Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Omvårdnad inom anestesisjukvård II verksamhetsförlagd utbildning 7,5 Högskolepoäng

Nursing in Anaesthesia II, Practice
Avancerad nivå, O7014H
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Omvårdnad
Ämnesgrupp (SCB)
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap

Behörighet

O7009H Omvårdnad inom akutsjukvård 7,5 hp M7001H Medicinsk vetenskap inom akutsjukvård 7,5 hp M7003H Medicinsk vetenskap inom anestesisjukvård 7,5 hp O7013H Omvårdnad inom anestesisjukvård I, verksamhetsförlagd utbildning 7,5 hp Kursen förutsätter följande godkända kurser som förkunskaper O7013H Omvårdnad inom anestesisjukvård I, verksamhetsförlagd utbildning 7,5, godkänd på momentet verksamhetsförlagd utbildning


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter avslutad kurs till personer som är riskbedömnda ASA I-II och vid mindre avancerad operationsingrepp, samt under handledning till personer riskbedömda > ASA II och större operativa ingrepp kunna;

• identifiera och bedöma individuella behov av anestesiologisk omvårdnad utifrån det preoperativa samtalet.
• tillämpa och utföra individuellt anpassad anestesiologisk omvårdnad och medicinskt indicerade åtgärder utifrån ett evidensbaserat arbetssätt och etiskt förhållningssätt.
• utvärdera den anestesiologiska omvårdnaden genom postoperativa samtal.
• organisera och leda det anestesiologiska arbetet i anslutning till patientomhändertagandet.
• dokumentera det anestesiologiska förloppet.
• Motivera och ge förslag på metoder för att planera, följa upp och utveckla verksamheten inom anestesisjukvård
• tillämpa gällande lagar och författningar
• dokumentera vetenskaplig


Kursinnehåll
Personer och närståendes upplevelse i samband med anestesi

Etik
Aktuella lagar och författningar
Basal övervakning, omvårdnadsinterventioner och medicinskt indicerade åtgärder till personer som vårdas inom anestesisjukvården riskbedömda ASA I-III.
Anestesiologisk omvårdnad av akut, svårt sjuka personer
Anestesiologisk omvårdnad av barn, gravida kvinnor och äldre personer
Säkerhet under transport
Medicinteknik inom anestesiologisk omvårdnad
Organisation och ledarskap inom anestesisjukvården
Dokumentation av det anestesiologiska förloppet


Genomförande
Undervisning och lärande sker genom egna studier, föreläsningar, seminarier, studieuppgifter, och verksamhetsförlagd utbildning. Obligatorisk närvaro vid seminarier och verksamhetsförlagd utbildningen.

Examination
Skriftlig tentamen och eller seminarium. 

Bedömning av yrkeskompetens.
Alternativa examinationsformer kan förekomma

Betygskriterier för G och VG anges i studiehandledningen.
Endast en omplacering ges för kurs avseende den verksamhetsförlagda utbildningen. Om särskilda skäl föreligger kan ytterligare en omplacering beviljas. Med särskilda avses skäl som anges i föreskrifter från Högskoleverket, HSVFS 1999:1.


Övrigt
Kursen ges på avancerad nivå inom specialistutbildning till anestesisjuksköterska och är verksamhetsförlagd.

Denna kurs, innehållande moment med verksamhetsförlagd utbildning (VFU-moment), omfattas av Särskilda regler för Verksamhetsförlagd utbildning enligt prefektbeslut vid Institutionen för Hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet.
  
Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.

Examinator
Åsa Engström

Litteratur. Gäller från Höst 2017 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
*American Psychological Association. (2010). Publication Manual of the American Psychological Association. (6. ed.) Washington, D.C.: American Psychological Association.
*Edberg, A-K., Ehrenberg, A., Friberg, F., Wallin, L., Wijk, H. & Öhlén, J. (2013). Omvårdnad på avancerad nivå – kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden. Lund: Studentlitteratur.
*Hovind, I.L. (Red.). (2013). Anestesiologisk omvårdnad. Lund: Studentlitteratur.
*Jacobsson, B. (2003). Teknik i praktisk sjukvård. Lund: Studentlitteratur.
*Nagelhout, J.J. & Plaus, K.L. (red.) (2013[2014]). Nurse anesthesia. (5. ed.) St. Louis, Mo.: Elsevier/Saunders.
*Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.
*Lindahl, S., Winsö, O., & Åkeson, J. (red.). (2016). Anestesi. Stockholm: Liber.
*Polit, D.F., & Beck, C.T. (2016). Nursing Research-Generating and Assessing Evidence for nursing practice. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
*Raadu, G. (Red.). (senaste upplagan). Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvården. Stockholm:Liber.
*Renck, H. (2003). Svikt av vitala funktioner. Torekov: Aniva förlag.
*Socialstyrelsen (2006). Att förebygga vårdrelaterade infektioner – Ett kunskapsunderlag (Elektronisk resurs). Stockholm: Folkhälsomyndigheten.
Svenska rådet för hjärt-lungräddning (2011). Avancerad hjärt-lungräddning till barn: kursbok. Göteborg: Stiftelsen för HLR. http://www.hlrwebbutik.se/produktkategori/barn-a-hlr/
*Wiklund Gustin, L., & Bergbom, I. (Red). (2012). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur.
*Willman, A. (red.) (2016). Evidensbaserad omvårdnad: en bro mellan forskning och klinisk verksamhet. (4.,[rev.] uppl.). Lund: Studentlitteratur.

*Litteraturen har använts i tidigare kurser

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0002Verksamhetsförlagd utbildning6.0U G VG
0004Individuell skriftlig tentamen1.0U G VG
0005Seminarium0.5U G VG

Kursplanen fastställd
Fastställd av prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2007-05-15.

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2017-06-16