Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Prevention, diagnostik, behandling och omvårdnad. Vård och omvårdnad av människor vid psykisk ohälsa och sjukdom 10,5 Högskolepoäng

Prevention, diagnostics, treatment and nursing. Care - nursing care for people with mental ill-health and mental illness
Grundnivå, O0089H
Version
Kursplan gäller: Vår 2019 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Omvårdnad
Ämnesgrupp (SCB)
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap
Ingår i huvudområde
Omvårdnad

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Treårig eftergymnasial sjuksköterskeutbildning från land utanför EU/EES samt Schweiz, av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för sjuksköterskor. Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad delkurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

 • förstå relationens betydelse för behovsbedömning
 • redogöra för centrala begrepp för omvårdnadsarbetet inom psykiatrisk vård
 • redogöra för etiologi, epidemiologi, diagnostik, behandling och prevention vid psykisk ohälsa och sjukdom
 • redogöra för omvårdnadsprocessen vid psykisk ohälsa och sjukdom
 • beskriva hur psykisk ohälsa och sjukdom uttrycks och manifesteras som symtom, och hur detta påverkar individens dagliga liv
 • redogöra för sociokulturella faktorer av betydelse för psykisk ohälsa och sjukdom
 • redogöra för lagar och författningar samt lokala riktlinjer gällande sjuksköterskans profession inom hälso- och sjukvård

Färdighet och förmåga

 • skapa förutsättningar för en trygg och tillitsfull omvårdnadsrelation 
 • bedöma patienternas behov av, utföra, dokumentera och värdera omvårdnadsinterventioner som främjar psykisk hälsa identifiera risk för kroppslig ohälsa i relation till psykisk sjukdom och behandling, samt föreslå hälsofrämjande insatser relaterade till dessa
 • identifiera tecken på psykisk ohälsa och sjukdom, och föreslå behandlingsalternativ
 • förklara och ge exempel på tillämpning av lagar och författningar gällande psykiatrisk tvångsvård
 • räkna, bereda, administrera och hantera läkemedel korrekt och i relation till gällande författningar och lagar samt informera patienten om läkemedlens effekt och biverkningar  

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kritiskt reflektera över vårdmiljön och vårdkulturens betydelse i psykiatrisk vård
 • argumentera för betydelsen av ett medvetet förhållningssätt i relation till personen med psykisk ohälsa och sjukdom
 • kritiskt värdera förutsättningar för återhämtning ur ett intersektionellt perspektiv

Kursinnehåll
 • återhämtning
 • inifrånperspektiv
 • omvårdnadsprocessen
 • sjuksköterskans ansvar
 • kritiskt förhållningssätt
 • abstrakta behov
 • medvetet förhållningssätt
 • makt och delaktighet
 • lagar och författningar
 • somatiska hälsorisker i samband med psykisk sjukdom och behandling
 • psykiatriska sjukdomstillstånd
 • behandling av psykisk ohälsa och sjukdom

Genomförande
Lärandet sker genom aktiviteter som främjar interaktion mellan studenter och studenter, och mellan lärare och studenter.  I denna kurs kan t.ex. litteraturstudier, arbete i grupp, laborationer/simuleringar, workshops och seminarier användas för att stödja studentens lärande. Föreläsningar ges inom valda kunskapsavsnitt. Deltagande i laborationer/simuleringar, workshops, seminarier och verksamhetsförlagd utbildning är obligatoriskt.

Examination
Kursen examineras genom skriftliga och muntliga examinationer samt bedömning av yrkeskompetensen. För godkänd kurs krävs att lärandemålen är uppfyllda, vilket innebär godkänt resultat i kursen samt aktivt deltagande i obligatoriska delar. Betyg sätts av examinator.

Övrigt
Kursen ges på grundnivå inom kompletterande utbildning för sjuksköterskor och är verksamhetsförlagd.

Denna kurs, innehållande moment med verksamhetsförlagd utbildning (VFU-moment), omfattas av  Särskilda regler för Verksamhetsförlagd utbildning  enligt prefektbeslut vid Institutionen för Hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet.  


Examinator
Sebastian Gabrielsson

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Allgulander, C. (senaste upplagan). Klinisk psykiatri. Lund: Studentlitteratur.
Wiklund Gustin, L. (Red.). (senaste upplagan). Vårdande vid psykisk ohälsa: på avancerad nivå. Lund: Studentlitteratur.
Topor, A. & Borg, M. (senaste upplagan). Relationer som hjälper. Lund: Studentlitteratur.
*Raadu, G. (Red.). (senaste uppl.). Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvård. Stockholm: Liber. (Lagar och författningar kan även hämtas via nätet)

*Litteratur har använts tidigare kurser

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Ind. skriftlig rapp.+ seminarium+bedömning av yrkeskompetens8.3TG U G#
0002Skriftlig individuell tentamen2.2TG U G#

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2018-06-14

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2018-06-14