Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Omvårdnad inom ambulanssjukvård I verksamhetsförlagd utbildning 7,5 högskolepoäng

Nursing in Prehospital Care I, Practice
Avancerad nivå, O7010H
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 2 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Omvårdnad
Ämnesgrupp (SCB)
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap

Behörighet

O7009H Omvårdnad inom akutsjukvård, 7,5 hp M7001H Medicinsk vetenskap inom akutsjukvård, 7,5 hp


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:
 • bedöma, åtgärda, utvärdera och dokumentera patienters behov av omvårdnadsinterventioner och medicinskt indicerade åtgärder
 • beskriva hur akut svårt sjuka personer och deras närstående kan uppleva sin förändrade livssituation
 • visa självkännedom med en reflekterande empatisk förmåga likaså visa på ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående samt till personal
 • förklara och förstå funktionen av ambulansfordon och använda den medicintekniska utrustning som används i prehospital vård
 • förklara och förstå hur samverkan med olika instanser via kommunikationsutrustning fungerar och hur vårdkedjan fungerar prehospitalt
 • tillämpa aktuella lagar och författningar i området
 • dokumentera vetenskapligt och kunna redogöra för olika kvalitativa forskningsmetoder samt  formulera forskningsfrågor utifrån kvalitativ forskningsdesign
 • identifiera behov av ytterligare kunskap för att fortlöpande kunna utveckla sin kompetens

Kursinnehåll
 • Att vara akut svårt sjuk och upplevelsen av att vara närstående
 • Omvårdnadsinterventioner och medicinskt indicerade åtgärder till svårt sjuka/skadade personer
 • Prehospital omvårdnad
 • Ambulansfordonets utrustning, köregenskaper och trafiklagstiftning
 • Medicinteknisk apparatur och kommunikationsutrustning
 • Samarbete inom ambulans, SOS alarm, räddningstjänst och övriga sjukvårdsinstanser
 • Etik
 • Tillämpning av intervju- och observationsmetodik
 • Forskningsetik
 • Evidensbaserad omvårdnad
 • Dokumentation av vård och omvårdnad
 • Vetenskaplig dokumentation och kritisk granskning
 • Aktuella lagar och författningar inom område


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisning och lärande sker genom föreläsningar, egna studier, studieuppgifter, seminarier och verksamhetsförlagd utbildning under handledning. Deltagande i laborationer, seminarier och verksamhetsförlagd utbildning är obligatoriskt.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Skriftlig tentamen.
Bedömning av yrkeskompetens.

Betygskriterier för G och VG anges i studiehandledningen

Endast en omplacering ges för kurs avseende den verksamhetsförlagda utbildningen. Om särskilda skäl föreligger kan ytterligare en omplacering beviljas. Med särskilda avses skäl som anges i föreskrifter från Högskoleverket, HSVFS 1999:1.


Övrigt
Kursen ges på avancerad nivå inom specialistutbildning till sjuksköterska inom ambulanssjukvård och är verksamhetsförlagd.

Denna kurs, innehållande moment med verksamhetsförlagd utbildning (VFU-moment), omfattas av Särskilda regler för Verksamhetsförlagd utbildning enligt prefektbeslut vid Institutionen för Hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet. 

Godkänt kursbetyg för denna kurs utgör särskild behörighet för VFU-kurser. 

Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.

Examinator
Åsa Engström

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
*AMLS: Advanced Medical Life Support. National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT). (senaste upplagan). St. Louis, MO: Mosby/JEMS.
*Clarke, D. & Ketchell, A. (red.) (senaste upplagan). Att vårda akut sjuka vuxna: prioriteringar vid bedömning och omhändertagande. Lund: Studentlitteratur.
*Edberg, A. (red.) (senaste upplagan). Omvårdnad på avancerad nivå: kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden. Lund: Studentlitteratur.
*Jevon, P. & Ewens, B. (red.) (senaste upplagan). Att övervaka patienter med livshotande sjukdom. Lund: Studentlitteratur.
*Kvale, S. & Brinkmann, S. (senaste upplagan). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.
*Lindén, M. & Öberg, P.Å. (red.) (senaste upplagan). Jacobsons teknik i praktisk sjukvård. Lund: Studentlitteratur.
*Suserud, B. & Lundberg, L. (red.) (senaste upplagan). Prehospital akutsjukvård. Stockholm: Liber.
*Wiklund Gustin, L. & Bergbom, I. (red.) (senaste upplagan). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur AB.
*Willman, A. (red.) (senaste upplagan). Evidensbaserad omvårdnad: en bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.

*Litteraturen har använts i tidigare kurser.
Förteckning över artiklar finns i studiehandledningen

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0006Verksamhetsförlagd utbildningU G VG *6.00ObligatoriskH16
0007Individuell skriftlig tentamenU G VG *1.50ObligatoriskH15

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2007-05-15

Reviderad
av Anna Öqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik 2021-08-10