Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Omvårdnadens organisation och ledarskap 7,5 högskolepoäng

Organisation and leadership in nursing care
Grundnivå, O0098H
Version
Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 4 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G VG
Ämne
Omvårdnad
Ämnesgrupp (SCB)
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet samt kursen förutsätter kunskaper motsvarande: O0092H Omvårdnadens grunder, 15hp M0094H Grundläggande medicinsk vetenskap, 15hp O0093H Hälsofrämjande vård och omvårdnad, 22,5hp O0094H Omvårdnad: Vetenskaplig metod I, 7,5hp O0096H Vård och omvårdnad vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd, 30hp


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kursens övergripande mål är att studenten ska förvärva kunskap om sjuksköterskans ansvar att planera, leda och utveckla omvårdnaden. Studenten ska inhämta kunskap om vårdens organisation och styrning för att kunna utveckla och förbättra vården. Studenten ska också kunna kritiskt reflektera över personlig och professionell utveckling och dess betydelse för ett etiskt och professionellt förhållningssätt. 

Moment 1: Ledarskap och organisation
Moment 2: Personlig och professionell utveckling 

Moment 1: Ledarskap och organisation

Kunskap och förståelse
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

 • beskriva metoder för att utveckla och förbättra vården
 • förklara organisatoriska förutsättningar för en hållbar arbetsmiljö och god omvårdnad
 • förklara och redogöra för förutsättningar, modeller, lagar och författningar av betydelse för vårdens styrning och ledning 

Färdigheter och förmågor
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

 • identifiera behov av, och föreslå, förändringar som bidrar till kvalitet och säker vård
 • identifiera behov av, och föreslå förändringar som bidrar till en hållbar arbetsmiljö
 • visa på förståelse för vårdkulturens betydelse för omvårdnadsarbetet 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

 •  förstå sjuksköterskans ansvar för kvalitet och säker vård 

Moment 2: Personlig och professionell utveckling

Kunskap och förståelse
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

 • definiera och redogöra för sjuksköterskans kompetensområde och ansvar
 • redogöra för teorier och begrepp för att hantera krav och konflikter som sjuksköterska 

Färdigheter och förmåga
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:  

 • reflektera över och argumentera för sjuksköterskans ansvar att leda omvårdnadsarbetet
 • identifiera och tillämpa strategier för att kunna hantera krav och konflikter som sjuksköterska  

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

 • förstå sjuksköterskans ansvar för att leda och organisera vården i samverkan med andra professioner
 • visa självkännedom, normmedvetenhet och förmåga att identifiera behov av att fortlöpande utveckla sin kompetens
 • Identifiera tecken på moralisk och/eller etisk stress hos vårdpersonal och kunna föreslå åtgärder

Kursinnehåll
Moment 1: Ledarskap och organisation
 

Förbättringskunskap
Arbetsmiljö
Säker vård
Organisationsmodeller
Vårdkultur
Ledarskap
Lagar och författningar 

Moment 2: Personlig och professionell utveckling

Sjuksköterskans ansvar
Konflikthantering
Teamsamverkan
Moralisk och etisk stress
Normmedvetenhet
Lagar och författningar


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen genomförs med individuella studier, föreläsningar, studieuppgifter och seminarier. Studieuppgifter och seminarier är obligatoriska.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Som betyg används en tregradig betygsskala; väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U).
Kursens mål examineras med individuell skriftlig tentamen, litteraturseminarium och seminarium.
För att bli godkänd på hel kurs krävs godkänt betyg på alla delar och att obligatoriska moment är genomförda.

Övrigt
Godkänt kursbetyg för denna kurs utgör särskild behörighet för kurser innehållande VFU och examensarbete.

Övergångsbestämmelser
Utbildningsplanen gäller från höstterminen 2018 för de studenter som då antas till utbildningen. Utbildningsledare och ämnesansvariga beslutar om individuella studieplaner för studenter som antagits till tidigare utbildningsplan och efter studieuppehåll återupptar studierna enligt nuvarande utbildningsplan. 

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna under första året efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för examination och sedan en gång per år ytterligare 2 år, baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Examinator
Eva Lindgren

Litteratur. Gäller från Vår 2022 Lp 4 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Arbetsmiljölagen. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/arbetsmiljolag-19771160_sfs-1977-1160
Dahlborg-Lyckhage, E. Lyckhage, G. & Tengelin, E. (senaste uppl.). Jämlik vård. Normmedvetna perspektiv. Lund: Studentlitteratur.
Ehrenberg, A. & Wallin, L. (Red.). (senaste uppl.). Omvårdnadens grunder: Ansvar och utveckling. Lund: Studentlitteratur.
Friberg, F. & Öhlen, J. (Red.). (senaste uppl.). Omvårdnadens grunder: Perspektiv och förhållningssätt. Lund: Studentlitteratur.
Heise Löwgren, C. (Red.). (senaste uppl.). Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvården. Stockholm: Liber. (Lagar och författningar kan även hämtas via nätet)
Lundin, K. & Sandström, B. (senaste uppl.). Ledarskap inom vård och omsorg. Lund: Studentlitteratur.
Risberg, A. Risberg C. & Risberg, D. (senaste uppl.). Stress, prestation & återhämtning. Örnsköldsvik: Kunskap till hälsa.
Sandman, L., & Kjellström, S. (senaste uppl.). Etikboken. Etik för vårdande yrken. Lund: Studentlitteratur.
Wiklund Gustin, L. (senaste uppl.). Psykologi för sjuksköterskor. Lund: Studentlitteratur.


Artiklar och skrifter från SSF tillkommer

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Individuell skriftlig tentamenU G VG5.00ObligatoriskV20
0002LitteraturseminariumU G#1.50ObligatoriskV20
0003SeminariumU G#1.00ObligatoriskV20

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik 2021-02-15

Reviderad
av Anna Öqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik 2021-12-28