Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Handledning i vård, rehabilitering och omsorgsarbete 7,5 Högskolepoäng

Supervision in care, rehabilitation and care work
Grundnivå, O0095H
Version
Kursplan gäller: Vår 2018 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Hälsopedagogik
Ämnesgrupp (SCB)
Pedagogik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande behörighet samt Examen från minst 3-årig hälso-sjukvårdsutbildning (såsom fysioterapeut, arbetsterapeut, sjuksköterska, röntgensjuksköterska, biomedicinsk analytiker, dietist, logoped eller liknande).


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten med en vetenskaplig förankring, utifrån gällande lagar och förordningar med ett etiskt synsätt, kunna: 

- Förklara pedagogiska teorier och dess inverkan på mötet mellan handledare och studenter i verksamhetsförlagd utbildning. 
- Förklara och jämföra olika modeller och dess konsekvenser för handledning. 

- Reflektera över motivationens betydelse vid handledning.
- Reflektera över och utifrån en pedagogisk grundsyn bedöma sin egen roll och sitt eget perspektiv på handledning. 
- Beskriva reflektionens betydelse för lärande i VFU.


Kursinnehåll
- Pedagogiska teorier
- Modeller för handledning
- Motiverande samtal vid handledning
- Professionsetik och yrkesetiska riktlinjer

Genomförande
Utbildningen är utformad som en distansutbildning och genomförs på kvartsfart. Kursen är fristående. Kursen bygger på studentens tidigare erfarenheter och aktiva kunskapssökande. Undervisning och lärande sker genom egna studier, studieuppgifter och seminarier. Föreläsningar ges inom valda kursavsnitt.

Kurskrav: obligatoriskt deltagande vid seminarier och examinationsseminarier.


Examination
Skriftlig rapport och seminarium.

Övrigt
Kursen ges på grundnivå. Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.

Examinator
Åsa Nilsson

Litteratur. Gäller från Vår 2018 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Bie, K. (2009). Reflektionshandboken. Malmö: Gleerups utbildning AB.
Christoffersen, S. A. (red) (2017). Professionsetik (2 uppl). Malmö: Gleerups utbildning AB.
Holm Ivarsson, B. (2016). MI - motiverande samtal: praktisk handbok för hälso-och sjukvården : [tobak, matvanor, fysisk aktivitet, alkohol, samtal med personer med kognitiva svårigheter, samtal i psykiatrin]. (3. [omarb. och utökad uppl.) Stockholm: Gothia fortbildning.
Holm Ivarsson, B., Ortiz, L. & Wirbing, P. (2016). MI - motiverande samtal: praktisk handbok för socialt arbete. (3. uppl.) Stockholm: Gothia fortbildning.
Holm Ivarsson, B. (2013). MI - motiverande samtal: praktisk handbok för äldreomsorg: biståndsbedömning, genomförandeplanering, livsstilssamtal, samtal med personer med demens, anhörigsamtal. (1. uppl.) Stockholm: Gothia. Någon av dessa tre gulmarkerade.
Lauvås, H., & Handal, G., (2015). Handledning och praktisk yrkesteori. (3., uppdaterade uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Mogensen, E., Thorell Ekstrand, I., & Löfmark, A. (2010): Klinisk utbildning I högskolan – perspektiv och utveckling. Lund: Studentlitteratur. Ev.ref.litteratur


Vetenskapliga artiklar och avhandlingar tillkommer.

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Studieuppgift med seminarium1.5TG U G#
0002Studieuppgit med seminrium4.5TG U G VG
0003Skriftlig rapport och seminrium1.5TG U G#

Kursplanen fastställd

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2018-02-01