Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Hälsofrämjande vård och omvårdnad 22,5 högskolepoäng

Health promotion in care and nursing care
Grundnivå, O0093H
Version
Kursplan gäller: Vår 2023 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygsskala
U G VG *
Ämne
Omvårdnad
Ämnesgrupp (SCB)
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap
Ingår i huvudområde
Omvårdnad

Behörighet

Grundläggande behörighet samt samt kursen förutsätter kunskaper motsvarande: O0092H Omvårdnadens grunder, 15hp M0094H Grundläggande medicinsk vetenskap, 15hp


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kursens övergripande mål är att studenten ska kunna arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande, utifrån miljö- och intersektionella aspekter och ett individ- och samhällsperspektiv. Studenten ska kunna motivera och tillämpa en personcentrerad vård som utgår från personens behov och resurser, detta i samverkan med patient, närstående och vårdteam. Dessutom ska studenten förvärva kunskaper i farmakologi, läkemedelshantering, klinisk kemi och näringsfysiologi för att kunna planera och genomföra en patientsäker vård och omvårdnad.

Moment 1: Omvårdnad: Promotion och prevention vid hälsa och ohälsa

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

Kunskap och förståelse
- förklara grundläggande epidemiologiska begrepp i relation till omvårdnad
- förklara begreppen promotion, primär och sekundär prevention samt rehabilitering
- förklara och motivera betydelsen av dialog, delaktighet och jämlikhet i ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete som tillvaratar människors resurser
- redogöra för och förklara hälsofrämjande och preventiva interventioner på individ- och gruppnivå
- redogöra för och motivera vårdpedagogiska modeller i hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete
- förklara betydelsen av intersektionella faktorer i relation till hälsa/ohälsa och friskhet/sjukdom, utifrån individ- och samhällsperspektiv
- förklara den fysiska och psykosociala miljöns betydelse för hälsa och ohälsa
- beskriva inre och yttre resurser hos människan med syfte att främja hälsa och förebygga sjukdom  
- redogöra för lagar och författningar som reglerar sjuksköterskans hälsofrämjande och preventiva arbete 

Färdighet och förmåga
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:
- identifiera riskfaktorer för ohälsa och sjukdom med fokus på vanligt förekommande folksjukdomar
- använda teoretiska kunskaper i hälsofrämjande och preventiv omvårdnad med syfte att stödja människors resurser
- förbereda en hälsofrämjande eller preventiv intervention på individnivå utifrån evidensbaserad kunskap 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:
- visa närvaro och lyssna med respekt, ställa öppna frågor, visa tillit, samt stärka patientens förmåga att ta eget ansvar
- reflektera över det egna förhållningssättet i dialog med patient och närstående
- reflektera över dialogbaserad diskussion (diskursetik) med utgång från personcentrerad omvårdnad
- reflektera över etiska värden i relation till människans sårbarhet  

Moment 2: Medicinsk vetenskap: Farmakologi och läkemedelshantering

Kunskap och förståelse
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:
- beskriva grundläggande farmakologiska begrepp och principer
- förklara och beskriva skillnaden mellan olika antibiotika och antivirala läkemedel utifrån farmakologiska egenskaper
- beskriva indelningsgrunderna för autonoma nervsystemets farmakologi
- förklara indelningen av olika analgetika utifrån deras verkningsmekanismer
- redogöra för författningar som styr läkemedelshanteringen i hälso- och sjukvård 

Färdighet och förmåga
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:
- använda relevant information om läkemedel i dialog med patient och närstående på ett sätt som stödjer delaktighet utifrån patientens resurser och behov
- använda relevant information om olika läkemedel och dess hantering
- tillämpa och utföra läkemedelsberäkningar utifrån given ordination, samt iordningställa och administrera läkemedel på ett säkert sätt
- Urskilja och värdera olika smärttyper samt visa förståelse för olika farmakologiska behandlingsstrategier

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:
- förklara hur antibiotikaresistens uppkommer och kunna tillämpa kunskapen i den kliniska situationen för att uppnå en hållbar utveckling för individ och samhälle
- analysera risker och aspekter vad gäller kvalitet kring läkemedelshantering för att garantera patientsäkerhet  

Moment 3: Medicinsk vetenskap: Klinisk bedömning, klinisk kemi och fysiologi

Kunskap och förståelse
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:
- redogöra för aktuell provtagning vid vanligt förekommande sjukdomstillstånd
- redogöra för faktorer som kan påverka analysresultat
- redogöra för åtgärder vid avvikande provsvar   
- förklara kroppens nutritionsbehov 

Färdighet och förmåga
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:
- identifiera behov av vätska och nutrition samt kunna göra en åtgärdsbedömning
- förutse risker med avvikande provsvar samt ha handlingsberedskap och kunna tillämpa vedertagna strategier för säker vård

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:
- identifiera normaltillstånd samt avvikelser vid klinisk undersökning och provtagning
- förklara varför provtagningsföreskrifter ska följas för att garantera patientsäkerhet  

Moment 4: Omvårdnad: Fördjupning av teori och praktik i relation till människors grundläggande behov och resurser 

Kunskap och förståelse
 
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:
- redogöra för sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet inom preventiv vård och omvårdnad
- förklara hur läkemedelshantering sker patientsäkert och med ett miljövänligt arbetssätt 
- redogöra för vanligt förekommande läkemedelsgrupper och dess effekter och biverkningar
- redogöra för lagar och författningar vad gäller informationshantering och patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård 
 
Färdighet och förmåga
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:
- tillämpa evidensbaserad kunskap vad gäller promotion, prevention och diagnostik inom sjuksköterskans ansvarsområde
- genomföra möten med patient som tillvaratar och stärker hens resurser, främjar personcentrerad vård, samt stödjer patientens hälsa och förmågor
- informera och motivera patient och närstående om åtgärder vad gäller omvårdnad, diagnostik och behandling
- Utifrån omvårdnadsprocessen identifiera resurser/behov, samt planera, genomföra och utvärdera preventiva/hälsofrämjande omvårdnadshandlingar
- tillämpa basala hygienrutiner i kliniskt arbete
- tillämpa förekommande omvårdnadstekniker på ett patientsäkert sätt
- hantera och administrera läkemedel på ett patientsäkert sätt
- förklara och tillämpa journalföring på ett patientsäkert sätt enligt sjuksköterskans ansvarsområde 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:
- visa ett gott etiskt förhållningssätt i mötet med patient/vårdtagare och närstående med beaktande av intersektionella perspektiv och mänskliga rättigheter
- visa hänsyn till mänskliga rättigheter som empati, hänsyn till autonomi, integritet och värdighet i mötet med patient/vårdtagare
- identifiera behov av ytterligare kunskap för att fortlöpande utveckla sin kompetens


Kursinnehåll
Moment 1: Omvårdnad: Promotion och prevention vid hälsa och ohälsa
Moment 2: Medicinsk vetenskap: Farmakologi och läkemedelshantering
Moment 3: Medicinsk vetenskap: Klinisk bedömning, klinisk kemi och fysiologi
Moment 4: Omvårdnad: Fördjupning av teori och praktik i relation till människors grundläggande behov 

Moment 1: Omvårdnad: Promotion och prevention vid hälsa och ohälsa
Epidemiologi och folkhälsa
Hälsofrämjande och preventiv vård och omvårdnad i människans livsspann
Kommunikation
Personcentrerad vård
Vårdpedagogik
Intersektionella faktorer
Miljöns betydelse i relation till hälsa och ohälsa
Våld i nära relationer
Evidensbaserad kunskap
Etik
Lagar och författningar 
 
Moment 2: Medicinsk vetenskap: Farmakologi och läkemedelshantering
Allmän farmakologi
Läkemedelshantering
Läkemedelsberäkning
Autonoma nervsystemets farmakologi
Läkemedelsbehandling vid smärta
Läkemedel vid infektionssjukdomar
Lagar och författningar

Moment 3: Medicinsk vetenskap: Klinisk bedömning, klinisk kemi och fysiologi
Klinisk kemi
Näringslära

Moment 4: Omvårdnad: Fördjupning av teori och praktik i relation till människors grundläggande behov och resurser
Etik
Hälsofrämjande och preventiv vård och omvårdnad i ett livsspann
Patientmötet
Vårdpedagogik
Omvårdnadsprocessen
Vårdhygien
Omvårdnadstekniker
Läkemedelshantering
Evidensbaserad omvårdnad
Aktuella lagar, författningar och säkerhetsföreskrifter
Professionellt förhållningssätt


 


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursens moment genomförs med integrerade arbetsformer som stödjer studentens förståelse, djupinlärning och självständighet, vilket sker genom kunskapssökning, problemlösning och kritisk reflektion med utgång från kursens mål. Studentens lärande stöds av föreläsningar, laborationer, seminarium, studieuppgifter enskilt och i grupp, egna studier och genomförande av VFU under handledning.
Deltagande och genomförande av laborationer, seminarier, studieuppgifter och VFU är obligatoriskt.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Som betyg används en tregradig betygsskala; väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U). Betyg på verksamhetsförlagd utbildning är tvågradig; godkänd (G) eller underkänd (U). Kursens mål examineras med individuell skriftlig tentamen, skriftlig rapport, seminarium, praktiskt individuellt prov samt bedömning av yrkeskompetens under VFU. För att bli godkänd på hel kurs krävs godkänt betyg på alla delar och att obligatoriska moment är genomförda.

Övrigt
Denna kurs, innehållande moment med verksamhetsförlagd utbildning (VFU-moment), omfattas av Särskilda regler för Verksamhetsförlagd utbildning enligt prefektbeslut vid Institutionen för Hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet. 

Godkänt kursbetyg för denna kurs utgör särskild behörighet för kurser innehållande VFU och examensarbete.


Övergångsbestämmelser
Utbildningsplanen gäller från höstterminen 2018 för de studenter som då antas till utbildningen. Utbildningsledare och ämnesansvariga beslutar om individuella studieplaner för studenter som antagits till tidigare utbildningsplan och efter studieuppehåll återupptar studierna enligt nuvarande utbildningsplan. 

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna under första året efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för examination och sedan en gång per år ytterligare 2 år, baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Examinator
Malin Eneslätt

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1
Almås, H., Stubberud, D-G., & Grønseth, R. (Red.). (Senaste uppl.). Klinisk omvårdnad, 1. Stockholm: Liber.
Almås, H., Stubberud, D-G., & Grønseth, R. (Red.). (Senaste uppl.). Klinisk omvårdnad, 2. Stockholm: Liber.
Bjurväng, A., Kjellberg, M., Rehle, H., & Åkesson, U. (Senaste uppl.) Klinisk kemi och klinisk fysiologi: analyser och undersökningar. Lund: Studentlittertur.
Boman, L., & Wikström, C. (Senaste uppl.). Medicinsk teknik: [teori, planering och genomförande]. Lund: Studentlitteratur.
Edberg, A-K., & Wijk, H. (Red.). (Senaste uppl.). Omvårdnadens grunder: Hälsa och ohälsa. Lund: Studentlitteratur.
Ehrenberg, A., & Wallin, L. (Red.). (Senaste uppl.). Omvårdnadens grunder: Ansvar och utveckling. Lund: Studentlitteratur.
Friberg, F., & Öhlen, J. (Red.). (Senaste uppl.). Omvårdnadens grunder: Perspektiv och förhållningssätt. Lund: Studentlitteratur.
Henriksson, O. & Lennermark, I. (Senaste uppl.). Värt att veta om vätskebalans: lärobok om vatten-, elektrolyt- och syra-basbalans. Lund: Studentlitteratur
Heise Löwgren, C. (Red.). (Senaste uppl.). Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvården. Stockholm: Liber. (Lagar och författningar kan även hämtas via nätet)
Henricson, M. (Red.). (Senaste uppl.). Vetenskaplig teori och metod, från idé till examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur.
ICN:s etiska kod för sjuksköterskor [Elektronisk resurs]. Svensk sjuksköterskeförening, Stockholm. Hämtad från https://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/publikationer/Etik/ICNs-Etiska-kod-for-sjukskoterskor/
Lindskog, B.I., & Andrén-Sandberg, Å. (Senaste uppl.). Medicinsk terminologi. Stockholm: Norstedts Akademiska.
Norlen, P., & Lindström, E. (2021) Farmakologi. Liber.
Olsen, L.A., & Hälleberg Nyman, M. (Senaste uppl.). Säker läkemedelsberäkning: dos, styrka, mängd. Stockholm: Natur & kultur.
Pellmer Wramner, K., Wramner, B., & Wramner, H. (senaste uppl.). Grundläggande folkhälsovetenskap. Stockholm: Liber.
Sandman, L., & Kjellström, S. (Senaste uppl.). Etikboken. Etik för vårdande yrken. Lund: Studentlitteratur.
Skolin, I. (Senaste uppl.). Näringslära för sjuksköterskor: teori och praktik. Lund: Studentlitteratur.
Socialstyrelsen . Att förebygga vårdrelaterade infektioner [Elektronisk resurs] : ett kunskapsunderlag. Stockholm: Socialstyrelsen.
Wiklund Gustin, L. (Senaste uppl.). Psykologi för sjuksköterskor. Lund: Studentlitteratur.
Vårdhandboken [Elektronisk resurs]. Hämtad från http://www.vardhandboken.se/

Sök böcker på biblioteket »

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Seminarium med individuell skriftlig inlämningU G VG *3.00ObligatoriskH18
0005Tentamen LäkemedelsberäkningU G#0.50ObligatoriskH18
0009Bedömning av verksamhetsförlagd utbildningU G#7.50ObligatoriskH18
0010Praktiskt individuellt provU G#1.00ObligatoriskH19
0011LaborationerU G#0.50ObligatoriskH19
0012Tentamen farmakologiU G VG *4.00ObligatoriskH20
0013Seminarium läkemedelshanteringU G#1.00ObligatoriskH20
0015SimuleringU G#0.50ObligatoriskH20
0016Tentamen klinisk kemi och fysiologiU G VG *1.00ObligatoriskH21
0017Seminarium näringsläraU G VG *0.50ObligatoriskH21
0018Hemtentamen FolkhälsaU G VG *3.00ObligatoriskV23

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2018-10-31

Reviderad
av Anna Öqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik 2022-06-16