KURSPLAN

Teknik i omvårdnad 7,5 högskolepoäng

Technology in Nursing
Grundnivå, O0099H
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2019-02-15

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G VG
Ämne
Omvårdnad
Ämnesgrupp (SCB)
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet samt O0092H Omvårdnadens grunder, 15hp M0094H Grundläggande medicinsk vetenskap, 15hp O0093H Hälsofrämjande vård och omvårdnad, 22,5hp O0094H Omvårdnad: Vetenskaplig metod I, 7,5hp O0096H Vård och omvårdnad vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd, 30hp O0097H Vård och omvårdnad vid psykisk ohälsa, 15hp O0098H Omvårdnadens organisation och ledarskap, 7,5hp


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kursens övergripande mål är att studenten ska förvärva kunskap om samspelet mellan människa, teknik och omvårdnad. Studenten ska vidare inhämta kunskap om teknikens påverkan på relationer mellan patient, närstående och vårdteam, samt kunna föra ett etiskt resonemang kring förhållandet mellan människa och teknik. Dessutom ska studenten kunna tillämpa ett patientsäkert arbetssätt i användandet av medicinteknisk utrustning. Studenten ska ha inhämtat fördjupad kunskap om informatik och dess användningsområden. 

Kunskap och förståelse 
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

  • Förklara centrala begrepp för teknik i omvårdnad
  • Förklara begreppet informatik och dess användningsområden
  • Tillämpa lagar och författningar som berör informatik, medicinsk teknisk utrustning och medicinska gaser 

Färdigheter och förmågor 
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

  • Identifiera områden inom omvårdnad där teknik är tillämpbar
  • Planera ett utvecklingsarbete utifrån ett helhetsperspektiv på människa och miljö inom kontexten omvårdnad och teknik
  • Kunna kommunicera med hjälp av beslutsstöd
  • Handha medicinteknisk utrustning på ett patientsäkert sätt 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

  • Visa förståelse för hur teknikanvändning kan påverka omvårdanden
  • Värdera och bedöma säkerhetsaspekter i relation till patient och teknik
  • Förklara betydelsen av ett etiskt resonemang kring förhållandet människa och teknik.

Kursinnehåll
Centrala begrepp inom teknik i omvårdnad
Samspel mellan människa, teknik och omvårdnad
Aktuella lagar och författningar som reglerar användandet av teknik i vården
Etiska överväganden inom teknik i omvårdnad
Medicinteknisk utrustning
Säker vård
Digitalisering
Informatik och dess användningsområden
Kommunikation med beslutsstöd
Utvecklingsarbete inom teknik i omvårdnad

Genomförande
Lärande i kursen sker genom egna studier, studieuppgifter, seminarier, föreläsningar, laborationer. Deltagande i seminarier och laborationer är obligatoriskt.

Examination
Som betyg används en tregradig betygsskala; väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U). 

Kursens mål examineras med seminarier, laborationer samt skriftlig individuell rapport.
För att bli godkänd på hel kurs krävs godkänt betyg på alla delar och att obligatoriska moment är genomförda.


Övrigt
Godkänt kursbetyg för denna kurs utgör särskild behörighet för kurser innehållande VFU och examensarbete.

Övergångsbestämmelser
Utbildningsplanen gäller från höstterminen 2018 för de studenter som då antas till utbildningen. Utbildningsledare och ämnesansvariga beslutar om individuella studieplaner för studenter som antagits till tidigare utbildningsplan och efter studieuppehåll återupptar studierna enligt nuvarande utbildningsplan. 

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna under första året efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för examination och sedan en gång per år ytterligare 2 år, baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Examinator
Annette Johansson

Litteratur. Gäller från Vår 2020 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
a

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap (HLV)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Individuell skriftlig rapport med efterföljande seminariumU G VG4.00ObligatoriskV20
0002PM och seminarium (utvecklingsarbete)U G#1.00ObligatoriskV20
0003LaborationerU G#1.00ObligatoriskV20
0004SimuleringU G#0.50ObligatoriskV20
0005SeminariumU G#1.00ObligatoriskV20