Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Omvårdnad inom intensivvård I verksamhetsförlagd utbildning 7,5 Högskolepoäng

Nursing in Intensive Care I, Practice
Avancerad nivå, O7016H
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 2 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Omvårdnad
Ämnesgrupp (SCB)
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap

Behörighet

O7009H Omvårdnad inom akutsjukvård 7,5 hp M7001H Medicinsk vetenskap inom akutsjukvård 7,5 hp


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

  • beskriva hur akut, svårt sjuka personer och deras närstående kan uppleva sin förändrade livssituation
  • redogöra för olika kvalitativa forskningsmetoder och kunna formulera forskningsfrågor utifrån kvalitativ forskningsdesign
  • under handledning utifrån ett etiskt förhållningssätt observera, bedöma behovet av, planera, ge förslag till  och motivera , genomföra, utvärdera och dokumentera omvårdnad och medicinskt indicerade åtgärder för personer som vårdas inom intensivvård
  • redogöra för funktionen av och använda medicinsk teknik inom intensivvård
  • visa självkännedom och empatisk förmåga
  • tillämpa gällande lagar och författningar
  • dokumentera vård och omvårdnad
  • dokumentera vetenskapligt
  • identifiera behov av ytterligare kunskap för att fortlöpande kunna utveckla sin kompetens

Kursinnehåll
Att vara akut, svårt sjuk och upplevelsen av att vara närstående
Metoder för att förstå behovet av omvårdnad inom intensivvård
Tillämpning av kvalitativa forskningsmetoder för datainsamling   och analys
Forskningsetik
Omvårdnadsinterventioner och medicinskt indicerade åtgärder av till personer med svikt eller hotande svikt i vitala funktioner
Etik
Postoperativ omvårdnad och smärtlindring
Omvårdnadsteknik: artärkateter, central venkateter, epidural-spinalkateter, dränage, artificiell luftväg
Medicinsk teknik inom intensivvård
Evidensbaserad omvårdnad
Dokumentation av vård och omvårdnad
Aktuella lagar och författningar
Vetenskaplig dokumentation och kritisk granskning

Genomförande
Undervisning och lärande sker genom egna studier, föreläsningar, studieuppgifter, seminarium och verksamhetsförlagd utbildning under handledning. Deltagande i seminarier och verksamhetsförlagd utbildning är obligatoriskt.

Examination

Skriftlig tentamen och/eller seminarium
Bedömning av yrkeskompetens.

Betygskriterier för G och VG anges i studiehandledningen.

Endast en omplacering ges för kurs avseende den verksamhetsförlagda utbildningen. Om särskilda skäl föreligger kan ytterligare en omplacering beviljas. Med särskilda avses skäl som anges i föreskrifter från Högskoleverket, HSVFS 1999:1.


Övrigt
Kursen ges på avancerad nivå inom specialistutbildning till intensivvårdssjuksköterska och är verksamhetsförlagd.

Denna kurs, innehållande moment med verksamhetsförlagd utbildning (VFU-moment), omfattas av Särskilda regler för Verksamhetsförlagd utbildning enligt prefektbeslut vid Institutionen för Hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet. 

Godkänt kursbetyg för denna kurs utgör särskild behörighet för VFU-kurser.

Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas. 

Examinator
Åsa Engström

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
*Aitken, L., Marshall, A., & Chaboyer, W. (2016). ACCCN's Critical Care Nursing. Elsevier Health Sciences.
Henricson, M. (Red.). (2017). Vetenskaplig teori och metod: Från idé till examination. Lund: Studentlitteratur.
*Larsson, A., & Rubertsson, S. (Red.). (2012). Intensivvård. Stockholm: Liber.
Socialstyrelsen. Hälso- och sjukvård. https://www.socialstyrelsen.se/halso-ochsjukvard
Socialstyrelsen. Föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS och SOSFS). https://www.socialstyrelsen.se/sosfs
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. https://www.sbu.se/
*Wiklund Gustin, L., & Bergbom, I. (Red). (2017). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. (2:a uppl.). Lund: Studentlitteratur AB.

Referenslitteratur

*Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. (3:e rev. uppl.). Lund: Studentlitteratur.
*Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C., Nilsson, R. & Sandström, B. (2016). Evidensbaserad omvårdnad: en bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.


* Litteraturen har använts i tidigare kurser.
Förteckning över artiklar finns i studiehandledningen

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0004Verksamhetsförlagd utbildning6.0TG U G VG
0005Individuell skriftlig tentamen och/eller seminarium1.5TG U G VG

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2007-05-15

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2018-08-17