KURSPLAN

Petrologi och regional geologi 7,5 Högskolepoäng

Petrology and regional geology
Avancerad nivå, O7019K
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Eva Gunneriusson 2011-02-04

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2017-02-08

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Malmgeologi
Ämnesgrupp (SCB)
Geovetenskap och naturgeografi

Behörighet

90hp inom geovetenskap.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Efter genomfördkurs skall studenten ha en förståelse för hur magmatiska bergarters kemi är kopplad till plattektoniska processer, samt hur huvud- och spårelementdata och isotoper samt fasdiagram kan användas för klassificering och petrogenetisk analys. Studenten skall även ha förståelse för sedimentära bergarters bildningsmiljöer och olika typer av sedimentationsbassänger samt metamorfa facies och deras koppling till plattektonik. Studenten skall dessutom ha kunskap om regional geologi och då särskilt den svenska berggrundens utveckling i ett plattektoniskt perspektiv.


Kursinnehåll

Fasdiagram, fasregeln, tvåkomponent och trekomponentdiagram

Smältprocesser, fraktionering och kristallisering av magmor

Diskrimineringsdiagram för tektonisk miljö

Isotoper och petrogenes

Sedimentära miljöer och sedimentära facies

Bassängutveckling

Metamorfa mineralassocieringar, metamorfa mineralreaktioner och jämvikter

Metamorfa facies

Geotermometrar och geobarometrar

Bergartsbildande processer i relation till plattektonik

Regional geologi – Sveriges berggrund.


Genomförande

Lektioner och praktiska övningar


Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut.
Godkända praktiska övningar och projektarbete.
Student som underkänts vid fem provtillfällen har ej rätt att genomgå ytterligare prov.


Examinator
Olof Martinsson - Universitetslektor

Litteratur. Gäller från Höst 2011 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Blatt, Tracy & Owens, Petrology, Freeman 2006, 3e upplagan, ISBN-10: 0-7167-3743-4.
Kompendium om bergarter, Ltu.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0006Projektuppgift1.5G U 3 4 5
0007Tentamen5.5G U 3 4 5
0008Övningar0.5U G#