KURSPLAN

Geofysik för prospektering och miljöundersökning 7,5 Högskolepoäng

Exploration and Environmental Geophysics
Avancerad nivå, O7007K
Version
Kursplan gäller: Höst 2016 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för Tillämpad kemi och geovetenskap 2007-02-28 att gälla från H07.

Reviderad
av Eva Gunneriusson 2016-06-13

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Geofysik
Ämnesgrupp (SCB)
Geovetenskap och naturgeografi

Behörighet

90hp inom geovetenskap.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Efter avslutad kurs förväntas att studenten kan:

• föreslå lämpliga geofysiska metoder för att lösa prospekterings och miljötekniska problem

• beskriva de geofysiska metodernas begränsningar

• redogöra kvalitativt för den Fasta Jordens Fysik, fysikaliska fält och jordens uppbyggnad

 • redogöra för allmänna geofysiska tolkningsprinciper, härunder principer för val av grundläggande/konceptuell modell vid tolkning av geofysiska data, flertydighet, samband mellan osäkerhet på data och osäkerhet på modell, användning av petrofysiska mättningar och annan á priori information i tolkning

• redogöra för begreppen faltning (konvolution), Fourier transformation och filtering och ge exempel på användning av dessa inom geofysik

• redogöra för betydelsen av datatäthet för vid mätningar och förklara begreppet ”aliasing”

 • förklara allmänna principer (fysik, mätmetodik och tolkning) för geofysiska metoder som ingår i kursen .


Kursinnehåll

Allmänna tolkningsprinciper:  Geofysiska modeller; beräkning av modellrespons och inversion av geofysiska data; imaging/avbildning; principer för val av grundläggande modell vid tolkning av geofysiska data; flertydighet; samband mellan osäkerhet på data och osäkerhet på modell; användning av petrofysiska mättningar.

 Kontinuerliga och diskreta data: Sampling; spektra; Fourier transformation och filtrering.

Jordens magnetfält-magnetometri: Jordens magnetfält. Bergarters och lösa jordarters magnetiska egenskaper. Mätmetodik och framställning av mätresultat. Prospektering efter malmer.

Jordens gravitation-gravimetri: Geodesi med huvudvikt på jordens tyngdkraftsfält. Bergarters och jordarters densitet. Korrektioner av gravimetriska data och beräkning av Bouguer anomalier, regional- och residual-anomali separation. Gravimetri och prospektering.

Elektriska och elektromagnetiska metoder: Elektrisk ledningsförmåga hos jordar och bergarter. Dielektricitets-konstant hos jord och bergarter. Elektriska metoder med naturliga och artificiella strömmar. Elektrisk sondering och kartering. Exempel från mineralprospektering, miljö-tekniska problem, vattenresursplanering och spårning av föroreningar i grundvatten. Elektromagnetiska fält. Inträngningsförmåga. Olika elektromagnetiska metoder med exempel från prospektering och miljöundersökningar. Markradar och borrhålsradar med tillämpningar vid miljöundersökningar. Magnetisk resonsans sondering.

Radiometriska metoder: Mättning av gamma-strålning och tillämpningar.

Borrhålsmetoder och borrhålsloggning: akustisk loggning (sonic-logg), caliperlogg, densitetslogg, gammastrålningslogg, induktionslogg/konduktivitetslogg, neutronlogg, resistivitetslogg, SP-logg (självpotential-), temperaturlogg, IP-logg (inducerad polarisations-) och magnetisk logg. Exempel från loggning i urberg och sediment.


Genomförande
Undervisningen ges i form av föreläsningar, lektioner och laborationer. Deltagande i laborationer är obligatoriskt. Lektionerna ägnas åt genomgång av grundläggande teori samt tillämpning på konkret geofysiskt material. Laborationerna ägnas åt dels genomgång av ett antal geofysiska laboratorie- och fältinstrument med åtföljande bearbetning och tolkning av data.

Examination

Laboration med skriftlig inlämning
Skriftlig tentamen med differentierade betyg anordnas efter läsperioden och omfattar såväl redogörelse för kursens teoretiska delar som problemlösning. Rättning av tentamen enligt alternativ A i \"Regler för tentamen\".
Student som underkänts vid fem provtillfällen har ej rätt att genomgå ytterligare prov.


Övrigt
O7007K motsvarar KGG003 och kan ej kombineras i examen.

Examinator
Thorkild Rasmussen

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Michael Dentith, Stephen T. Mudge: Geophysics for the Mineral Exploration Geoscientist, 2014, ISBN 9780521809511
Articles/manuals/handouts

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0002Tentamen7.0G U 3 4 5
0003Laboration0.5U G#