Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Teknik i omvårdnad 7,5 högskolepoäng

Technology in Nursing
Grundnivå, O0099H
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G VG
Ämne
Omvårdnad
Ämnesgrupp (SCB)
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet samt kursen förutsätter kunskaper motsvarande: O0092H Omvårdnadens grunder, 15hp M0094H Grundläggande medicinsk vetenskap, 15hp O0093H Hälsofrämjande vård och omvårdnad, 22,5hp O0094H Omvårdnad: Vetenskaplig metod I, 7,5hp O0096H Vård och omvårdnad vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd, 30hp O0097H Vård och omvårdnad vid psykisk ohälsa, 15hp O0098H Omvårdnadens organisation och ledarskap, 7,5hp


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kursens övergripande mål är att studenten ska förvärva kunskap om samspelet mellan människa, teknik och omvårdnad. Studenten ska vidare inhämta kunskap om teknikens påverkan på relationer mellan patient, närstående och vårdteam, samt kunna föra ett etiskt resonemang kring förhållandet mellan människa och teknik. Dessutom ska studenten inhämta fördjupad kunskap om patientsäkert arbetssätt i användandet av medicinteknisk utrustning. Studenten ska ha inhämtat fördjupad kunskap om informatik och dess användningsområden.

Kunskap och förståelse 
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

  • Förklara centrala begrepp för teknik i omvårdnad
  • Förklara begreppet informatik och dess användningsområden
  • Tillämpa lagar och författningar som berör informatik, medicinsk teknisk utrustning och medicinska gaser
  • Kunna inhämta fördjupad kunskap om handhavande av medicinteknisk utrustning på ett patientsäkert sätt[

Färdigheter och förmågor 
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

  • Identifiera områden inom omvårdnad där teknik är tillämpbar
  • Planera ett utvecklingsarbete utifrån ett helhetsperspektiv på människa, miljö och jämställdhet inom kontexten omvårdnad och teknik
  • Kunna kommunicera med hjälp av beslutsstöd och/eller tekniska kommunikationshjälpmedel

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

  • Visa förståelse för hur teknikanvändning kan påverka omvårdnaden
  • Värdera och bedöma säkerhetsaspekter i relation till patient och teknik
  • Förklara betydelsen av ett etiskt resonemang kring förhållandet människa och teknik, samt reflektera över jämställdhet och jämlikhet i relation till detta

Kursinnehåll
Begrepp inom teknik i omvårdnad
Samspel mellan människa, teknik och omvårdnad
Aktuella lagar och författningar som reglerar användandet av teknik i vården
Etiska överväganden inom teknik i omvårdnad
Jämställdhet
Medicinteknisk utrustning
Medicinska bilder
Säker vård
Digitalisering
Informatik och dess användningsområden
Kommunikation med beslutsstöd/ tekniska kommunikationshjälpmedel
Utvecklingsarbete inom teknik i omvårdnad

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Lärande i kursen sker genom egna studier, studieuppgifter, seminarier, simulering föreläsningar och laborationer. Deltagande i seminarier, föreläsningar, laborationer och simulering är obligatoriskt

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Som betyg används en tregradig betygsskala; väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U).

Kursens mål examineras med seminarier, laborationer, simulering samt skriftlig individuell rapport.
För att bli godkänd på hel kurs krävs godkänt betyg på alla delar och att obligatoriska moment är genomförda.


Övrigt
Godkänt kursbetyg för denna kurs utgör särskild behörighet för kurser innehållande VFU och examensarbete.

Övergångsbestämmelser
Utbildningsplanen gäller från höstterminen 2018 för de studenter som då antas till utbildningen. Utbildningsledare och ämnesansvariga beslutar om individuella studieplaner för studenter som antagits till tidigare utbildningsplan och efter studieuppehåll återupptar studierna enligt nuvarande utbildningsplan. 

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna under första året efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för examination och sedan en gång per år ytterligare 2 år, baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Examinator
Annette Johansson

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Ehrenberg, A. & Wallin, L. (senaste upplagan). Omvårdnadens grunder - ansvar och utveckling. Lund: Studentlitteratur.
Heise, Löwgren, C. (senaste upplagan). Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvård. Stockholm: Liber. (Lagar och författningar kan även hämtas via nätet).
ICN:s etiska kod för sjuksköterskor [Elektronisk resurs]. Svensk sjuksköterskeförening, Stockholm. Hämtad från https://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/publikationer/Etik/ICNs-Etiska-kod-for-sjukskoterskor/
Linden, M. & Öberg, P.Å. (senaste upplagan). Jacobsons teknik i praktisk sjukvård. Lund: Studentlitteratur.
Martin, L. (2018). Informatik i vården. Lund: Studentlitteratur.
Vårdhandboken [Elektronisk resurs]. Hämtad från http://www.vardhandboken.se/Sök böcker på biblioteket »

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Individuell skriftlig rapport med efterföljande seminariumU G VG4.00ObligatoriskV20
0002PM och seminarium (utvecklingsarbete)U G#1.00ObligatoriskV20
0003LaborationerU G#1.00ObligatoriskV20
0004SimuleringU G#0.50ObligatoriskV20
0006PM och seminarium (Telefonrådgivning)U G#1.00ObligatoriskH21

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2020-02-21

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik 2021-02-15