Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Vård och omvårdnad av äldre personer, VFU 12 högskolepoäng

Care and nursing care of elderly people, Clinical education
Grundnivå, O0114H
Version
Kursplan gäller: Höst 2022 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygsskala
U G#
Ämne
Omvårdnad
Ämnesgrupp (SCB)
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande behörighet samt Treårig eftergymnasial sjuksköterskeutbildning från land utanför EU/EES samt Schweiz, av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för sjuksköterskor. Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E. Samt att kursen förutsätter kunskaper motsvarande: O0112H Vård och omvårdnad vid ohälsa och sjukdom I, 4.5hp. O0109H Lärande och ledarskap, 4.5hp M0117H Farmakologi och läkemedelsberäkning II, 1.5hp O0113H Vård och omvårdnad vid ohälsa och sjukdom II, 16.5hp O0111H Vård och omvårdnad inom primärvård och psykiatri, 10.5hp Kursen kräver dessutom följande godkända kurser: O0110H Omvårdnad som vetenskap och sjuksköterskans profession inom svensk hälso-och sjukvård, 6hp M0115H Vårdrelaterade infektioner och vårdhygien, 1.5hp M0114H Farmakologi och läkemedelsberäkning, 3hp


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse  

 • visa sådan professionell kompetens som krävs för att arbeta som legitimerad sjuksköterska inom svensk hälso- och sjukvård samt kommunal vård och omsorg
 • redogöra för patofysiologi, etiologi, epidemiologi, diagnostik, behandling, omvårdnadsprocessen och prevention vid geriatriska sjukdomar
 • förklara hälsa och ohälsa relaterade till människans åldrande och sårbarhet i föränderliga livssituationer
 • förklara samband mellan åldrandet och läkemedelsrelaterade problem
 • redogöra för hur ohälsa uttrycks och manifesteras som symtom hos den äldre personen, och hur detta påverkar individens dagliga liv
 • redogöra för betydelsen av genus och sociokulturella aspekter för möjligheten till en jämställd och jämlik omvårdnad för äldre personer och deras närstående
 • redogöra för författningar samt lokala riktlinjer gällande sjuksköterskans profession inom vård och omvårdnad av äldre 

Färdighet och förmåga   

 • tillämpa planering, organisering och ledning av det dagliga arbetet och fungera i vårdteamet
 • samverka med den äldre personen, närstående, den egna professionen och företrädare för andra professioner i vårdkedjan
 • tillsammans med den äldre personen och närstående prioritera den äldre personens behov genom att identifiera problem-, risker- och resurser samt formulera omvårdnadsmål, planera och utvärdera omvårdnadsåtgärder
 • genomföra och använda olika metoder för att bedöma smärtstatus samt förebygga smärta och utföra smärtbehandling
 • genomföra och använda olika metoder för att bedöma nutritionsstatus, risk för fall och trycksår samt vidta adekvata omvårdnadsåtgärder
 • tillämpa och ansvara för att reducera risken för smitta och smittspridning enligt gällande föreskrifter
 • räkna, bereda, administrera och hantera läkemedel korrekt och i relation till gällande författningar och lagar samt informera den äldre personen och om läkemedlens effekt och biverkningar
 • rapportera och journalföra omvårdnad i gällande journalsystem
 • hantera medicinskteknisk utrustning samt säkert utföra sjukvårdstekniska moment
 • kritiskt granska och värdera omvårdnadens kvalitet utifrån evidensbaserad kunskap och beprövad erfarenhet
 • visa kunskap om att leda, organisera, prioritera och samordna omvårdnadsarbetet relaterat till äldres hälsoproblem, sjukdom och till omvårdnad som understödjer den äldres värdighet sent i livet och vid vård i livets slut

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

 • reflektera över, kritiskt granska och värdera det egna förhållningssättet i mötet med den äldre personen och dennes närstående
 • reflektera över, och värdera betydelsen av bemötande för den äldres delaktighet i sin vård och omvårdnad
 • reflektera över värdig omvårdnad vid livets slutskede
 • reflektera över olika etiska värden; specifik autonomi, integritet och värdighet utifrån den nationella värdegrunden för äldreomsorg
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap för att utveckla sin professionella kompetens

Kursinnehåll

 • patofysiologi, symtom och tecken på ohälsa, vård, omvårdnad och prevention vid geriatriska sjukdomar
 • hemsjukvård
 • omvårdnadsprocessen
 • rapportering och journalföring
 • läkemedelshantering och- beräkning
 • medicinsk teknik
 • genus och sociokulturella aspekter samt jämställd och jämlik omvårdnad
 • ledarskap och samverkan i omvårdnad
 • etiskt och professionellt förhållningssätt
 • vård vid livets slut 
 • aktuella lagar, författningar och riktlinjer
 • Nationell klinisk slutexamination (NKSE) för sjuksköterskeexamen, praktisk

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursens moment genomförs med integrerade arbetsformer som stödjer studentens förståelse, djupinlärning och självständighet, vilket sker genom kunskapssökning, problemlösning och kritisk reflektion med utgång från kursens mål. Studentens lärande stöds av föreläsningar, laborationer, simulering, seminarier, studieuppgifter enskilt och i grupp, egna studier och genomförande av VFU under handledning. Deltagande och genomförande av laborationer, simulering, seminarier, studieuppgifter och VFU är obligatoriskt.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen examineras genom bedömning av yrkeskompetens, skriftlig individuell inlämningsuppgift, simulering, seminarium samt praktisk nationell klinisk slutexamination. Betygskriterier anges i studiehandledningen. Endast ett omtentamenstillfälle/en omplacering ges för kurs avseende den verksamhetsförlagda utbildningen. Om särskilda skäl föreligger kan ytterligare omtentamen/omplacering beviljas. Med särskilda skäl avses skäl som anges i Föreskrifter från Högskoleverket, HSVFS 1999:1.För godkänd kurs krävs att lärandemålen är uppfyllda, vilket innebär godkänt resultat i kursen samt aktivt deltagande i obligatoriska delar. Betyg sätts av examinator.

Övrigt
Kursen ges på grundnivå inom kompletterande utbildning för sjuksköterskor och är verksamhetsförlagd. Särskild behörighet innebär att samtliga behörighetsgivande kurser ska ha godkända kursbetyg. Krav om särskild behörighet för när VFU-kursen är förlagd i Lp2 ska vara uppfyllda senast omtentamensperioden i augusti. Denna kurs, innehållande moment med verksamhetsförlagd utbildning (VFU-moment), omfattas av    Särskilda regler för Verksamhetsförlagd utbildning    enligt prefektbeslut vid Institutionen för Hälsa, lärande och teknik, Luleå tekniska universitet.
Examinator
Annette Johansson

Övergångsbestämmelser
Kursen O0114H motsvarar kursen O0101H

Litteratur. Gäller från Höst 2022 Lp 1
Blomqvist, A., Edberg, A-K, Ernsth Bravell, M., & Wijk, H. (senaste upplagan). Omvårdnad av äldre. Lund: Studentlitteratur.
Larsson, M., & Rundgren, Å. (senaste upplagan). Geriatriska sjukdomar. Lund: Studentlitteratur.

Samt litteratur från tidigare kurser enligt kursplaner

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Bedömning av yrkeskompetensU G#7.50ObligatoriskH22
0002Skriftlig inlämningsuppgiftU G#1.50ObligatoriskH22
0003SeminariumU G#1.50ObligatoriskH22
0004Individuell praktisk tentamen NKSEU G#1.00ObligatoriskH22
0005SimuleringU G#0.50ObligatoriskH22

Kursplanen fastställd
av Anna Öqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik 2022-02-14

Reviderad