Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Prevention, diagnostik, behandling och omvårdnad. Vård och omvårdnad av äldre personer. 10,5 Högskolepoäng

Prevention, diagnostics, treatment and nursing. Care and nursing care of elderly people.
Grundnivå, O0090H
Version
Kursplan gäller: Vår 2019 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygsskala
U G#
Ämne
Omvårdnad
Ämnesgrupp (SCB)
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap
Ingår i huvudområde
Omvårdnad

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Treårig eftergymnasial sjuksköterskeutbildning från land utanför EU/EES samt Schweiz, av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för sjuksköterskor. Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse  
 • redogöra för patofysiologi, etiologi, epidemiologi, diagnostik, behandling, omvårdnadsprocessen och prevention vid geriatriska sjukdomar
 • förklara hälsa och ohälsa relaterade till människans åldrande och sårbarhet i föränderliga livssituationer
 • förklara samband mellan åldrandet och läkemedelsrelaterade problem
 • redogöra för hur ohälsa uttrycks och manifesteras som symtom hos den äldre personen, och hur detta påverkar individens dagliga liv
 • redogöra för betydelsen av genus och sociokulturella aspekter samt lika villkor för en god omvårdnad
 • redogöra för författningar samt lokala riktlinjer gällande sjuksköterskans profession inom vård och omvårdnad av äldre
Färdighet och förmåga  
 • tillämpa planering, organisering och ledning av det dagliga arbetet och fungera i vårdteamet
 • samverka med den äldre personen, närstående, den egna professionen och företrädare för andra professioner i vårdkedjan
 • tillsammans med den äldre personen och närstående prioritera den äldre personens behov genom att identifiera problem-, risker- och resurser samt formulera omvårdnadsmål, planera och utvärdera omvårdnadsåtgärder
 • genomföra och använda olika metoder för att bedöma smärtstatus samt förebygga smärta och utföra smärtbehandling
 • genomföra och använda olika metoder för att bedöma nutritionsstatus, risk för fall och trycksår samt vidta adekvata omvårdnadsåtgärder
 • tillämpa och ansvara för att reducera risken för smitta och smittspridning enligt gällande föreskrifter
 • räkna, bereda, administrera och hantera läkemedel korrekt och i relation till gällande författningar och lagar samt informera den äldre personen och om läkemedlens effekt och biverkningar
 • rapportera och journalföra omvårdnad i gällande journalsystem
 • hantera medicinskteknisk utrustning samt säkert utföra sjukvårdstekniska moment
 • kritiskt granska och värdera omvårdnadens kvalitet utifrån evidensbaserad kunskap och beprövad erfarenhet
 • visa kunskap om att leda, organisera, prioritera och samordna omvårdnadsarbetet relaterat till äldres hälsoproblem, sjukdom och till omvårdnad som understödjer den äldres värdighet sent i livet, inför döendet och död
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • reflektera över, kritiskt granska och värdera det egna förhållningssättet i mötet med den äldre personen och dennes närstående
 • reflektera över värdig omvårdnad vid livets slutskede
 • reflektera över olika etiska värden; specifik autonomi, integritet och värdighet utifrån den nationella värdegrunden för äldreomsorg
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap för att utveckla sin professionella kompetens

Kursinnehåll
 • teorier om åldrandet
 • patofysiologi, symtom och tecken på ohälsa, vård, omvårdnad och prevention vid geriatriska sjukdomar
 • hemsjukvård
 • rapportering och journalföring
 • läkemedelshantering och- beräkning
 • medicinsk teknik
 • genus och sociokulturella aspekter samt lika villkor för en god omvårdnad
 • ledarskap och samverkan i omvårdnad
 • etiskt och professionellt förhållningssätt
 • vård vid livets slut
 • aktuella lagar, författningar och riktlinjer

Genomförande
Lärandet sker genom aktiviteter som främjar interaktion mellan studenter och studenter, och mellan lärare och studenter.  I denna kurs kan t.ex. litteraturstudier, arbete i grupp, laborationer/simuleringar, workshops och seminarier användas för att stödja studentens lärande. Föreläsningar ges inom valda kunskapsavsnitt. Deltagande i laborationer/simuleringar, workshops, seminarier och verksamhetsförlagd utbildning är obligatoriskt.

Examination
Kursen examineras genom bedömning av yrkeskompetens samt genom skriftliga och muntliga examinationer i grupp. För godkänd kurs krävs att lärandemålen är uppfyllda, vilket innebär godkänt resultat i kursen samt aktivt deltagande i obligatoriska delar. Betyg sätts av examinator.

 


Övrigt
Kursen ges på grundnivå inom kompletterande utbildning för sjuksköterskor och är verksamhetsförlagd.

Denna kurs, innehållande moment med verksamhetsförlagd utbildning (VFU-moment), omfattas av  Särskilda regler för Verksamhetsförlagd utbildning  enligt prefektbeslut vid Institutionen för Hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet.  


Examinator
Annette Johansson

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 1
Blomqvist, A., Edberg, A-K, Ernsth Bravell, M., & Wijk, H. (2017). Omvårdnad av äldre. Lund: Studentlitteratur.
*Edberg, A., & Wijk, H. (Red.). (2014). Omvårdnadens grunder. Hälsa och ohälsa (2. uppl.). Lund: Studentlitteratur.
*Ehrenberg, A., & Wallin, L. (Red.). (2014). Omvårdnadens grunder: Ansvar och utveckling (2. uppl.). Lund: Studentlitteratur.
*Friberg, F., & Öhlen, J. (Red.). (2014). Omvårdnadens grunder: Perspektiv och förhållningssätt (2. uppl.). Lund: Studentlitteratur.
Larsson, M., & Rundgren, Å. (2010). Geriatriska sjukdomar. Lund: Studentlitteratur.
*Raadu, G. (Red.). (senaste uppl.). Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvård. Stockholm: Liber. (Lagar och författningar kan även hämtas via nätet)

*Litteratur har använts tidigare kurser

Förteckning över artiklar lämnas ut vid kursstart.

Sök böcker på biblioteket »

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Bedömning av yrkeskompetens7.5TG U G#
0002Skriftlig inlämningsuppgift1.5TG U G#
0003Seminarium1.5TG U G#

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2018-06-14

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2018-06-14