KURSPLAN

Prevention, diagnostik, behandling och omvårdnad. Vård och omvårdnad av människor vid med. och kir. sjukdomstilstånd 19,5 Högskolepoäng

Prevention, diagnostics, treatment and nursing. Care and nursing care of people with medical and surgical conditions.
Grundnivå, O0087H
Version
Kursplan gäller: Vår 2019 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2017-09-15

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2018-06-14

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Omvårdnad
Ämnesgrupp (SCB)
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Treårig eftergymnasial sjuksköterskeutbildning från land utanför EU/EES samt Schweiz, av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för sjuksköterskor. Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse  
 • redogöra för patofysiologi, etiologi, epidemiologi, diagnostik, behandling, omvårdnadsprocessen och prevention vid medicinska och kirurgiska sjukdomar
 • redogöra för hur ohälsa uttrycks och manifesteras som symtom, och hur detta
  påverkar individens dagliga liv i ett livsspannsperspektiv
 • redogöra för betydelsen av genus och sociokulturella aspekter samt lika villkor för en god omvårdnad
 • redogöra för författningar samt lokala riktlinjer gällande sjuksköterskans profession inom medicinsk och kirurgisk hälso- och sjukvård

Färdighet och förmåga  
 • tillämpa planering, organisering och ledning av det dagliga arbetet och fungera i vårdteamet
 • samverka med patienten, närstående, den egna professionen och företrädare för andra professioner i vårdkedjan
 • tillsammans med patient och närstående prioritera patientens behov genom att identifiera problem-, risk- och resursdiagnoser samt formulera omvårdnadsmål, planera och utvärdera omvårdnadsåtgärder
 • genomföra och använda olika metoder för att bedöma smärtstatus samt förebygga smärta och utföra smärtbehandling
 • genomföra och använda olika metoder för att bedöma nutritionsstatus, risk för fall och trycksår samt vidta adekvata omvårdnadsåtgärder
 • tillämpa och ansvara för att reducera risken för smitta och smittspridning enligt gällande föreskrifter
 • räkna, bereda, administrera och hantera läkemedel korrekt och i relation till gällande författningar och lagar samt informera patienten om läkemedlens effekt och biverkningar
 • muntligt och skriftligt rapportera enligt SBAR (situation, bakgrund, aktuellt, rekommendation) samt journalföra omvårdnadshandlingar i gällande journalsystem
 • hantera medicinskteknisk utrustning samt säkert utföra sjukvårdstekniska moment
 • kritiskt granska och värdera omvårdnadens kvalitet utifrån evidensbaserad kunskap och beprövad erfarenhet

Värderingsförmåga och förhållningssätt  
 • visa omdöme och förmåga att tillämpa ett etiskt och professionellt förhållningssätt gentemot patient och närstående i olika åldrar
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap för att utveckla sin professionella kompetens

Kursinnehåll
 • patofysiologi, symtom och tecken på ohälsa, vård, omvårdnad och prevention vid:

- endokrina sjukdomar
- gastroenterologiska sjukdomar
- gynekologiska sjukdomar
- hjärt-kärlsjukdomar
- lungsjukdomar
- neurologiska sjukdomar
- njur- och urinvägssjukdomar
- onkologiska sjukdomar
- ortopediska sjukdomar
- akut sjuka barn

 • rapportering enligt SBAR och journalföring
 • läkemedelshantering och- beräkning
 • medicinsk teknik
 • genus och sociokulturella aspekter samt lika villkor för en god omvårdnad
 • patientsäkerhet
 • förbättringskunskap
 • samverkan och ledarskap i omvårdnad
 • etiskt och professionellt förhållningssätt
 • aktuella lagar och författningar

Genomförande
Lärandet sker genom aktiviteter som främjar interaktion mellan studenter och studenter, och mellan lärare och studenter.  I denna kurs kan t.ex. litteraturstudier, arbete i grupp, laborationer/simuleringar, workshops och seminarier användas för att stödja studentens lärande. Föreläsningar ges inom valda kunskapsavsnitt. Deltagande i laborationer/simuleringar, workshops, seminarier och verksamhetsförlagd utbildning är obligatoriskt

Examination
Kursen examineras genom skriftliga och/eller muntliga examinationer individuellt eller i grupp, samt bedömning av yrkeskompetens. För godkänd kurs krävs att lärandemålen är uppfyllda, vilket innebär godkänt resultat i kursen samt aktivt deltagande i obligatoriska delar. Betyg sätts av examinator.

Övrigt
Kursen ges på grundnivå inom kompletterande utbildning för sjuksköterskor och är verksamhetsförlagd.

Denna kurs, innehållande moment med verksamhetsförlagd utbildning (VFU-moment), omfattas av  Särskilda regler för Verksamhetsförlagd utbildning  enligt prefektbeslut vid Institutionen för Hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet.  


Examinator
Päivi Juuso

Litteratur. Gäller från Vår 2018 Lp 4 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Almås, H., Stubberud, D. & Grønseth, R. (red.) (2011). Klinisk omvårdnad. 1. (2., [uppdaterade] uppl.) Stockholm: Liber.
Almås, H., Stubberud, D. & Grønseth, R. (red.) (2011). Klinisk omvårdnad. 2. (2., [uppdaterade] uppl.) Stockholm: Liber.
Björvell, C. (2011). Sjuksköterskans journalföring och informationshantering: en praktisk handbok (3 uppl.). Lund: Studentlitteratur.
Boman, L. & Wikström, C. (2014). Medicinsk teknik: [teori, planering och genomförande]. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
*Edberg, A. & Wijk, H. (Red.) (2014). Omvårdnadens grunder. Hälsa och ohälsa (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
*Ehrenberg, A. & Wallin, L. (Red.) (2014). Omvårdnadens grunder: Ansvar och utveckling (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
*Friberg, F. & Öhlen, J. (Red.). (2014). Omvårdnadens grunder: Perspektiv och förhållningssätt (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
*Lindskog, B.I. (2014). Medicinsk terminologi. (6., [oförändrade] uppl.) Lund: Studentlitteratur.
*Nordeng, H., Nordeng, H. & Spigset, O. (2014). Farmakologi och läkemedelsanvändning. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Nordeng, H. & Spigset, O. (2009). Farmakologi och farmakologisk omvårdnad. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
*Olsen, L.A. & Hälleberg Nyman, M. (2015). Säker läkemedelsberäkning: dos, styrka, mängd. (1 utg.) Stockholm: Natur & kultur.
*Raadu, G. (red.) (senaste uppl.). Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvård. Stockholm: Liber. (Lagar och författningar kan även hämtas via nätet).

*Litteratur har använts tidigare kurser

Elektronisk resurs:
Läkemedelsboken; https://lakemedelsboken.se/

Förteckning över artiklar lämnas ut vid kursstart.

Sök böcker på biblioteket »

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Bedömning av yrkeskompetens10.5TG U G#
0002Skriftlig inlämningsuppgift I1.5TG U G#
0003Skriftlig inlämningsuppgift II1.5TG U G#
0004Litteraturseminarium1.5TG U G#
0005Individuell skriftlig tentamen4.5TG U G#