Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Omvårdnad vid astma, allergi och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) 15 Högskolepoäng

Nursing in asthma, allergy and chronic obstructive pulmonary disease (COPD)
Grundnivå, O0084H
Version
Kursplan gäller: Höst 2015 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Omvårdnad
Ämnesgrupp (SCB)
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Sjuksköterskeexamen


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Målet är att studenten efter avslutad kurs ska ha förvärvat fördjupade kunskaper inom omvårdad vid diagnostik och behandling av astma, allergi gällande barn och vuxna samt vid KOL. Studenterna ska även ha vidareutvecklat sin förmåga att arbeta utifrån evidensbaserad vård. 

Kursens mål är att studenten ska visa:

Kunskap och förståelse för:

·         Respirationsfysiologi.

 • Immunologiska mekanismer vid allergisjukdom.
 • Orsakssamband för uppkomst och utveckling av astma, allergi och KOL.
 • Diagnostiska metoder vid astma, allergi och KOL och differentialdiagnostik vid astma och KOL.
 • Preventiva åtgärder vid astma, allergi och KOL.
 • Behandlingsstrategier (farmakologisk- och icke farmakologisk behandling) vid astma, allergi och KOL.
 • Patientutbildning, stöd till egenvård och livsstilsförändring vid astma, allergi och KOL.
 • Ett personcentrerat förhållningssätt.

Färdighet och förmågor:

·         Att självständigt kunna utföra och tolka spirometriundersökning.

 • Att självständigt kunna systematiskt söka, kritiskt granska samt referera till vetenskaplig litteratur inom området.
 • Att utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt kunna identifiera, tolka samt implementera forskningsresultat i vården.

Värderingsförmåga och förhållningssätt avseende:

 • Att ha utvecklat ett personcentrerat förhållningsätt i omvårdnaden av personer med astma, allergi och KOL.
 • Att bedriva evidensbaserad vård av personer med astma, allergi och KOL.

Kursinnehåll
Kursen är indelad i fem delmoment: 

1) Informationssökning samt granskning av vetenskaplig litteratur

Momentet är en genomgång av sökning och granskning av vetenskaplig litteratur.

2) Epidemiologi och immunologi

I momentet behandlas astma, allergi och KOL- sjukdomarnas förekomst, frisk- och riskfaktorer för uppkomst och utveckling av dessa sjukdomar samt möjlighet till primär- och sekundärprevention. Även immunologiska mekanismer vid allergisjukdom tas upp.

3) Diagnostik

Momentet omfattar respirationsfysiologi, diagnostik, differentialdiagnostik, utredningar, adekvata undersökningar och tester. Genomgång av spirometriundersökning samt allergidiagnostik.  

4) Behandling

Momentet omfattar både farmakologisk och icke-farmakologisk behandling.  

5) Patientutbildning och egenvårdsstöd

Momentet omfattar patientutbildning, stöd till egenvård samt personcentrerad vård. Även aktuella symtombedömningsformulär ses över.


Genomförande
Kursaktiviteterna grundar sig på ett aktivt kunskapssökande av studenten. Som stöd i lärandeprocessen anordnas webbaserade föreläsningar, workshop samt seminarier. Deltagande i workshops och seminarier är obligatoriska. För godkänd kurs krävs att kursens alla delar är genomgångna och godkända.

Examination
lFör att visa upp sin kunskap kommer studenterna att examineras på följande: 
 1. Kvalitetsgranskning av en vetenskaplig artikel. Examinationen utförs i par och redovisas vid seminarium via Adobe.
 2. En skriftlig individuell hemtentamen som innefattar respirationsfysiologi, immunologi, epidemiologi, diagnostik, differentialdiagnostik och farmakologisk behandling.
 3. Utförande och tolkning av spirometri.
 4. Ett evidensbaserat förbättringsarbete som utgår från ett personcentrarat förhållningssätt med syfte att stärka förmågan till egenvård hos personer med astma, allergi eller KOL. Uppgiften kan utföras i par och redovisas både muntligt och skriftligt via opponent- och respondentskap vid seminarium som utförs i Adobe.

Övrigt
Uppdragsutbildning

Examinator
Johanna Sundbaum

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Anderberg, S., Fredriksson, A. & Lindberg, A. (2010). Mall för referenshantering: Förkortad svensk översättning och tolkning av APA – systemet för Röda Korsets Högskola. Stockholm: Röda Korsets Högskola
Ekman, I et al. (2011). Person-centered care - Ready for prime time. European journal of cardiovascular nursing. 10(4)248-251.
Hedlin, G & Larsson, K. (2009). Allergi och astma. Lund: Studentlitteratur.
Klang Söderkvist, B. (2013). Patientundervisning. Lund: Studentlitteratur.
Kull et al. (2008). Astma/KOL-mottagningar i primärvården ger effektivt omhändertagande. Läkartidningen. 42:2937-40.
Larsson, K. (2014). KOL: kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Lund: Studentlitteratur.
Socialstyrelsen. (2014). Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL. www.socialstyrelsen.se
Willman, A., Stoltz, P., & Bahtesevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad – en bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.

Fler vetenskapliga artiklar tillkommer.

Referenslitteratur:
Ekman, I. et al. (2014). Personcentrering i hälso- och sjukvård; från filosofi till praktik. Lund: Liber.

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Kvalitetsgranskning av vetenskaplig artikel1.5U G#
0002Hemtentamen6.0U G#
0003Utförande och tolkning av spirometri1.5U G#
0004Evidensbaserat förbättringsarbete, muntlig-skriftlig redov.6.0U G#

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2015-06-11

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2015-08-24