Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Omvårdnad som vetenskap och sjuksköterskans profession inom svensk hälso- och sjukvård 6 högskolepoäng

Nursing Science and the Nurse Profession in Swedish Health Care
Grundnivå, O0086H
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Omvårdnad
Ämnesgrupp (SCB)
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Treårig eftergymnasial sjuksköterskeutbildning från land utanför EU/EES samt Schweiz, av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för sjuksköterskor. Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse
 • redogöra för centrala begrepp, teorier och modeller inom omvårdnad
 • redogöra för jämställdhet, etik och dess betydelse för omvårdnad av människor i ett livsspann
 • redogöra för kommunikationsteorier som verktyg i omvårdnadsarbetet
 • redogöra för sjuksköterskans kompetensområde samt ha kännedom om andra vårdprofessioners kompetenser
 • redogöra för betydelsen av forskningsprocessen och evidensbaserad omvårdnad

Färdighet och förmåga
 
 • skriva och muntligt redovisa en individuell omvårdnadsplan utifrån omvårdnadsprocessen och etisk medvetenhet
 • tillämpa samtalsmetodik i omvårdnadsarbetet
 • kunna framföra, diskutera och motivera evidensbaserade fakta

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • reflektera över och diskutera sjuksköterskans etiska värdegrund i vårdrelationen
 • reflektera över betydelsen av sjuksköterskans kritiska förhållningssätt

Kursinnehåll

 • sjuksköterskans kompetensområde i förhållande till andra vårdprofessioner
 • omvårdnadens kärnbegrepp; människa, hälsa, miljö och omvårdnadshandling
 • personcentrerad omvårdnad i relation till människans livsspann
 • omvårdnadsprocessen
 • forskningsprocessen och evidensbaserad omvårdnad
 • vårdetik, intersektionalitet, jämställdhet och normkritik relaterat till människans hälsa i ett livsspann
 • kommunikations- och samtalsmetodik

Genomförande
Lärandet sker genom aktiviteter som främjar interaktion mellan studenter och studenter, och mellan lärare och studenter.  I denna kurs kan t.ex. litteraturstudier, arbete i grupp, laborationer/simuleringar, workshops och seminarier användas för att stödja studentens lärande. Föreläsningar ges inom valda kunskapsavsnitt. Deltagande i laborationer/simuleringar, workshops och seminarier är obligatoriskt.

Examination
Kursen examineras genom skriftliga och/eller muntliga examinationer individuellt eller i grupp. För godkänd kurs krävs att lärandemålen är uppfyllda, vilket innebär godkänt resultat i kursen samt aktivt deltagande i obligatoriska delar. Betyg sätts av examinator.

Övrigt
Kursen ges på grundnivå inom kompletterande utbildning för sjuksköterskor. Godkänt kursbetyg för denna kurs utgör särskild behörighet för VFU-kurserna O0100H och O0101H på termin 2 av programmet samt det teoretiska och praktiska slutprovet.

Examinator
Päivi Juuso

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Boman, L., & Wikström, C. (senaste uppl.). Medicinsk teknik: [teori, planering och genomförande]. Lund: Studentlitteratur.
Edberg, A., & Wijk, H. (Red.). (senaste upplagan). Omvårdnadens grunder. Hälsa och ohälsa. Lund: Studentlitteratur.
Ehrenberg, A., & Wallin, L. (Red.). (senaste upplagan). Omvårdnadens grunder: Ansvar och utveckling. Lund: Studentlitteratur.
Friberg, F., & Öhlen, J. (Red.). (senaste upplagan). Omvårdnadens grunder: Perspektiv och förhållningssätt. Lund: Studentlitteratur.
Heise Löwgren, C. (Red.). (senaste uppl.). Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvården. Stockholm: Liber. (Lagar och författningar kan även hämtas via nätet)


Sök böcker på biblioteket »

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap (HLV)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0002LitteraturseminariumU G#1.00ObligatoriskV18
0003Individuell skriftlig tentamenU G#4.00ObligatoriskV18
0004LaborationU G#1.00ObligatoriskV20

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2017-09-15

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2020-02-21