Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Omvårdnad: Examensarbete 15 högskolepoäng

Nursing: Thesis
Grundnivå, O0106H
Version
Kursplan gäller: Vår 2021 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2E
Betygskala
U G VG
Ämne
Omvårdnad
Ämnesgrupp (SCB)
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet samt kursen kräver följande godkända kurser eller moduler: O0092H Omvårdnadens grunder, 15hp M0094H Grundläggande medicinsk vetenskap, 15hp O0093H Hälsofrämjande vård och omvårdnad, 22,5hp O0094H Omvårdnad: Vetenskaplig metod I, 7,5hp O0096H Vård och omvårdnad vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd, 30hp O0097H Vård och omvårdnad vid psykisk ohälsa, 15hp O0098H Omvårdnadens organisation och ledarskap, 7,5hp O0099H Teknik i omvårdnad, 7,5hp Kursen förutsätter dessutom kunskaper motsvarande. O0103H Omvårdnad: Vetenskaplig metod II, 7,5hp O0104H Vård och omvårdnad av äldre, 15hp O0105H Vård och omvårdnad vid akuta sjukdomstillstånd, 7,5hp


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kursens övergripande mål innebär att studenten planerar, genomför och dokumenterar ett vetenskapligt arbete inom huvudområdet omvårdnad. Det vetenskapliga arbetet ska vara systematiskt och logiskt genomfört, samt följa ett vetenskapligt arbetssätt och vara genomfört inom givna tidsramar. Studenten ska efter genomgången kurs ha fördjupat sina kunskaper om vetenskap och tillämpliga metoder, för att systematiskt kunna söka, samla in och analysera data, samt kritiskt värdera forskning. 

Kunskap och förståelse

Studenten skall efter avslutad kurs kunna:

 • identifiera och problematisera ett valt område inom omvårdnad
 • formulera en vetenskaplig frågeställning och/eller syfte relevant för omvårdnad
 • förstå och reflektera över bärande begrepp och teoriers betydelse i relation för omvårdnad  

Färdighet och förmåga

Studenten skall efter avslutad kurs kunna:

 • självständigt planera, genomföra och dokumentera ett vetenskapligt arbete
 • beskriva och argumentera för val av design och metoder i relation till syftet
 • genomföra systematiska databassökningar
 • kritiskt granska och värdera vetenskapliga studier
 • redogöra för den kliniska betydelsen av det egna examensarbetet och föreslå vidare forskning
 • tillämpa ett vetenskapligt skrivande som följer vedertagna krav på formalia och korrekt referensteknik
 • muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Studenten skall efter avslutad kurs kunna:

 • genomföra kritisk granskning och argumentera för förslag till förändringar av andras examensarbeten, samt självständigt försvara sitt eget arbete
 • visa medvetenhet om relevanta forskningsetiska principer och insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används

Kursinnehåll
Planera, genomföra och dokumentera ett vetenskapligt arbete
Systematisk databassökning
Kritisk granskning och analys av insamlad data
Forskningsetiska reflektioner
Opponent- och respondentskap

Genomförande
Kursen genomförs som ett självständigt vetenskapligt arbete med obligatorisk handledning. Studenterna arbetar i par. Regelbundna seminarier som följer arbetsprocessen ingår i kursen. Handledare utses av institutionen. Närvaro är obligatorisk vid seminarierna.

Examination
Som betyg används en tregradig betygsskala; väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U). Kursens mål examineras med en skriftlig rapport och seminarium med opponent-/respondentskap. För att bli godkänd på hel kurs krävs godkänt betyg och att obligatoriska moment är genomförda.

Övrigt
Förkunskapskraven till kursen ska vara fullgjorda senast sista vardagen innan läsperioden med examensarbeteskursen startar.

Övergångsbestämmelser
Utbildningsplanen gäller från höstterminen 2018 för de studenter som då antas till utbildningen. Utbildningsledare och ämnesansvariga beslutar om individuella utbildningsplaner för studenter som antagits till tidigare utbildningsplan och efter studieuppehåll återupptar studierna enligt nuvarande utbildningsplan. 

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna under första året efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för examination och sedan en gång per år ytterligare 2 år, baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Examinator
Birgitta Lindberg

Litteratur. Gäller från Vår 2021 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
.

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap (HLV)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001ExamensarbeteU G VG15.00ObligatoriskV21Ja

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) » 
Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2020-02-21

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2020-02-21