Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Vård och omvårdnad av äldre 15 högskolepoäng

Care and nursing care of elderly
Grundnivå, O0104H
Version
Kursplan gäller: Vår 2021 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G#
Ämne
Omvårdnad
Ämnesgrupp (SCB)
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kursen kräver följande godkända kurser eller prov. O0092H Omvårdnadens grunder, 15hp M0094H Grundläggande medicinsk vetenskap, 15hp O0093H Hälsofrämjande vård och omvårdnad, 22,5hp O0094H Omvårdnad: Vetenskaplig metod I, 7,5hp O0096H Vård och omvårdnad vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd, 30hp O0097H Vård och omvårdnad vid psykisk ohälsa, godkänd modul 0010 verksamhetsförlagd utbildning inkl. seminarium Omvårdnad Kursen förutsätter dessutom kunskaper motsvarande. O0097H Vård och omvårdnad vid psykisk ohälsa, 15hp O0098H Omvårdnadens organisation och ledarskap, 7,5hp O0099H Teknik i omvårdnad, 7,5hp O0103H Omvårdnad: Vetenskaplig metod II, 7,5hp


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kursens övergripande mål är att studenten ska förvärva fördjupade kunskaper och förmågor om vård och omvårdnad av den äldre personen, samt kunna omsätta detta i omvårdnadshandlingar. Studenten ska kunna argumentera för betydelsen av att främja ett värdigt liv för den äldre personen. Studenten ska efter genomgången kurs utifrån ett etiskt förhållningssätt och med helhetssyn kunna möta äldre personer med komplexa omvårdnadsbehov. 

Moment 1: Geriatriska sjukdomstillstånd och behandling

Kunskap och förståelse

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

 • redogöra för det normala åldrandet och hur det påverkar den äldre personen vid sjukdom och läkemedelsbehandling
 • förstå betydelsen av sjukdom och behandling hos den äldre personen
 • förklara bakomliggande etiologi och patofysiologi vid demenssjukdomar, yrsel, Parkinsons sjukdom, osteoporos och konfusion
 • redogöra för utredning och behandling vid vanligt förekommande geriatriska sjukdomar och vid psykisk ohälsa hos den äldre personen
 • beskriva döendeprocessen hos den äldre personen

Färdighet och förmågor

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

 • identifiera symptom och förstå komplexa symptombilder vid olika sjukdomstillstånd för att kunna förstå vilka patientkontroller som bör göras samt när åtgärder bör vidtas

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

 • reflektera över vad multisjukdom kan innebära för den äldre patienten och närstående
 • reflektera över vad vård i livet slut innebär för den äldre personen och dennes närstående


Moment 2: Omvårdnad i relation till vård av äldre personer

Kunskap och förståelse

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

 • förstå och kritiskt bearbeta teoretiska perspektiv om åldrandet
 • jämföra och värdera olika perspektiv på åldrande av betydelse
 • motivera betydelsen av att främja ett värdigt liv för den äldre personen
 • redogöra för den friska äldre personens behov och hur hälsa kan främjas
 • redogöra för miljöns betydelse för behov och resurser av omvårdnad hos den äldre personen
 • förstå komplexiteten i den äldre personens behov och kunna argumentera för stödjande åtgärder, inklusive hur digitala resurser kan användas
 • identifiera aktuell forskning och motivera utvecklingsarbete inom vård av äldre
 • förstå fenomenet samvetsstress och dess implikationer i det dagliga arbetet

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

 • reflektera över intersektionella aspekter och vårdkulturens betydelse för en värdig och jämlik/jämställd vård
 • värdera och motivera vad som kännetecknar värdig vård och hur värdigheten kan stärkas hos äldre personer
 • reflektera över risken för och förekomsten av våld inom äldrevård samt hur detta kan förebyggas och åtgärdas
 • reflektera över behov av närhet och värderingar kring sexualitet hos äldre personer


Moment 3: Fördjupning av teori och praktik i relation till vård och omvårdnad av äldre personer

Kunskap och förståelse

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

 • förstå förutsättningarna för sjuksköterskans ledarskap och motivera dess betydelse för vården av äldre personer
 • identifiera och tillämpa gällande lagar och förordningar  

Färdighet och förmågor

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

 • tillämpa och dokumentera omvårdnadsprocessens samtliga steg
 • ansvara för att systematiskt leda, planera, prioritera, fördela och samordna omvårdnadsarbetet i samverkan med andra yrkesgrupper
 • identifiera, initiera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande och förebyggande omvårdnadsåtgärder för den äldre personen med stöd av omvårdnadsprocessen
 • planera och genomföra vanligt förekommande undersökningar, behandlingar och omvårdnadsåtgärder på ett patientsäkert sätt i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet
 • planera och genomföra samtal med närstående i syfte att främja delaktighet och en tillitsfull omvårdnadsrelation med den äldre personen  och dennes närstående
 • hantera läkemedel på ett adekvat sätt samt kunna ge anpassad information till den äldre personen och dennes närstående om läkemedlets effekter och biverkningar
 • leda omvårdnadsarbetet och föreslå förbättringar för att främja äldre personers hälsa


V ärderingsförmåga och förhållningssätt

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

 • kritiskt reflektera över möjligheten till jämställdhet och jämlikhet för äldre personer och deras närstående ur ett samhällsperspektiv
 • utifrån helhetssyn vårda och skapa delaktighet för den äldre personen och dennes närstående utifrån relevanta samhälleliga och etiska aspekter med beaktande av de mänskliga rättigheterna
 • identifiera och ge förslag till förbättringsområden för att främja ett preventivt förhållningssätt i syfte att stärka den äldres hälsa
 • värdera och använda evidens och erfarenhetsbaserad kunskap
 • reflektera och utveckla sin egen självkännedom och empatisk förmåga för att främja den äldre personens och närståendes autonomi, integritet och värdighet
 • kritiskt reflektera över egen förmåga och identifiera behov av ytterligare kunskap för att fortlöpande kunna utveckla sin kompetens inom vård och omvårdnad av äldre

Kursinnehåll
Moment 1: Geriatriska sjukdomstillstånd och behandling
Moment 2: Omvårdnad i relation till vård av äldre personer
Moment 3: Fördjupning av teori och praktik i relation till omvårdnad vid vård av äldre

Moment 1: Geriatriska sjukdomstillstånd och behandling

Att leva med en åldrande kropp
Geriatriska sjukdomstillstånd
Specifik farmakologi
Behandling vid geriatriska sjukdomar
Psykisk ohälsa hos äldre personer
Den normala döden och vård i livets slut

Moment 2: Omvårdnad i relation till vård av äldre personer

Teoretiska perspektiv om åldrandet
Hemsjukvård
Värdigt liv
Jämlik/jämställd vård
Läkemedelshantering och läkemedelsberäkning
Vårdkultur
Våld inom äldrevård
Sexuell hälsa
Utvecklingsarbete
Samvetsstress  

Moment 3: Fördjupning av teori och praktik i relation till omvårdnad vid vård av äldre

Omvårdnadsprocessens samtliga faser
Ledning, planering och prioritering av vårdarbetet
Säker vård
Lagar och författningar


Genomförande
Kursens moment genomförs med integrerade arbetsformer som stödjer studentens förståelse, djupinlärning och självständighet, vilket sker genom kunskapssökning, problemlösning och kritisk reflektion med utgång från kursens mål. Studentens lärande stöds av föreläsningar, laborationer, seminarier, simulering, studieuppgifter enskilt och i grupp, egna studier och genomförande av VFU under handledning. Deltagande och genomförande av laborationer, seminarier, simulering, studieuppgifter och VFU är obligatoriskt.

Examination
Som betyg används en tvågradig betygsskala; godkänd (G) eller underkänd (U). Kursens mål examineras med individuell tentamen, seminarier samt bedömning av yrkeskompetens under VFU. För att bli godkänd på hel kurs krävs godkänt betyg på alla delar och att obligatoriska moment är genomförda

Övrigt
Denna kurs, innehållande moment med verksamhetsförlagd utbildning (VFU-moment), omfattas av Särskilda regler för Verksamhetsförlagd utbildning enligt prefektbeslut vid Institutionen för Hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet. Godkänt kursbetyg för denna kurs utgör särskild behörighet för kurser innehållande VFU och examensarbete. 

Särskild behörighet innebär att samtliga behörighetsgivande kurser ska ha godkända kursbetyg. 
 
De absoluta förkunskapskraven (Särskild behörighet) ska när VFU-perioden är förlagt: 1) till Lp1 vara uppfyllda senast tentamensperioden Lp 4, 2) till Lp 3 vara uppfyllda senast tentamensperioden Lp 1.  


Övergångsbestämmelser
Utbildningsplanen gäller från höstterminen 2018 för de studenter som då antas till utbildningen. Utbildningsledare och ämnesansvariga beslutar om individuella utbildningsplaner för studenter som antagits till tidigare utbildningsplan och efter studieuppehåll återupptar studierna enligt nuvarande utbildningsplan. 

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna under första året efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för examination och sedan en gång per år ytterligare 2 år, baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Examinator
Catharina Melander

Litteratur. Gäller från Vår 2021 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Blomqvist, K., Edberg, A., Ernsth Bravell, M., & Wijk, H. (Red.) (Senaste uppl.). Omvårdnad & äldre. Lund: Studentlitteratur.
Edberg, A-K., & Wijk, H. (Red.). (Senaste uppl.). Omvårdnadens grunder: Hälsa och ohälsa. Lund: Studentlitteratur.
Ehrenberg, A., & Wallin, L. (Red.). (Senaste uppl.). Omvårdnadens grunder: Ansvar och utveckling. Lund: Studentlitteratur.
Friberg, F., & Öhlen, J. (Red.). (Senaste uppl.). Omvårdnadens grunder: Perspektiv och förhållningssätt. Lund: Studentlitteratur.
Heise Löwgren, C. (Red.). (senaste uppl.). Författningshandbok. För personal inom hälso- och sjukvård. Stockholm: Liber. (Lagar och författningar kan även hämtas via nätet)
Wahlund, L. (2020). Geriatrikboken. Stockholm: Liber.
Förteckning över vetenskapliga artiklar finns i Canvas.

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Bedömning av verksamhetsförlagd utbildningU G#9.00ObligatoriskH20
0002Simulering OmvårdnadU G#0.50ObligatoriskH20
0003Simulering Medicinsk vetenskapU G#0.50ObligatoriskH20
0004Seminarium Medicinsk vetenskapU G#0.50ObligatoriskH20
0005Seminarium med individuell skriftlig inlämning OmvårdnadU G#1.00ObligatoriskH20
0006Seminarium OmvårdnadU G#0.50ObligatoriskH20
0007Seminarium Medicinsk vetenskapU G#0.50ObligatoriskH20
0008Skriftlig inlämningsuppgift OmvårdnadU G#0.50ObligatoriskH20
0009Tentamen Medicinsk vetenskapU G#2.00ObligatoriskH20

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2020-02-21

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2020-06-18