Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Återhämtningsinriktat arbetssätt i psykiatrisk vård II 7,5 högskolepoäng

Recovery-oriented practice in psychiatric care II
Grundnivå, O0108H
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG
Ämne
Omvårdnad
Ämnesgrupp (SCB)
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs Återhämtningsinriktat arbetssätt i psykiatrisk vård I


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:
 • identifiera, kontrastera och kritisera egna värderingar och attityder i förhållande till psykisk ohälsa och psykiatrisk vård
 • beskriva och reflektera över faktorer som underlättar och försvårar ett återhämtningsinriktat arbetssätt i psykiatrisk vård
 • redogöra för reflektionens betydelse samt identifiera förutsättningar för lärande i vårdarbete
 • redogöra för metoder och principer för hållbart förändringsarbete i psykiatrisk vård
 • identifiera hinder och möjligheter för återhämtningsfokuserad förändring i psykiatrisk vård med fokus på vårdarbetets struktur, kultur och innehåll

Kursinnehåll
 • Reflekterande arbetssätt
 • Vårdkultur och förhållningssätt i psykiatriska verksamheter
 • Etik med fokus på moraliskt ansvar
 • Samskapad vård
 • Återhämtningsfokuserat förändringsarbete
 • Lagstiftning och rättigheter av betydelse för psykiatrisk vård

Genomförande
Undervisning och lärande sker genom egna studier, föreläsningar, studieuppgifter och seminarier. Kursen är nätbaserad utan fysiska träffar.

Examination
Skriftlig inlämningsuppgift med seminarium.
För godkänd kurs krävs att kursens alla delar är genomgångna och godkända.

Övrigt
Kursen ges på grundnivå. Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.

Examinator
Git-Marie Ejneborn-Looi

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
*Andersson, G. Bülow, P., Denhov, A., & Topor, A. (2016). Från patient till person: om allvarliga psykiska problem - vardag, vård och stöd. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
*Gabrielsson, S. & Ejneborn Looi, G. (2018). Bemötande i psykiatrin: möten som främjar återhämtning. (1. uppl.). Stockholm: Gothia fortbildning.
Gabrielsson, S., & Looi, GME. (2019). Reflekterande arbetssätt i psykiatrisk vård. I I. Skärsäter & L. Wiklund-Gustin (Red.), Omvårdnad vid psykisk ohälsa – på grundutbildningsnivå (sid. 587-601). Lund: Studentlitteratur.
*Mellgren, Z. & Lundin, L. (2012). Psykiska funktionshinder: stöd och hjälp vid kognitiva funktionsnedsättningar. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Åkerman, S. (2020). Ärr för livet (1. uppl.). Stockholm: Natur & Kultur

Artiklar och avhandlingar tillkommer

*Boken har använts i tidigare kurs

Sök böcker på biblioteket »

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Seminarium IU G#2.00ObligatoriskH20
0002Seminarium IIU G#2.00ObligatoriskH20
0003Skriftlig inlämning och seminariumU G VG3.50ObligatoriskH20

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2020-02-21

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2020-06-18