Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Omvårdnad inom ambulanssjukvård II verksamhetsförlagd utbildning 7,5 högskolepoäng

Nursing in Prehospital Care II, Practice
Avancerad nivå, O7011H
Version
Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Omvårdnad
Ämnesgrupp (SCB)
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap

Behörighet

O7009H Omvårdnad inom akutsjukvård , 7,5 hp M7001H Medicinsk vetenskap inom akutsjukvård, 7,5 hp M7002H Medicinsk vetenskap inom ambulanssjukvård, 7,5 hp O7010H Omvårdnad inom ambulanssjukvård I verksamhetsförlagt utbildning, godkänd på prov verksamhetsförlagd utbildning


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Studenten skall efter avslutad kurs kunna:
 • utifrån ett etiskt förhållningssätt observera, bedöma, analysera och dokumentera patienters prehospitala behov av omvårdnadsåtgärder och medicinskt indicerade åtgärder och kunna argumentera för dessa
 • visa fördjupad förmåga att initiera, genomföra, undervisa i och utvärdera hälsofrämjande och förebyggande arbete
 • redogöra för funktionen av och använda medicinteknisk utrustning inom prehospital vård
 • samverka och kommunicera med olika instanser, dokumentera det prehospitala förloppet och självständigt rapportera till mottagande instans
 • medverka vid debriefing efter traumatiska upplevelser och deltaga vid krishantering
 • tillämpa ett evidensbaserat arbetssätt
 • visa självkännedom med en reflekterande och empatisk förmåga samt visa på ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående samt personal
 • tillämpa aktuella lagar och författningar
 • dokumentera vetenskaplig och kritisk granskande
 • identifiera behov av ytterligare kunskap för att fortlöpande kunna utveckla sin kompetens

Kursinnehåll
 • Omvårdnadsinterventioner och medicinskt indicerade åtgärder av svårt sjuk/skadad vid omhändertagande med fokus på upprätthållande av fri luftväg och bibehållande av vitala funktioner
 • Omvårdnadsinterventioner och bemötande av äldre, svårt sjuka barn, psykiskt sjuka och personer med missbruksproblem
 • Prehospital omvårdnad innefattande skademekanik
 • Att lindra smärta och lidande hos svårt sjuka personer
 • Evidensbaserad omvårdnad
 • Dokumentation av vård och omvårdnad
 • Etik
 • Krishantering och posttraumatisk stress
 • Handhavande av medicinsk teknisk apparatur i ambulansfordonet.
 • Organisation inom ambulanssjukvård
 • Aktuella lagar och författningar
 • Forskningsetik
 • Vetenskaplig dokumentation och kritisk granskning
 • Tillämpning av kvalitativa forskningsmetoder för datainsamling och analys

 


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisning och lärande sker genom egna studier, föreläsningar, seminarier och verksamhetsförlagd utbildning under handledning. Deltagande i seminarier och verksamhetsförlagd utbildning är obligatoriskt.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
 • Skriftlig tentamen.
 • Bedömning av yrkeskompetens.

Betygskriterier för G och VG anges i studiehandledningen

Endast en omplacering ges för kurs avseende den verksamhetsförlagda utbildningen. Om särskilda skäl föreligger kan ytterligare en omplacering beviljas. Med särskilda avses skäl som anges i föreskrifter från Högskoleverket, HSVFS 1999:1.


Övrigt
Kursen ges på avancerad nivå inom specialistutbildning till ambulanssjuksköterska och är verksamhetsförlagd.

Denna kurs, innehållande moment med verksamhetsförlagd utbildning (VFU-moment), omfattas av Särskilda regler för Verksamhetsförlagd utbildning enligt prefektbeslut vid Institutionen för Hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet. 

Godkänt kursbetyg för denna kurs utgör särskild behörighet för VFU-kurser.

Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.

Examinator
Åsa Engström

Litteratur. Gäller från Vår 2022 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
*AMLS: Advanced Medical Life Support. National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT). (senaste upplagan). St. Louis, MO: Mosby/JEMS.
*Clarke, D. & Ketchell, A. (red.) (senaste upplagan). Att vårda akut sjuka vuxna: prioriteringar vid bedömning och omhändertagande. Lund: Studentlitteratur.
*Edberg, A. (red.) (senaste upplagan). Omvårdnad på avancerad nivå: kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden. Lund: Studentlitteratur.
*Jevon, P. & Ewens, B. (red.) (senaste upplagan). Att övervaka patienter med livshotande sjukdom. Lund: Studentlitteratur.
*Kvale, S. & Brinkmann, S. (senaste upplagan). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.
*Lindén, M. & Öberg, P.Å. (red.) (senaste upplagan). Jacobsons teknik i praktisk sjukvård. Lund: Studentlitteratur.
*Suserud, B. & Lundberg, L. (red.) (senaste upplagan). Prehospital akutsjukvård. Stockholm: Liber.
*Wiklund Gustin, L. & Bergbom, I. (red.) (senaste upplagan). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur AB.
*Willman, A. (red.) (senaste upplagan). Evidensbaserad omvårdnad: en bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.


*Litteraturen har använts i tidigare kurser

Förteckning över artiklar finns i studiehandledningen.

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0004Verksamhetsförlagd utbildningU G VG *6.00ObligatoriskV17
0005Individuell skriftlig tentamenU G VG *1.50ObligatoriskV17

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2007-05-15

Reviderad
av Anna Öqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik 2021-10-27