Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Omvårdnad vid Med/Kir sjukdom inkl. omvårdnadstekniker 7,5 Högskolepoäng

Nursing in medical and surgical illness including Nursing Tecnics
Grundnivå, O0083H
Version
Kursplan gäller: Vår 2017 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG
Ämne
Omvårdnad
Ämnesgrupp (SCB)
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet samt O0055H Omvårdnadens grunder, 7,5hp O0047H Hälsa, 7,5hp O0003H Omvårdnadshandlingar, 7,5hp M0048H Anatomi och fysiologi, 7,5 hp M0002H Mikrobiologi och hygien, 7,5 hp M0039H Allmän farmakologi, fysiologi och läkemedelsräkning, 7,5hp


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs utifrån ett etiskt förhållningssätt kunna:

- beskriva, bedöma behov av och tillämpa interventioner enligt omvårdnadsprocessen vid vanligt förekommande problem och behov hos personer med sjukdom i samband med nutrition, elimination och smärta.
- beskriva och tillämpa omvårdnadstekniker
- identifiera och välja handlingar som förebygger problem och risker före, under och efter operation 
- tillämpa lagar och författningar med fokus på medicintekniska produkter, säkerhetsföreskrifter och journalföring
- tillämpa och argumentera för fastställda vårdhygieniska principer
- formulera vetenskaplig frågeställning och genomföra systematisk litteratursökning enligt evidensbaserad metod
- observera för att identifiera individuella behov av omvårdnad
- dokumentera vård och omvårdnad
- dokumentera på ett vetenskapligt sätt
- identifiera behov av ytterligare kunskap för att fortlöpande kunna utveckla sin kompetens


Kursinnehåll
    Omvårdnadsinterventioner inom följande områden: nutrition, elimination och smärta
    Omvårdnadstekniker
    Evidensbaserad omvårdnad
    Omvårdnadsdokumentation
    Aktuella lagar och författningar  

Genomförande

Undervisning och lärande sker genom egna studier, laborationer, studieuppgifter och seminarier. Föreläsningar ges inom valda kursavsnitt. Deltagande i laborationer och seminarier är obligatoriskt.


Examination

Individuell praktisk tentamen
Individuell skriftlig tentamen
Rapport med seminarium 

Betygskriterier för G och VG anges i studiehandledningen


Övrigt

Kursen ges på grundnivå inom sjuksköterskeprogrammet.
Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.

Godkänt kursbetyg för denna kurs utgör särskild behörighet för VFU-kurser och examensarbete.


Övergångsbestämmelser
Kursen ersätter O0045H

Examinator
Åsa Engström

Övergångsbestämmelser
Kursen O0083H motsvarar kursen O0045H

Litteratur. Gäller från Vår 2017 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Almås, H., Stubberud, D.-G., & Grønseth, R. (Red.). (2011). Klinisk omvårdnad. Del 1 och 2. (2. uppl.). Stockholm: Liber.
*Björvell, C. (2011). Sjuksköterskans journalföring och informationshantering - en praktisk handbok. (3. uppl.). Lund: Studentlitteratur.
*Boman, L., & Wikström, C. (2014). Medicinsk teknik: Teori, planering och genomförande. Lund: Studentlitteratur.
*Edberg, A-K., & Wijk, H. (Red.). (2014). Omvårdnadens grunder: Hälsa och ohälsa. (2. uppl.). Lund: Studentlitteratur.
*Ehrenberg, A., & Wallin, L. (Red.). (2014). Omvårdnadens grunder: Ansvar och utveckling. (2. uppl.). Lund: Studentlitteratur.
*Henricson, M. (Red.). (2012). Vetenskaplig teori och metod: Från idé till examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur.
*Raadu, G. (Red.). (senaste uppl.). Författningshandbok: För personal inom hälso- och sjukvård. Stockholm: Liber.
(Lagar och författningar finns även att hämta på nätet).
*Sandman, L., & Kjellström, S. (2013). Etikboken: Etik för vårdande yrken. Lund: Studentlitteratur.
*Willman, A., Bahtsevani, C., Nilsson, R., & Sandström, B. (2016). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan forskning och klinisk verksamhet. (4. Uppl.). Lund: Studentlitteratur.

*Litteraturen har använts i tidigare kurser.
Förteckning över artiklar finns i studiehandledningen.

Sök böcker på biblioteket »

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Individuell muntlig tentamen5.0U G VG
0002Individuell skriftlig tentamen1.0U G#
0003Rapport med seminarium1.5U G#

Kursplanen fastställd
av Mai Lindström, prefekt 2014-11-11

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2016-11-03