KURSPLAN

Hälsofrämjande vård och omvårdnad 22,5 högskolepoäng

Health promotion in care and nursing care
Grundnivå, O0093H
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 3 - Vår 2020 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2018-10-31

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2019-10-30

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Omvårdnad
Ämnesgrupp (SCB)
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap
Ingår i huvudområde
Omvårdnad

Behörighet

Grundläggande behörighet samt O0092H Omvårdnadens grunder, 15hp M0094H Grundläggande medicinsk vetenskap, 15hp


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kursens övergripande mål är att studenten ska kunna arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande, utifrån miljö- och intersektionella aspekter och ett individ- och samhällsperspektiv. Studenten ska kunna motivera och tillämpa en personcentrerad vård som utgår från personens behov och resurser, detta i samverkan med patient, närstående och team. Dessutom ska studenten förvärva kunskaper i farmakologi, läkemedelshantering, klinisk kemi och näringsfysiologi för att kunna planera och genomföra en patientsäker vård och omvårdnad.

Moment 1: Omvårdnad: Promotion och prevention vid hälsa och ohälsa

Kunskap och förståelse
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:
- förklara grundläggande epidemiologiska begrepp i relation till omvårdnad
- förklara begreppen promotion, primär och sekundär prevention samt rehabilitering
- förklara och motivera betydelsen av dialog, delaktighet och jämlikhet i ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete som tillvaratar människors resurser
- redogöra för och förklara hälsofrämjande och preventiva interventioner på individ- och gruppnivå
- redogöra för och motivera vårdpedagogiska modeller i hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete
- förklara betydelsen av intersektionella faktorer i relation till hälsa/ohälsa och friskhet/sjukdom, utifrån individ- och samhällsperspektiv
- förklara den fysiska och psykosociala miljöns betydelse för hälsa och ohälsa
- beskriva inre och yttre resurser hos människan med syfte att främja hälsa och förebygga sjukdom
- beskriva diagnossystem inom omvårdnad
- redogöra för lagar och författningar som reglerar sjuksköterskans hälsofrämjande och preventiva arbete 

Färdighet och förmåga
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:
- identifiera riskfaktorer för ohälsa och sjukdom med fokus på vanligt förekommande folksjukdomar
- använda teoretiska kunskaper i hälsofrämjande och preventiv omvårdnad med syfte att stödja människors resurser
- förbereda en hälsofrämjande eller preventiv intervention på individnivå utifrån evidensbaserad kunskap 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:
- visa närvaro och lyssna med respekt, ställa öppna frågor, visa tillit, samt stärka patientens förmåga att ta eget ansvar
reflektera över det egna förhållningssättet i dialog med patient och närstående
- reflektera över dialogbaserad diskussion (diskursetik) med utgång från personcentrerad omvårdnad
- reflektera över etiska värden i relation till människans sårbarhet  

Moment 2: Medicinsk vetenskap: Farmakologi och läkemedelshantering

Kunskap och förståelse
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:
- beskriva grundläggande farmakologiska begrepp och principer
- förklara och beskriva skillnaden mellan olika antibiotika och antivirala läkemedel utifrån farmakologiska egenskaper
- beskriva indelningsgrunderna för autonoma nervsystemets farmakologi
- förklara indelningen av olika analgetika utifrån deras verkningsmekanismer
- redogöra för författningar som styr läkemedelshanteringen i hälso- och sjukvård 

Färdighet och förmåga
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:
- använda relevant information om läkemedel i dialog med patient och närstående på ett sätt som stödjer delaktighet utifrån patientens resurser och behov
- använda relevant information om olika läkemedel och dess hantering
- tillämpa och utföra läkemedelsberäkningar utifrån given ordination, samt iordningställa och administrera läkemedel på ett säkert sätt, per oralt, subcutant, intramuskulärt
- Urskilja och värdera olika smärttyper samt visa förståelse för olika farmakologiska behandlingsstrategier

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:
- förklara hur antibiotikaresistens uppkommer och kunna tillämpa kunskapen i den kliniska situationen för att uppnå en hållbar utveckling för individ och samhälle
- analysera risker och aspekter vad gäller kvalitet kring läkemedelshantering för att garantera patientsäkerhet  

Moment 3: Medicinsk vetenskap: Klinisk bedömning, klinisk kemi och fysiologi

Kunskap och förståelse
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:
- redogöra för aktuell provtagning vid vanligt förekommande sjukdomstillstånd
- redogöra för faktorer som kan påverka analysresultat
- redogöra för åtgärder vid avvikande provsvar   
- förklara kroppens nutritionsbehov 

Färdighet och förmåga
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:
- identifiera behov av vätska och nutrition samt kunna göra en åtgärdsbedömning
- utföra venös och kapillär blodprovstagning på ett säkert sätt utifrån ordination och provtagningsföreskrifter
- förutse risker med avvikande provsvar samt ha handlingsberedskap och kunna tillämpa vedertagna strategier för säker vård 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:
- identifiera normaltillstånd samt avvikelser vid klinisk undersökning och provtagning
- förklara varför provtagningsföreskrifter ska följas för att garantera patientsäkerhet  

Moment 4: Omvårdnad: Fördjupning av teori och praktik i relation till människors grundläggande behov och resurser 

Kunskap och förståelse
 
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:
- redogöra för sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet inom preventiv vård och omvårdnad
- förklara hur läkemedelshantering sker patientsäkert och med ett miljövänligt arbetssätt 
- redogöra för vanligt förekommande läkemedelsgrupper och dess effekter och biverkningar
- redogöra för lagar och författningar vad gäller informationshantering och patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård 

Färdighet och förmåga
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:
- tillämpa och integrera teoretiska och praktiska kunskaper vad gäller promotion, prevention och diagnostik inom sjuksköterskans ansvarsområde
- kartlägga levnadsvanor och faktorer relaterade till hälsa och ohälsa utifrån ett individ- och samhällsperspektiv    
- planera och genomföra vårdmöten som tillvaratar och stärker patientens resurser, främjar personcentrerad vård, samt stödjer patientens hälsa och förmågor
- informera och motivera patient och närstående om åtgärder vad gäller omvårdnad, diagnostik och behandling
- identifiera och bedöma patienters resurser och behov/problem relaterat till huvudområdet omvårdnad och med hänsyn till intersektionella aspekter
- planera, genomföra och utvärdera preventiva eller hälsofrämjande omvårdnadshandlingar med utgång från evidensbaserad kunskap
- tillämpa basala hygienrutiner i kliniskt arbete
- tillämpa injektionstekniker, urinkatetrisering och sårbehandling
- kliniskt bedöma och utvärdera nutritions- och vätskestatus
- hantera och administrera läkemedel på ett patientsäkert sätt
- genomföra systematisk smärtanalys med vedertagna metoder
- utföra blodprovstagning på ett säkert sätt utifrån ordination och provtagningsföreskrifter
- förklara och tillämpa journalföring på ett patientsäkert sätt enligt sjuksköterskans ansvarsområde
- identifiera nationella vårdprogram, riktlinjer och kvalitetsregister för vanligt förekommande sjukdomar

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Studenten ska efter genomgången kurs kunna: 
- kritiskt reflektera över egen förmåga att med helhetssyn utföra omvårdnadsprocessen utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med beaktande av de mänskliga rättigheterna  
- förklara och motivera dialogbaserad diskussion (diskursetik) i relation till utförande av medicintekniska moment 
- reflektera över egen självkännedom och empatisk förmåga för att främja patient och närståendes autonomi, integritet och värdighet 
- identifiera och ge förslag till förbättringsområden för en patientsäker vård
- identifiera behov av ytterligare kunskap för att fortlöpande kunna utveckla sin kompetens
 


Kursinnehåll

Moment 1: Omvårdnad: Promotion och prevention vid hälsa och ohälsa
Moment 2: Medicinsk vetenskap: Farmakologi och läkemedelshantering
Moment 3: Medicinsk vetenskap: Klinisk bedömning, klinisk kemi och fysiologi
Moment 4: Omvårdnad: Fördjupning av teori och praktik i relation till människors grundläggande behov 

Moment 1: Omvårdnad: Promotion och prevention vid hälsa och ohälsa
Epidemiologi och folkhälsa
Hälsofrämjande och preventiv vård och omvårdnad i människans livsspann
Kommunikation
Personcentrerad vård
Vårdpedagogik
Intersektionella faktorer
Miljöns betydelse i relation till hälsa och ohälsa
Våld i nära relationer
Evidensbaserad kunskap
Diagnossystem med fokus på omvårdnad
Diskursetik
Lagar och författningar  
 
Moment 2: Medicinsk vetenskap: Farmakologi och läkemedelshantering
Allmän farmakologi
Läkemedelshantering
Läkemedelsberäkningar
Autonoma nervsystemets farmakologi
Läkemedelsbehandling vid smärta
Läkemedel vid infektionssjukdomar
Lagar och författningar

Moment 3: Medicinsk vetenskap: Klinisk bedömning, klinisk kemi och fysiologi
Klinisk kemi
Näringsfysiologi
Ven- och kapillärprovtagning

Moment 4: Omvårdnad: Fördjupning av teori och praktik i relation till människors grundläggande behov och resurser Verksamhetsförlagd utbildning 
Diskursetik med fokus på normkritik och människans rätt till respekt och integritet Hälsofrämjande och preventiv vård och omvårdnad i ett livsspann
Miljöns betydelse i relation till hälsa och ohälsa
Hållbar utveckling i vård och omvårdnad
Vårdmötet
Vårdpedagogik
Bedömning, genomförande, uppföljning och dokumentation av patienters kroppsliga och emotionella behov med stöd av omvårdnadsprocessen
Vårdhygien
Medicinsk teknik
Nutrition
Vätskestatus
Läkemedelshantering
Evidensbaserad omvårdnad
Informationssökning och kritisk granskning av forskning inom området
Aktuella lagar, författningar och säkerhetsföreskrifter
Professionellt förhållningssätt 


  
 


Genomförande
Kursens moment genomförs med integrerade arbetsformer som stödjer studentens förståelse, djupinlärning och självständighet, vilket sker genom kunskapssökning, problemlösning och kritisk reflektion med utgång från kursens mål. Studentens lärande stöds av föreläsningar, laborationer, seminarium, studieuppgifter enskilt och i grupp, egna studier och genomförande av VFU underhandledning.
Deltagande och genomförande av laborationer, seminarium, studieuppgifter och VFU är obligatoriskt.

Examination
Som betyg används en tregradig betygsskala; väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U). Betyg på verksamhetsförlagd utbildning är tvågradig; godkänd (G) eller underkänd (U). Kursens mål examineras med individuell skriftlig tentamen, skriftlig rapport, seminarium, praktiskt individuellt prov samt bedömning av yrkeskompetens under VFU. För att bli godkänd på hel kurs krävs godkänt betyg på alla delar och att obligatoriska moment är genomförda.

Övrigt
Denna kurs, innehållande moment med verksamhetsförlagd utbildning (VFU-moment), omfattas av Särskilda regler för Verksamhetsförlagd utbildning enligt prefektbeslut vid Institutionen för Hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet. 

Godkänt kursbetyg för denna kurs utgör särskild behörighet för kurser innehållande VFU och examensarbete.


Övergångsbestämmelser
Utbildningsplanen gäller från höstterminen 2018 för de studenter som då antas till utbildningen. Utbildningsledare och ämnesansvariga beslutar om individuella studieplaner för studenter som antagits till tidigare utbildningsplan och efter studieuppehåll återupptar studierna enligt nuvarande utbildningsplan. 

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna under första året efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för examination och sedan en gång per år ytterligare 2 år, baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Examinator
Carina Nilsson

Litteratur. Gäller från Vår 2020 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Almås, H., Stubberud, D-G., & Grønseth, R. (Red.). (Senaste uppl.). Klinisk omvårdnad, 1. Stockholm: Liber.
Almås, H., Stubberud, D-G., & Grønseth, R. (Red.). (Senaste uppl.). Klinisk omvårdnad, 2. Stockholm: Liber.
Bjurväng, A., Kjellberg, M., Rehle, H., & Åkesson, U. (Senaste uppl.) Klinisk kemi och klinisk fysiologi: analyser och undersökningar. Lund: Studentlittertur.
Boman, L., & Wikström, C. (Senaste uppl.). Medicinsk teknik: [teori, planering och genomförande]. Lund: Studentlitteratur.
Edberg, A-K., & Wijk, H. (Red.). (Senaste uppl.). Omvårdnadens grunder: Hälsa och ohälsa. Lund: Studentlitteratur.
Ehrenberg, A., & Wallin, L. (Red.). (Senaste uppl.). Omvårdnadens grunder: Ansvar och utveckling. Lund: Studentlitteratur.
Friberg, F., & Öhlen, J. (Red.). (Senaste uppl.). Omvårdnadens grunder: Perspektiv och förhållningssätt. Lund: Studentlitteratur.
Henriksson, O. & Lennermark, I. (Senaste uppl.). Värt att veta om vätskebalans: lärobok om vatten-, elektrolyt- och syra-basbalans. Lund: Studentlitteratur
Heise Löwgren, C. (Red.). (Senaste uppl.). Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvården. Stockholm: Liber. (Lagar och författningar kan även hämtas via nätet)
Henricson, M. (Red.). (Senaste uppl.). Vetenskaplig teori och metod, från idé till examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur.
ICN:s etiska kod för sjuksköterskor [Elektronisk resurs]. Svensk sjuksköterskeförening, Stockholm. Hämtad från https://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/publikationer/Etik/ICNs-Etiska-kod-for-sjukskoterskor/
Lindh, M., & Sahlqvist, L. (Senaste uppl.). Säker vård: att förebygga skador och felbehandlingar inom vård och omsorg. Stockholm: Natur & Kultur.
Lindskog, B.I., & Andrén-Sandberg, Å. (Senaste uppl.). Medicinsk terminologi. Stockholm: Norstedts Akademiska.
Nordeng, H., Nordeng, H., & Spigset, O. (Senaste uppl.). Farmakologi och läkemedelsanvändning. Lund: Studentlitteratur.
Olsen, L.A., & Hälleberg Nyman, M. (Senaste uppl.). Säker läkemedelsberäkning: dos, styrka, mängd. Stockholm: Natur & kultur.
Pellmer Wramner, K., Wramner, B., & Wramner, H. (senaste uppl.). Grundläggande folkhälsovetenskap. Stockholm: Liber.
Sandman, L., & Kjellström, S. (Senaste uppl.). Etikboken. Etik för vårdande yrken. Lund: Studentlitteratur.
Skolin, I. (Senaste uppl.). Näringslära för sjuksköterskor: teori och praktik. Lund: Studentlitteratur.
Socialstyrelsen . Att förebygga vårdrelaterade infektioner [Elektronisk resurs] : ett kunskapsunderlag. Stockholm: Socialstyrelsen.
Wiklund Gustin, L. (Senaste uppl.). Psykologi för sjuksköterskor. Lund: Studentlitteratur.
Vårdhandboken [Elektronisk resurs]. Hämtad från http://www.vardhandboken.se/


Sök böcker på biblioteket »

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap (HLV)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Seminarium med individuell skriftlig inlämningU G VG *3.00ObligatoriskH18
0002Tentamen FolkhälsaU G VG *3.00ObligatoriskH18
0003Tentamen FarmakologiU G VG *3.50ObligatoriskH18
0004Tentamen LäkemedelshanteringU G#1.00ObligatoriskH18
0005Tentamen LäkemedelsberäkningU G#0.50ObligatoriskH18
0006Tentamen Klinisk kemi och fysiologiU G VG *2.00ObligatoriskH18
0007Klinisk bedömningU G#0.50ObligatoriskH18
0009Bedömning av verksamhetsförlagd utbildningU G#7.50ObligatoriskH18
0010Praktiskt individuellt provU G#1.00ObligatoriskH19
0011LaborationerU G#0.50ObligatoriskH19