Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Omvårdnad inom anestesisjukvård III, verksamhetsförlagd utbildning 7,5 högskolepoäng

Nursing in Anaesthesia III, Practice
Avancerad nivå, O7015H
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygsskala
U G VG *
Ämne
Omvårdnad
Ämnesgrupp (SCB)
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap

Behörighet

O7009H omvårdnad inom akutsjukvård 7.5 hp M7001H medicinsk vetenskap inom akutsjukvård 7.5 hp M7003H Medicinsk vetenskap inom operationssjukvård O7013H Omvårdnad inom anestesisjukvård I O7014H Omvårdnad inom anestesisjukvård II Kursen kräver följande godkända prov: Modul 0002 Verksamhetsförlagd utbildning 6 hp i kurs O7013H Modul 0002 Verksamhetsförlagd utbildning 6 hp i kurs O7014H


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter avslutad kurs självständigt till personer som är riskbedömda ASA I-II och vid mindre avancerad operationsingrepp, samt under handledning till personer riskbedömda > ASA II och större operativa ingrepp kunna;
• identifiera och bedöma individuella behov av anestesiologisk omvårdnad utifrån det preoperativa samtalet.
• tillämpa och utföra individuellt anpassad anestesiologisk omvårdnad och medicinskt indicerade åtgärder utifrån ett evidensbaserat arbetssätt och etiskt förhållningssätt.
• utvärdera den anestesiologiska omvårdnaden genom postoperativa samtal.
• organisera och leda det anestesiologiska arbetet i anslutning till patientomhändertagandet.
• tillämpa sina specialistkunskaper vid stora olyckor och katastrofer
• dokumentera det anestesiologiska  förloppet.
• dokumentera vetenskapligt

Kursinnehåll
Personer och närståendes upplevelse i samband med anestesi
Evidensbaserad omvårdnad
Aktuella lagar och författningar
Avancerad övervakning, omvårdnadsinterventioner och medicinskt indicerade åtgärder till personer som vårdas inom anestesisjukvården riskbedömda ASA I-VI.
Etik med fokus på människans värdighet.
Medicinteknik inom anestesiologisk omvårdnad
Organisation, ledarskap och dokumentation
Organisation och ledarskap inom akutsjukvården
Vetenskaplig dokumentation och kritisk granskning
Fallstudiedesign
Vård i livets slutskede

Genomförande
Undervisning och lärande sker genom egna studier, föreläsningar, studieuppgifter, seminarier och verksamhetsförlagd utbildning. Deltagande i seminarier och verksamhetsförlagd utbildning är obligatoriskt.

Examination
Individuell skriftlig tentamen och seminarium.
Individuell skriftlig tentamen och praktisk examination
Bedömning av yrkeskompetens.
Endast en omplacering ges för kurs avseende den verksamhetsförlagda utbildningen. Om särskilda skäl föreligger kan ytterligare en omplacering beviljas. Med särskilda avses skäl som anges i föreskrifter från Högskoleverket, HSVFS 1999:1.

Betygskriterier för G och VG anges i studiehandledningen
Alternativa examinationsformer kan förekomma

Övrigt
Kursen ges på avancerad nivå inom specialistutbildning till anestesisjuksköterska och är verksamhetsförlagd.
 
Denna kurs, innehållande moment med verksamhetsförlagd utbildning (VFU-moment), omfattas av Särskilda regler för Verksamhetsförlagd utbildning enligt prefektbeslut vid Institutionen för Hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet. 

Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.

Examinator
Åsa Engström

Litteratur. Gäller från Höst 2017 Lp 1
*American Psychological Association. (2010). Publication Manual of the American Psychological Association. (6. ed.) Washington, D.C.: American Psychological Association.
*Edberg, A-K., Ehrenberg, A., Friberg, F., Wallin, L., Wijk, H. & Öhlén, J. (2013). Omvårdnad på avancerad nivå – kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden. Lund: Studentlitteratur.
*Hovind, I.L. (Red.). (2013). Anestesiologisk omvårdnad. Lund: Studentlitteratur.
*Jacobsson, B. (2003). Teknik i praktisk sjukvård. Lund: Studentlitteratur.
*Nagelhout, J.J. & Plaus, K.L. (red.) (2013[2014]). Nurse anesthesia. (5. ed.) St. Louis, Mo.: Elsevier/Saunders.
*Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.
*Lindahl, S., Winsö, O., & Åkeson, J. (red.). (2016). Anestesi. Stockholm: Liber.
Nilsson, H., Kristiansson, T. (2015). Katastrofmedicinsk beredskap: att leda sjukvård på ett särskilt sätt. Lund, Studentlitteratur .
*Polit, D.F., & Beck, C.T. (2016). Nursing Research-Generating and Assessing Evidence for nursing practice. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
*Raadu, G. (Red.). (senaste upplagan). Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvården. Stockholm:Liber.
*Renck, H. (2003). Svikt av vitala funktioner. Torekov: Aniva förlag.
*Socialstyrelsen (2006). Att förebygga vårdrelaterade infektioner – Ett kunskapsunderlag (Elektronisk resurs). Stockholm: Folkhälsomyndigheten.
*Wiklund Gustin, L., & Bergbom, I. (Red).(2012). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur.
*Willman, A. (red.) (2016). Evidensbaserad omvårdnad: en bro mellan forskning och klinisk verksamhet. (4.,[rev.] uppl.). Lund: Studentlitteratur.

*Litteraturen har använts i tidigare kurser
Förteckning över artiklar finns i studiehandledningen.

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap (HLV)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002Verksamhetsförlagd utbildningU G VG *6.00ObligatoriskV17
0003Individuell skriftlig tentamen och seminariumU G VG *1.00ObligatoriskV17
0004Individuell skriftlig tentamen och praktisk examinationU G#0.50ObligatoriskV17

Kursplanen fastställd
Fastställd av prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2007-05-15.

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2019-06-14