Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Omvårdnad inom operationssjukvård III, verksamhetsförlagd utbildning 7,5 högskolepoäng

Nursing in Theatre Nursing III, Practice
Avancerad nivå, O7021H
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 4 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Omvårdnad
Ämnesgrupp (SCB)
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap

Behörighet

O7009H omvårdnad inom akutsjukvård 7.5 hp M7001H medicinsk vetenskap inom akutsjukvård 7.5 hp M7006H Medicinsk vetenskap inom operationssjukvård O7019H Omvårdnad inom operationssjukvård I O7020H Omvårdnad inom operationssjukvård II Kursen kräver följande godkända prov: Modul 0002 Verksamhetsförlagd utbildning 6 hp i kurs O7019H Modul 0002 Verksamhetsförlagd utbildning 6 hp i kurs O7020H


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Studenten skall efter avslutad kurs utifrån ett etiskt förhållningssätt kunna:
- självständigt ansvara för den perioperativa omvårdnaden och medicinskt indicerade åtgärder till patienter som genomgår kirurgi av allmän och specialkirurgisk karaktär
- tillämpa evidensbaserad omvårdnad utifrån en klinisk frågeställning
- ansvara för patientens säkerhet och trygghet i samband med en operation
- leda omvårdnadsarbetet inom operationssjukvård och argumentera för ett etiskt förhållningssätt
- utföra omvårdnad i livets slut
- tillämpa sina specialistkunskaper vid stora olyckor och katastrofer
- tillämpa de författningar, föreskrifter och förordningar som gäller inom operationssjukvård
- dokumentera perioperativ omvårdnad och vård
- dokumentera vetenskapligt

Kursinnehåll
Perioperativ omvårdnad och medicinskt indicerade åtgärder med inriktning mot operationssjukvård baserade på ett evidensbaserat arbetssätt för patienter som genomgår operationer inom allmän- och specialkirurgi
Etik med fokus på människans värdighet
Evidensbaserad omvårdnad
Organisation och ledarskap inom akutsjukvård
Aktuella lagar och författningar
Dokumentation av vård och omvårdnad
Vetenskaplig dokumentation och kritisk granskning

Genomförande
Undervisningen och lärande sker genom egna studier, föreläsningar, studieuppgifter, seminarium och verksamhetsförlag utbildning. Verksamhetsförlagd  utbildning sker under handledning.
Närvaro är obligatorisk vid seminarier och verksamhetsförlagd utbildning.

Examination
Individuell tentamen och seminarium. Bedömning av yrkeskompetens. För godkänd kurs krävs att kursens alla delar är genomgångna och godkända.
 
Betygskriterier för G och VG anges i studiehandledningen.

Endast en omplacering ges för kurs avseende den verksamhetsförlagda utbildningen. Om särskilda skäl föreligger kan ytterligare en omplacering beviljas. Med särskilda skäl avses skäl som anges i föreskrifter från Högskoleverket, HSVFS 1999:1.

Övrigt
Kursen ges på avancerad nivå inom specialistutbildning till operationssjuksköterska och är verksamhetsförlagd.

Denna kurs, innehållande moment med verksamhetsförlagd utbildning (VFU-moment), omfattas av Särskilda regler för Verksamhetsförlagd utbildning enligt prefektbeslut vid Institutionen för Hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet. 

Studiehandledning finns i kursrummet i Fronter.

Examinator
Åsa Engström

Litteratur. Gäller från Vår 2020 Lp 4 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
*American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association. (6. ed.) Washington, D.C.: American Psychological Association..
*Dåvøy, G. M., Hansen, I., & Eide, P. H. (2012). Operationssjukvård: operationssjuksköterskans perioperativa omvårdnad. Lund: Studentlitteratur.
*Edberg, A-K. mfl. Omvårdnad på avancerad nivå. – kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden.(2013). Lund: Studentlitteratur.
*Jacobson, B., & Öberg, P.Å. (2011). Teknik i praktisk sjukvård. Stockholm: Svenska föreningen för medicinsk teknik och fysik.
*Haglund, U., & Hamberger, B. (Red.). (2017). Kirurgi. Stockholm: Liber.
* Henricson, M. (Red.). (2017). Vetenskaplig teori och metod: Från idé till examination. Lund: Studentlitteratur
*Hovind, I.L. (Red.). (2013). Anestesiologisk omvårdnad. Lund: Studentlitteratur.
*Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.
Lindgren, U., Svensson, O (2014). Ortopedi. Stockholm: Liber
*Lindvall, L., & von Post, I. (2008). Perioperativ vård – att förena teori och praxis. Lund: Studentlitteratur..
*Raadu, G. (Red.). (senaste upplagan). Författningshandbok. För personal inom hälso- och sjukvård. Stockholm: Liber.
*Renck, H. & Andrén-Sandberg, Å. (2003). Svikt av vitala funktioner. Torekov: Aniva.
*Rothrock, J.C. (Ed.). (2018). Alexander’s care of the patient in surgery. St Louis Missouri: Mosby.
*Socialstyrelsen (2006). Att förebygga vårdrelaterade infektioner: ett kunskapsunderlag. Stockholm: Folkhälsomyndigheten.
*Wiklund Gustin, L., & Bergbom, I. (Red). (2012). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur.
*Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. ( 2016). Evidensbaserad omvårdnad- en bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.


*Litteraturen har använts i tidigare kurser
Förteckning över artiklar finns i studiehandledningen.

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap (HLV)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002Verksamhetsförlagd utbildningU G VG *6.00ObligatoriskV17
0003Individuell skriftlig tentamen och seminariumU G VG *1.50ObligatoriskV17

Kursplanen fastställd
Fastställd av prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2007-05-15.

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2020-01-14