seminarium och inlämningsuppgift. Betygskriterier för G och VG anges i studiehandledningen.

Examination
Individuell skriftlig tentamen, rapport och seminarium. Betygskriterier för G och VG anges i studiehandledningen.

Övrigt
Kursen ges på grundnivå inom sjuksköterskeprogrammet. Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.

Övergångsbestämmelser
Kursen ersätter O0068H (Omvårdnadsrelation).

Examinator
Päivi Juuso

Övergångsbestämmelser
Kursen O0082H motsvarar kursen O0068H

Litteratur. Gäller från Vår 2017 Lp 4 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
*Edberg, A., & Wijk, H. (Red.). (2014). Omvårdnadens grunder. Hälsa och ohälsa (2. uppl.). Lund: Studentlitteratur.
*Ehrenberg, A., & Wallin, L. (Red.). (2014). Omvårdnadens grunder. Ansvar och utveckling (2. uppl.). Lund: Studentlitteratur.
Fossum, B. (Red.). (2013). Kommunikation. Samtal och bemötande i vården. Lund: Studentlitteratur.
*Friberg, F., & Öhlén, J. (Red.). (2014). Omvårdnadens grunder. Perspektiv och förhållningssätt (2. uppl.). Lund: Studentlitteratur.
Klang Söderkvist, B. (Red.).(2013). Patientundervisning. Lund: Studentlitteratur.
Pilhammar, E. (Red.). (2012). Pedagogik inom vård och handledning. Lund: Studentlitteratur.
*Raadu, G. (Red). (senaste uppl.). Författningshandbok. För personal inom hälso- och sjukvård. Stockholm: Liber. (Lagar och författningar kan även hämtas via nätet).
*Sundbeck, M. (2013). Sexuell hälsa i vården – en metodbok för sjuksköterskor. Lund: Studentlitteratur.
*Söderberg, S. (Red.). (2014). Att leva med sjukdom. Lund: Studentlitteratur.
Vårdhandboken. http://www.vardhandboken.se/

*Litteraturen har använts i tidigare kurser

Sök böcker på biblioteket »

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Individuell skriftlig tentamen5.0U G VG
0002Rapport1.0U G#
0004Seminarium + inlämningsuppgift1.5U G#

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Inst för hälsovetenskap 2014-02-11

Reviderad
av Prefekt vid Institution för hälsovetenskap 2017-01-12