KURSPLAN

Omvårdnad inom akutsjukvård 7,5 Högskolepoäng

Nursing in Emergency Care
Avancerad nivå, O7009H
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2007-05-15

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2018-02-15

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Omvårdnad
Ämnesgrupp (SCB)
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap

Behörighet

Kandidatexamen i omvårdnad.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

 • föreslå, motivera och redogöra för lämpliga omvårdnadsinterventioner och medicinskt indicerade åtgärder baserade på ett evidensbaserat arbetssätt
 • beskriva   och förklara  organisationen och ledningen av arbetet inom akutsjukvården
 • diskutera  och ge exempel på  etiska ställningstaganden inom akutsjukvård
 • beskriva hur akut, svårt sjuka personer och deras närstående kan uppleva sin förändrade livssituation
 • formulera relevanta forskningsfrågor
 • förklara forskningsfrågors vetenskapsteoretiska grund
 • kritiskt granska och värdera forskningsresultat och rapporter relaterade till akutsjukvård
 • tillämpa gällande lagar och författningar
 • dokumentera vård och omvårdnad
 • dokumentera vetenskapligt
Kursinnehåll
 • Att vara akut sjuk och närstående
 • Vetenskapsteori
 • Observations- och intervjumetodik inom akutsjukvården
 • Forskningsetik
 • Omvårdnadsinterventioner och medicinskt indicerade åtgärder med inriktning mot ambulans-, anestesi-, intensivvårds- och operationssjukvård
 • Etik
 • Medicinsk teknik
 • Organisation, ledarskap och dokumentation av vård och omvårdnad inom akutsjukvården
 • Evidensbaserad omvårdnad
 • Vårdmiljöns betydelse inom akutsjukvården
 • Aktuella lagar och författningar
 • Fältstudier
 • Vetenskaplig dokumentation och kritisk granskning

Genomförande
Undervisning och lärande sker genom egna studier, studieuppgifter, seminarier och fältstudier. Deltagande i laborationer, seminarier och fältstudier är obligatoriskt.

Examination

Skriftlig tentamen.

Betygskriterier för G och VG anges i studiehandledningenÖvrigt
Kursen ges på avancerad nivå inom specialistutbildning till sjuksköterska inom ambulanssjukvård, anestesisjuksköterska, intensivvårdssjuksköterska och operationssjuksköterska. Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.  Godkänt kursbetyg för denna kurs utgör särskild behörighet för VFU kurserna respektive specialitet O7012H, O7015, O7018 samt O7021H

Examinator
Åsa Engström

Litteratur. Gäller från Höst 2017 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Aitken,L.,Marshall, A.& Chaboyer,W. ACCCN’n Critical Care Nursing.(3 uppl) Australia, Elsevier, 2016.
American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association. (6. ed.) Washington, D.C.: American Psychological Association.
Clarke, D., & Ketchell, A. (2014). Att vårda akut sjuka vuxna -Prioriteringar vid bedömning och omhändertagande. (1. uppl.). Lund: Studentlitteratur.
Edberg, A-K., Ehrenberg, A., Friberg, F., Wallin, L., Wijk, H., & Öhlén, J. (2013). Omvårdnad på avancerad nivå – kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden. Lund: Studentlitteratur.
Hovind, I.L. (Red.). (2013). Anestesiologisk omvårdnad. Lund: Studentlitteratur.
Jacobson, B., & Öberg, P.Å. (2003). Teknik i praktisk sjukvård. Stockholm: Svenska föreningen för medicinsk teknik och fysik.
Jevon, P., & Ewens, B. (Red). (2014). Att övervaka patienter med livshotande sjukdom. (1. uppl.). Lund: Studentlitteratur.
Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. (3:e rev. uppl.). Lund: Studentlitteratur.
Larsson, A., & Rubertsson, S. (Red.). (2012). Intensivvård. Stockholm: Liber.
Nagelhout, J.J., & Plaus, K.L. (Red.) (2013[2014]). Nurse anesthesia. (5th eds.) St. Louis, Mo.: Elsevier/Saunders.
Polit, D.F., & Beck, C.T. (2016). Nursing research: generating and assessing evidence for nursing practice. (10th ed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
Raadu, G. (Red.). (senaste upplagan). Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvården. Stockholm: Liber.
Rothrock, J.C. (Ed.). (2014). Alexander’s care of the patient in surgery. St. Louis Missouri: Mosby.
Sanders, M.J. (2012). Mosby's paramedic textbook. St. Louis, Mo: Elsevier Mosby.
Socialstyrelsen (2006). Att förebygga vårdrelaterade infektioner – Ett kunskapsunderlag. Stockholm: Folkhälsomyndigheten
Suserud, B.-O., & Lundberg, L. (Red.). (2016). Prehospital akutsjukvård. Stockholm: Liber AB.
Söderberg, S. (Red.). (2014). Att leva med sjukdom. Lund: Studentlitteratur.
Wiklund Gustin, L., & Bergbom, I. (2012). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur.
Willman, A. (red.) (2016). Evidensbaserad omvårdnad: en bro mellan forskning och klinisk verksamhet. (4.,[rev.] uppl.). Lund: Studentlitteratur.


Förteckning över artiklar finns i studiehandledningen.
Sök böcker på biblioteket »

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Individuell skriftlig tentamen7.5TG U G VG