KURSPLAN

Omvårdnad inom akutsjukvård 7,5 högskolepoäng

Nursing in Emergency Care
Avancerad nivå, O7009H
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2007-05-15

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2020-06-18

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Omvårdnad
Ämnesgrupp (SCB)
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap

Behörighet

Kandidatexamen i omvårdnad.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:
 • föreslå, motivera och redogöra för lämpliga omvårdnadsinterventioner och medicinskt indicerade åtgärder baserade på ett evidensbaserat arbetssätt
 • beskriva   och förklara  organisationen och ledningen av arbetet inom akutsjukvården
 • diskutera  och ge exempel på etiska ställningstaganden inom akutsjukvård
 • beskriva hur akut, svårt sjuka personer och deras närstående kan uppleva sin förändrade livssituation
 • formulera relevanta forskningsfrågor
 • förklara forskningsfrågors vetenskapsteoretiska grund
 • kritiskt granska och värdera forskningsresultat och rapporter relaterade till akutsjukvård
 • tillämpa gällande lagar och författningar
 • dokumentera vård och omvårdnad
 • dokumentera vetenskapligt
Kursinnehåll
 • Att vara akut sjuk och närstående
 • Vetenskapsteori
 • Observations- och intervjumetodik inom akutsjukvården
 • Forskningsetik
 • Omvårdnadsinterventioner och medicinskt indicerade åtgärder med inriktning mot ambulans-, anestesi-, intensivvårds- och operationssjukvård
 • Etik
 • Medicinsk teknik
 • Organisation, ledarskap och dokumentation av vård och omvårdnad inom akutsjukvården
 • Evidensbaserad omvårdnad
 • Vårdmiljöns betydelse inom akutsjukvården
 • Aktuella lagar och författningar
 • Fältstudier
 • Vetenskaplig dokumentation och kritisk granskning

Genomförande
Undervisning och lärande sker genom egna studier, studieuppgifter, seminarier och fältstudier. Deltagande i laborationer, seminarier och fältstudier är obligatoriskt.

Examination
Kursen examineras med skriftliga tentamen och seminarium.

Betygskriterier för G och VG anges i studiehandledningen


Övrigt
Kursen ges på avancerad nivå.

Examinator
Åsa Engström

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Clarke, D., & Ketchell, A. (2014). Att vårda akut sjuka vuxna -Prioriteringar vid bedömning och omhändertagande. (1. uppl.). Lund: Studentlitteratur.
Henricson, M. (Red.) (2017). Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur.
Jevon, P., & Ewens, B. (Red). (2014). Att övervaka patienter med livshotande sjukdom. (1. uppl.). Lund: Studentlitteratur.
Wiklund Gustin, L. & Bergbom, I. (Red.) (2017). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur.
Willman, A. (red.) (2016). Evidensbaserad omvårdnad: en bro mellan forskning och klinisk verksamhet. (4.,[rev.] uppl.). Lund: Studentlitteratur.

Litteratur för respektive inriktning:

Ambulans
Suserud, B.-O., & Lundberg, L. (Red.). (2016). Prehospital akutsjukvård. Stockholm: Liber AB.

Anestesi
Hovind, I.L. (Red.). (2013). Anestesiologisk omvårdnad. Lund: Studentlitteratur.
Lindahl, S., Winsö, O., & Åkeson, J. (red.) (2016). Anestesi. Stockholm: Liber
Rothrock, J.C. (Ed.). (2018). Alexander’s care of the patient in surgery. St. Louis Missouri: Mosby.

Intensivvård:
Aitken,L.,Marshall, A.& Chaboyer,W. ACCCN’n Critical Care Nursing.(3 uppl) Australia, Elsevier, 2016.
Larsson, A., & Rubertsson, S. Lipcsey, M., Smekal, D. (Red.). (2020). Intensivvård. Stockholm: Liber.

Operation
Dåvøy, G. M., Hansen, I., & Eide, P. H. (2012). Operationssjukvård: operationssjuksköterskans perioperativa omvårdnad. Lund: Studentlitteratur.

Förteckning över artiklar finns i studiehandledningen.

Sök böcker på biblioteket »

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0002FältstudierU G#2.50ObligatoriskH20
0003Individuell skriftlig tentamenU G VG *3.00ObligatoriskH20
0004Tentamen och seminarium VetenskapsteoriU G VG *2.00ObligatoriskH20