Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Omvårdnad inom ambulanssjukvård II verksamhetsförlagd utbildning 7,5 Högskolepoäng

Nursing in Prehospital Care II, Practice
Avancerad nivå, O7011H
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Omvårdnad
Ämnesgrupp (SCB)
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap

Behörighet

O7009H Omvårdnad inom akutsjukvård , 7,5 hp M7001H Medicinsk vetenskap inom akutsjukvård, 7,5 hp M7002H Medicinsk vetenskap inom ambulanssjukvård, 7,5 hp O7010H Omvårdnad inom ambulanssjukvård I verksamhetsförlagt utbildning, godkänd på prov verksamhetsförlagd utbildning


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Studenten skall efter avslutad kurs kunna:

 • utifrån ett etiskt förhållningssätt observera, bedöma och analysera patienters prehospitala behov av omvårdnadsåtgärder  och medicinskt indicerade åtgärder och kunna argumentera för dessa
 • visa fördjupad förmåga att initiera, genomföra, undervisa i och utvärdera hälsofrämjande och förebyggande arbete
 • redogöra för funktionen av och använda medicinteknisk utrustning inom prehospital vård
 • samverka och kommunicera med olika instanser, dokumentera det prehospitala förloppet och självständigt rapportera till mottagande instans
 • medverka vid debriefing efter traumatiska upplevelser och deltaga vid krishantering
 • tillämpa ett evidensbaserat arbetssätt
 • visa självkännedom och empatisk förmåga
 • visa på ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående
 • tillämpa aktuella lagar och författningar
 • dokumentera vård och omvårdnad
 • dokumentera vetenskapligt
 • identifiera behov av ytterligare kunskap för att fortlöpande kunna utveckla sin kompetens

Kursinnehåll
 • Omvårdnadsinterventioner och medicinskt indicerade åtgärder av svårt sjuk/skadad vid omhändertagande med fokus på upprätthållande av fri luftväg och bibehållande av vitala funktioner
 • Tillämpning av kvalitativa forskningsmetoder för datainsamling och analys
 • Etik
 • Forskningsetik
 • Omvårdnadsinterventioner och bemötande av äldre, svårt sjuka barn, psykiskt sjuka och personer med missbruksproblem
 • Att lindra smärta och lidande hos svårt sjuka personer
 • Prehospital omvårdnad innefattande skademekanik
 • Krishantering och posttraumatisk stress
 • Handhavande av medicinsk teknisk apparatur i ambulansfordonet.
 • Evidensbaserad omvårdnad
 • Dokumentation av vård och omvårdnad
 • Organisation inom ambulanssjukvård
 • Aktuella lagar och författningar
 • Vetenskaplig dokumentation och kritisk granskning

Genomförande
Undervisning och lärande sker genom egna studier, föreläsningar, seminarier och verksamhetsförlagd utbildning under handledning. Deltagande i seminarier och verksamhetsförlagd utbildning är obligatoriskt.

Examination
 • Skriftlig tentamen.
 • Bedömning av yrkeskompetens.

Betygskriterier för G och VG anges i studiehandledningen

Endast en omplacering ges för kurs avseende den verksamhetsförlagda utbildningen. Om särskilda skäl föreligger kan ytterligare en omplacering beviljas. Med särskilda avses skäl som anges i föreskrifter från Högskoleverket, HSVFS 1999:1.


Övrigt
Kursen ges på avancerad nivå inom specialistutbildning till ambulanssjuksköterska och är verksamhetsförlagd.

Denna kurs, innehållande moment med verksamhetsförlagd utbildning (VFU-moment), omfattas av Särskilda regler för Verksamhetsförlagd utbildning enligt prefektbeslut vid Institutionen för Hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet. 

Godkänt kursbetyg för denna kurs utgör särskild behörighet för VFU-kurser.

Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.

Examinator
Åsa Engström

Litteratur. Gäller från Vår 2018 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
*American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association. (6th ed.) Washington, D.C.: American Psychological Association.
*Clarke, D., & Ketchell, A. (2014). Att vårda akut sjuka vuxna -Prioriteringar vid bedömning och omhändertagande. (1. uppl.). Lund: Studentlitteratur.
*Edberg, A-K., Ehrenberg, A., Friberg, F., Wallin, L., Wijk, H., & Öhlén, J. (2013). Omvårdnad på avancerad nivå – kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden. Lund: Studentlitteratur.
*Jacobson, G., & Öberg, P.Å. (2003). Teknik i praktisk sjukvård. Stockholm: Svenska fören. för medicinsk teknik och fysik.
*Jevon, P., & Ewens, B. (Red.). (2014). Att övervaka patienter med livshotande sjukdom. (1. uppl.). Lund: Studentlitteratur.
*Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. (3:e rev. uppl.). Lund: Studentlitteratur.
*Larsson, A., & Rubertsson, S. (Red.). (2012). Intensivvård. Stockholm: Liber.
*Lundälv, J. (2004). Omvårdnad och omsorg i massmedia - professionella mediemöten. Lund: Studentlitteratur.
*Nagelhout, J.J., & Plaus, K.L. (Eds.) (2013[2014]). Nurse anesthesia. (5th ed.) St. Louis, Mo.: Elsevier/Saunders.
*National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT). Advanced medical life support: An assessment-based approach. (senaste upplagan). St. Louis, MO: Mosby/JEMS.
*Polit, D.F., & Beck, C.T. (2016). Nursing research: generating and assessing evidence for nursing practice. (10th ed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
*Raadu, G. (Red.) (senaste upplagan). Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvården. Stockholm: Liber.
*Suserud, B.-O., & Svensson, L. (Red.). (2016). Prehospital akutsjukvård. Stockholm: Liber AB.
Svenska rådet för hjärt-lungräddning (senaste upplagan). Avancerad hjärt-lungräddning till barn: kursbok. Göteborg: Stiftelsen för HLR.
*Wiklund Gustin, L., & Bergbom, I. (2012). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur.
*Willman, A. (red.) (2016). Evidensbaserad omvårdnad: en bro mellan forskning och klinisk verksamhet. (4.,[rev.] uppl.). Lund: Studentlitteratur.

*Litteraturen har använts i tidigare kurser

Förteckning över artiklar finns i studiehandledningen.
Sök böcker på biblioteket »

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0004Verksamhetsförlagd utbildning6.0TG U G VG
0005Individuell skriftlig tentamen1.5TG U G VG

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2007-05-15

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2018-02-15