Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Omvårdnad: Vetenskaplig metod I 7,5 högskolepoäng

Nursing: Scientific methodology I
Grundnivå, O0094H
Version
Kursplan gäller: Höst 2022 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygsskala
U G VG *
Ämne
Omvårdnad
Ämnesgrupp (SCB)
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap
Ingår i huvudområde
Omvårdnad

Behörighet

Grundläggande behörighet samt kursen förutsätter kunskaper motsvarande: O0092H Omvårdnadens grunder, 15hp M0094H Grundläggande medicinsk vetenskap, 15hp O0093H Hälsofrämjande vård och omvårdnad, 22,5hp


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Kursens övergripande mål är att studenten ska förvärva kunskaper om huvudområdet omvårdnads vetenskapliga grund. Studenten ska efter genomgången kurs kunna beskriva betydelsen av omvårdnadsforskning utifrån patient-, närstående-, professions-, organisations- och samhällsperspektiv. Vidare ska studenten kunna värdera och reflektera över olika former av kunskap, samt formulera och besvara en vetenskaplig frågeställning baserat på identifierade omvårdnadsbehov i klinisk verksamhet och utifrån detta ge exempel på utvecklingsarbete enligt evidensbaserad metod.

 

Kunskap och förståelse
Studenten ska efter genomgången kurs kunna: 
- beskriva och förklara vetenskapsteoretiska perspektiv av relevans för omvårdnadsforskning
- beskriva olika former av kunskap, med fokus på evidensbaserad kunskap och motivera dess betydelse för omvårdnad
- beskriva sambandet mellan forskningsfråga och vetenskaplig design

 

Färdigheter och förmågor
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:
- formulera och motivera vetenskaplig frågeställning enligt evidensbaserad metod    
- tillämpa principer för ett akademiskt skrivande avseende språk, skrivregler och referenshantering

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska efter genomgången kurs kunna: 
- beskriva forskningsetiska principer och reflektera kritiskt över dess betydelse
- värdera och bedöma forskningsstudiers kvalitet

       


Kursinnehåll

Vetenskapsteori
Forskningsprocess
Evidensbaserad metod
Kvantitativ metod
Kvalitativ metod
Kvalitetsgranskning
Forskningsetik
Akademiskt skrivande


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursens moment genomförs med integrerade arbetsformer som stödjer studentens förståelse, djupinlärning och självständighet, vilket sker genom kunskapssökning, problemlösning och kritisk reflektion med utgång från kursens mål. Studentens lärande stöds av föreläsningar, laborationer, egna studier, studieuppgifter enskilt och i grupp samt seminarium.
Deltagande och genomförande av laborationer, seminarium och studieuppgifter är obligatoriskt.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Som betyg används en tregradig betygsskala; väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U). Kursens mål examineras med skriftlig rapport, tentamen och seminarium.
För att bli godkänd på hel kurs krävs godkänt betyg på alla delar och att obligatoriska moment är genomförda.

Övrigt
Godkänt kursbetyg för denna kurs utgör särskild behörighet för kurser innehållande VFU och examensarbete.

Övergångsbestämmelser
Utbildningsplanen gäller från höstterminen 2018 för de studenter som då antas till utbildningen. Utbildningsledare och ämnesansvariga beslutar om individuella studieplaner för studenter som antagits till tidigare utbildningsplan och efter studieuppehåll återupptar studierna enligt nuvarande utbildningsplan.

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna under första året efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för examination och sedan en gång per år ytterligare 2 år, baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Examinator
Birgitta Lindberg

Litteratur. Gäller från Vår 2019 Lp 3
Edberg, A-K., & Wijk, H. (Red.). (Senaste uppl.). Omvårdnadens grunder: Hälsa och ohälsa. Lund: Studentlitteratur.
Ehrenberg, A., & Wallin, L. (Red.). (Senaste uppl.). Omvårdnadens grunder: Ansvar och utveckling. Lund: Studentlitteratur.
Friberg, F., & Öhlen, J. (Red.). (Senaste uppl.). Omvårdnadens grunder: Perspektiv och förhållningssätt. Lund: Studentlitteratur.
Henricson, M. (Red.). (Senaste uppl.). Vetenskaplig teori och metod: Från idé till examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur.
Sandman, L., & Kjellström, S. (Senaste uppl.). Etikboken: Etik för vårdande yrken. Lund: Studentlitteratur.
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [Elektronisk resurs]. Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården: en handbok. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). Hämtad från http://www.sbu.se/sv/var_metod/

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Skriftlig inlämningsuppgiftU G VG *1.50ObligatoriskV19
0002LaborationU G#1.00ObligatoriskV19
0003SeminariumU G#1.50ObligatoriskV19
0004Skriftlig rapportU G VG *3.50ObligatoriskV19

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2018-02-15

Reviderad
av Anna Öqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik 2022-02-14