KURSPLAN

Omvårdnad inom intensivvård II verksamhetsförlagd utbildning 7,5 Högskolepoäng

Nursing in Intensive Care II, Practice
Avancerad nivå, O7017H
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2007-05-15

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2017-02-10

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Omvårdnad
Ämnesgrupp (SCB)
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap

Behörighet

O7009H Omvårdnad inom akutsjukvård 7,5 hp M7001H Medicinsk vetenskap inom akutsjukvård 7,5 hp M7004H Medicinsk vetenskap inom intensivvård 7,5 hp O7016H Omvårdnad inom intensivvård I, verksamhetsförlagd utbildning 7,5 hp, godkänd på prov verksamhetsförlagd utbildning


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs kunna;

 • jämföra och motivera  val av omvårdnadsinterventioner utifrån ett evidensbaserat arbetssätt och etiska principer
 • tillämpa fördjupade teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i omvårdnad och medicinskt indicerade åtgärder inom intensivvård för personer i olika åldrar
 • visa fördjupad förmåga att initiera, genomföra, undervisa i och utvärdera hälsofrämjande och förebyggande arbete
 • redogöra för funktionen av och   tillämpa  medicinsk teknik inom intensivvård
 • redogöra för och tillämpa kvalitativa forskningsmetoder
 • ge förslag till och motivera  metoder för att planera, följa upp och utveckla verksamheten inom intensivvård
 • visa självkännedom och empatisk förmåga
 • tillämpa gällande lagar och författningar
 • dokumentera vård och omvårdnad
 • dokumentera vetenskapligt
 • i dentifiera behov av ytterligare kunskap för att fortlöpande kunna utveckla sin kompetens

Kursinnehåll
 • Att vara akut, svårt sjuk och upplevelsen av att vara närstående
 • Tillämpning av intervju- och observationsmetodik 
 • Etik
 • Omvårdnad av akut, svårt sjuka personer
 • Omvårdnad av barn, gravida kvinnor och äldre personer inom intensivvård
 • Omvårdnad vid transporter av svårt sjuka patienter
 • Medicinskt indicerade åtgärder och medicinsk teknik
 • Evidensbaserad omvårdnad
 • Dokumentation av vård och omvårdnad
 • Organisation inom intensivvård
 • Aktuella lagar och författningar
 • Vetenskaplig dokumentation och kritisk granskning

Genomförande
Undervisning och lärande sker genom egna studier, föreläsningar, studieuppgifter, seminarium och verksamhetsförlagd utbildning under handledning. Deltagande i seminarier och verksamhetsförlagd utbildning är obligatoriskt.

Examination

Skriftlig tentamen och/eller seminarium.
Bedömning av yrkeskompetens.

Betygskriterier för G och VG anges i studiehandledningen

Endast en omplacering ges för kurs avseende den verksamhetsförlagda utbildningen. Om särskilda skäl föreligger kan ytterligare en omplacering beviljas. Med särskilda avses skäl som anges i föreskrifter från Högskoleverket, HSVFS 1999:1.


Övrigt
Kursen ges på avancerad nivå inom specialistutbildning till intensivvårdssjuksköterska och är verksamhetsförlagd.

Denna kurs, innehållande moment med verksamhetsförlagd utbildning (VFU-moment), omfattas av Särskilda regler för Verksamhetsförlagd utbildning enligt prefektbeslut vid Institutionen för Hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet.  

Godkänt kursbetyg för denna kurs utgör särskild behörighet för VFU-kurser.

Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.  

Examinator
Åsa Engström

Litteratur. Gäller från Höst 2017 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
*Aitken, L., Marshall, A., & Chaboyer, W. (2016). ACCCN's Critical Care Nursing. Elsevier Health Sciences.
*American Psychological Association (2010). Publication manual of the American Psychological Association. (6th. ed.) Washington, D.C.: American Psychological Association.
*Edberg, A-K., Ehrenberg, A., Friberg, F., Wallin, L., Wijk, H., & Öhlén, J. (2013). Omvårdnad på avancerad nivå – kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden. Lund: Studentlitteratur.
*Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. (3:e rev. uppl.). Lund: Studentlitteratur.
*Larsson, A., & Rubertsson, S. (Red.). (2012). Intensivvård. Stockholm: Liber.
*Polit, D.F., & Beck, C.T. (2016). Nursing research: generating and assessing evidence for nursing practice. (10th ed.) Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
*Raadu, G. (Red.). (senaste upplagan). Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvården. Stockholm: Liber.
Svenska rådet för hjärt-lungräddning (2011senaste upplagan). Avancerad hjärt-lungräddningA-HLR till barn: kursbok. Göteborg: Stiftelsen för HLR.
*Wiklund Gustin, L., & Bergbom, I. (Red). (2012). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik.¨
*Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2016). Evidensbaserad omvårdnad- en bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.

*Litteraturen har använts i tidigare kurser
Förteckning över artiklar finns i studiehandledningen

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0004Verksamhetsförlagd utbildning6.0U G VG
0005Individuell skriftlig tentamen och/eller seminarium1.5U G VG